UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

I denne quizen, og i dagligtalen, er alkohol brukt synonymt med én bestemt alkohol - etanol. Alkohol (etanol) har noen positive effekter, men de negative effektene av et for stort forbruk overskygger disse.

 • Publisert: 06.11.2015

Hvorfor er anbefalingene om maksimalt alkoholinntak lavere for kvinner enn for menn?

 • Fordi alkohol skader kvinnenes kjønnsorgan
 • Fordi det er mindre stigmatiserende for menn å bli overstadig beruset
 • Fordi kvinner er mer utsatt for misbruk i beruset tilstand
 • Fordi kvinner får en høyere promille
Promille brukes til å angi hvor stor mengde alkohol som er i blodet, 1 promille innebærer at 1 kg blod inneholder 1 gram alkohol. Når man ser anbefalinger om trygt alkoholinntak, ser man toleransegrensen for kvinner er lavere enn hos menn. Det er flere grunner til det. En grunn er at alkohol fordeler seg i væske, og ikke i fettvev. Dette innebærer at alkoholen kan spre seg til bl.a. muskelvev. Menn har naturlig mer muskler og mindre fett på kroppen enn det som er naturlig for kvinner. I tillegg er som regel kvinner mindre enn menn, og konsentrasjonen av alkohol blir høyere i en liten kropp enn i en stor. Skulle konsentrasjonen av alkohol bli for høy risikerer man alkoholforgiftning - noe som innebærer koma, kramper og i verste fall pustestans og død. Alkoholinntak på tom mage, eller i kombinasjon med kullsyre, gir en ekstra stor risiko for forgiftning da dette er faktorer som får opptaket av alkohol til å gå raskere.

Alle alternativene foruten ett tilsvarer én enhet med alkohol, hvilket alternativ er feil?

 • 13 g ren alkohol
 • En liten flaske pils (0,33 butikkøl)
 • 4 cl brennevin (40% alkohol)
 • En halv flaske vin
AE er forkortelsen for alkoholenhet. Alle alternativene over tilsvarer en enhet alkohol med unntak av en halv flaske vin, det tilsvarer 3 enheter (en enhet vin tilsvarer 1,2 dl, eller ett glass). Lav risiko for skader av alkohol forutsetter at man drikker mindre enn 14 AE i uken for menn, kvinner bør unngå mer enn 10 AE i uken. Det er farligere å drikke mye over kort tid, enn et jevnt lavt alkoholkonsum. Det anbefales at man unngår et inntak på mer enn 6 AE på en dag, at man ikke har mer enn 3 dager med alkohol i uken, og at man unngår å drikke to dager på rad. Man bør unngå alkohol helt når man er gravid.

De færreste trenger å bli fortalt at et høyt alkoholinntak øker sjansen for tidlig demens, men hvilken konsekvens har et lavt til moderat inntak av alkohol på risiko for demens?

 • Et lavt til moderat inntak reduserer risikoen for demens
 • Et lavt til moderat inntak påvirker ikke risikoen for demens
 • Et lavt til moderat inntak øker risikoen for å utvikle demens
Tidskriftet Neurology publiserte i 2014 en artikkel som ikke overraskende forteller at et høyt inntak av alkohol over tid (mer enn 2,5 enheter daglig) fører til en rask utvikling av demens. Det som er mer overraskende var at studien viste at kvinner etter overgangsalderen med et lavt inntak av alkohol hadde mindre risiko for å utvikle demens enn de som var avholdende. Det er flere studier som viser at et lavt inntak av alkohol kan ha gunstige effekter for hjernefunksjonen hos menn, forutsatt at det drikkes med måte (ikke mer enn to enheter daglig).

Vi vet at alkohol særlig påvirker den ikke-ferdigutviklede hjernen. 3 av alternativene har noe for seg, men hvilket hører ikke blant disse?

 • Alkoholinntak før 14 års alder øker risikoen for alkoholavhengighet
 • Overstadig beruselse øker sannsynligheten for utvikling av tidlig demens
 • Jo tidligere man utsettes for alkohol, jo større er risikoen for blodpropp i hjernen
 • Foster utsatt for alkohol vil ha mindre evne til læring
I noen tilfeller kan selv små inntak av alkohol være for mye, dette gjelder særlig under svangerskap. Alkohol under svangerskap kan gi skader og problemer med læring for det ufødte barnet. Vi vet ikke hvor lite alkohol som er for mye, derfor anbefales et totalavhold under svangerskap. En svensk studie fra 2013 viser at sykehusbesøk som følge overstadig alkoholinntak øker sannsynligheten for at pasienten utvikler tidlig demens (det er nok ikke episoden som er skadelig i seg selv, episoden er trolig en indikasjon på at et mønster med for mye alkohol). Det samme gjelder ved hvilken alder man først tyr til alkohol, det sier nok noe om starten på et mønster. Alkohol synes å redusere sjansen for at blod levrer seg, og reduserer i så måte risikoen for blodpropp. De uheldige effektene av alkohol er likevel så mange at alkohol ikke egner seg som "forebyggende medisin".

