UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand som legger begrensninger på mange liv, og som er vanskelig å behandle. De fleste opplever at kunnskap om tilstanden gjør den lettere å leve med.

 • Publisert:
 • Sist endret: 11.09.2015

Fibromyalgi er en "moderne" tilstand, er det ikke? Når ble tilstanden først beskrevet?

 • På Romerrikets tid
 • I vikinge-æraen
 • 1843
 • 1985
Allerede opptegnelser fra Romerrikets tid omtaler sykehistorier som passer med fibromyalgi, men det var først i 1843 at en tysk lege (Robert Froriep) beskrev sammenhengen mellom kroniske smerter og punkter på kroppen som var smertefulle ved trykk - det som i dag omtales som fibromyalgi. De senere år er kriteriene for hva man kaller fibromyalgi blitt mer presise. Presise kriterier er en forutsetning for at forskningsresultater skal kunne sammenlignes, og dette har ført til at forskningsresultatene de senere år har blitt flere og lettere å vurdere - fibromyalgi er med andre ord fortsatt en tilstand som blir stadig bedre kartlagt.

Fibromyalgi betegnes som et smertesyndrom, hva er et syndrom?

 • En tilstand med ukjent opprinnelse
 • En medfødt tilstand
 • En arvelig tilstand
 • En samling av symptomer og tegn
Ser man på en gruppe mennesker med samme sett med symptomer og funn kan det være formålstjenlig å vurdere gruppen som en enhet. De kan ha mye av de samme behovene, og utvise mange av de samme særegenhetene (ut over de felles symptomene). Begrepet sykdom brukes når det foreligger en skadelig prosess i kroppen, for eksempel virus eller forsnevringer i en blodåre. Fibromyalgi utgjør en gruppe med like symptomer, særlig kjennetegnet av langvarige smerter (mer enn 3 måneder) i muskler og ledd. Fibromyalgismertene er heldigvis ikke forbundet med økt risiko for kreft, revmatisk betennelsessykdom eller ødeleggelse av ledd og muskulatur. Smertene er reelle, men for mange er smertene lettere å bære når man vet at det ikke er skadelige prosesser i kroppen som forårsaker dem.

Det er særlig ett område i hjernen som forbindes med fibromyalgi, hvilket?

 • Thalamus
 • Cerebellum
 • Corpus callosum
 • Substantia nigra
Thalamus fungerer som hjernens koblingsboks for signaler fra sanseapparatene (synsinntrykk fra øynene, følelsessans i huden, osv.). Slike signaler kommer først dit, for så å bli videreformidlet til ulike områder i hjernebarken hvor signalene blir tolket. Forandringer i thalamus kan bidra til å forklare blant annet smertene og kognitive begrensninger (f.eks. konsentrasjonsvansker) som er typisk ved fibromyalgi.

Hvor mange i Norge har fibromyalgi?

 • 0,4%
 • 3,2%
 • 8,4%
 • 11,2%
Norge har en av verdens høyeste forekomster av fibromyalgi, omtrent tre av 100 har tilstanden. Tilstanden ses klart mest hos kvinner. Tall fra den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) forteller oss at 0,9% av alle menn har fibromyalgi, det tilsvarende tallet for kvinner er 5,2%. Hvorfor fordelingen mellom menn og kvinner er så ulik, vet vi ikke. Mye tyder på at forskjellene ikke er så store som tallene viser. Forskjellene er kanskje mer knyttet til hvor ofte man oppsøker lege (kvinner oppsøker lege oftere enn menn), hvor mye man deler med legen (kvinner er generelt bedre til å ordlegge seg enn menn, og det er mer kulturelt akseptert at kvinner sier at de har vondt) og hvordan budskapet blir oppfattet av legen (man ser lettest det man ser etter, fibromyalgi forventes ikke blant menn).

Hvem kom først, høna eller egget?

 • Høna
 • Egget
 • Det kommer an på om det er en (bratt) nedoverbakke eller ikke
Mange studier har vist at fibromyalgipasienter skårer høyt på opplevd stress, og også plages med andre lidelser som kan ha sammenheng med stress (for eksempel magesmerter, hodepine, hjertebank og brystsmerter). Dette er et eksempel på den klassiske problemstillingen med høna og egget - hva kom først? Det er naturlig at stressplager kan være en følge av fibromyalgismertene, men det er også mulig at personer som lett lar seg stresse oftere utvikler fibromyalgi.

Hvilken av disse behandlingsformene har vist best effekt ved fibromyalgi?

 • Tilpasset fysisk trening
 • Mestringsstrategier
 • Søvnregulerende midler (TCA)
 • En kombinasjon av alle alternativene over
Det finnes ingen helbredende medisinsk behandling av fibromyalgi, men tilstanden er godartet ved at den ikke skader kroppen. De fleste vil oppleve at symptomene blekner med årene, og for enkelte kan de forsvinne helt. Dette skyldes nok først og fremst at man har tilpasset seg diagnosen, og lært seg å takle de problemene fibromyalgi gir. Det er tilpasset fysisk trening og informasjon og undervisning som har vist best effekt ved fibromyalgi. Vanlige smertestillende medikamenter har liten effekt på tilstanden. Kombinasjon av informasjon om tilstanden, råd om hvordan man best kan leve med den, et tilpasset treningsopplegg og evt. medikamentell behandling med TCA (tricykliske anti-depressiva - egentlig medisin mot depresjon, men for fibromyalgi er det medisinens smertedempende og søvnregulerende effekt som utnyttes) en nok den beste behandingen.

Vonde sirkler kan både vedlikeholde og forårsake fibromyalgi, hvilket alternativ bidrar IKKE til å opprettholde symptomene ved fibromyalgi?

 • Smerter gir redusert søvn, og redusert søvn gir økende smerter
 • Smerter ved fysisk aktivitet gir redusert aktivitet, og redusert aktivitet gir mindre toleranse for aktivitet
 • Ukjent årsak til plagene gir økte bekymringer, og bekymringer øker alle plager
 • Økt kjennskap til plagene gir økt forventning om plager, og forventninger øker plagene
Alternativet du klikket på er så feil som det kan bli. Bekymringer og psykiske belastinger vil forverre en hvilken som helst tilstand, og fibromyalgi er ikke noe unntak. Fibromyalgi er for mange en sykdom man må leve lenge med, og i slike tilfeller er det viktigste å lære seg å leve med den. Økt kunnskap om plagene er viktig. Fibromyalgi er smertefullt, men det er ikke en tilstand som ødelegger kroppen på noen måte. Kunnskap som dette reduserer bekymringene knyttet til tilstanden, og gjør den lettere å leve med. Blant annet viser forskning at tilpasset arbeidsbelastning er gunstig, men full sykemelding eller