Hvilken påstand er feil?

 • Overforbruk av alkohol er ofte en kompliserende faktor i familiekonflikter
 • 20-30% av overdødeligheten ved alkoholavhengighet forklares ved selvmord
 • Overforbruk av alkohol er den vanligste årsaken til skader i hjerte/kar
 • Å bli utsatt for alkohol i fosterlivet er den vanligste årsaken til moderat psykisk utviklingshemning
Vi vet at det er nær sammenheng mellom psykiatrisk sykdom og alkohol. Det er bl.a. vist at deprimerte alkoholavhengige personer får gradvis reduksjon i antall og alvorlighetsgrad av depressive symptomer de første ukene etter avrusning. Det er også vist at et overforbruk av alkohol og angst er sterkt knyttet sammen, mens det ikke er noe sammenheng mellom et moderat inntak av alkohol og angst. Psykisk sykdom og alkohol påvirker hverandre og virker begge veier. Vi vet at alkohol øker sannsynligheten for en rekke tilstander som angst og vrangforestillinger, men vi vet også at mange med f.eks. angst eller vrangforestillinger forsøker å "behandle seg selv" med alkohol. Selvmedisinering med alkohol er som å tisse i buksa for å holde seg varm.

Det finnes mange verktøy egnet til å avdekke alkoholisme, hvilken forkortelse brukes om ett av de vanligste?

 • COFFIN
 • CAGE
 • COFFE
 • CLAY
Det finnes en rekke kartleggingsverktøy for å avdekke misbruksproblematikk knyttet til alkohol, f.eks. CAGE eller AUDIT. Mange opplever det å snakke om alkoholinntak som en privatsak, og det er derfor ikke alltid lett å legge opp til samtaler rundt dette temaet. Det er vanskelig å innse at man har et skadelig alkoholforbruk, men straks man innser det vil mange være i stand til å ta grep for selv å jobbe seg ut av uføret. Det er viktig å være klar over at endring av livsstilsvaner krever vedvarende motivasjon over tid, både for pasienten selv og for de som står rundt. Det er derimot viktig at det er den med rusproblemet som må stå til ansvar for problemene et misbruk innebærer, ikke støttepersonene. Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for å løse sitt felles problem.

Legemidler blir ofte forsøkt unngått i behandlingen av alkoholisme, hvorfor det?

 • Det finnes ingen legemidler med god effekt mot alkoholisme
 • Motivasjonen til å ta medisinen er ikke god nok
 • Det er et for stort misbrukspotensiale i de aktuelle legemidlene
 • Et vedvarende høyt alkoholinntak øker risikoen for utilsiktet effekt av en rekke legemidler
Et langvarig alkoholmisbruk fører ofte til en nedsatt funksjon av leveren, og det er denne som har hovedansvaret når det gjelder nedbrytning av legemidler. Legemidler er avhengig av riktig dose for å kunne ha en gunstig effekt. Blir dosen for lav, er effekten liten. Er dosen for høy vil den som regel kunne gi skadelige effekter og forgiftning. Når leveren ikke fungerer som den skal, er det veldig vanskelig å tilføre riktig mengde av noe legemiddel. Alkohol kan også i seg selv påvirke effekten av er rekke medisiner. Særlig der alkoholproblemet har gitt skader på leveren er det viktig å være forsiktig med alt av legemidler. De senere årene er det dukket opp en rekke "apper" og andre selvhjelpsprogram som også kan bidra dersom det er nødvendig å gå til kamp mot alkoholen. Det finnes medisiner som medfører at inntak av alkohol får ubehagelige effekter som kvalme (antabus) og andre medisiner som reduserer suget etter alkohol - f.eks. har medisinen baklofen (egentlig brukt mot stive muskler og muskelspasmer) de senere årene vist lovende resultater. Motivasjon for avhold og en erkjennelse for problemet er uansett hjørnesteiner om behandling av et alkoholproblem skal føre frem.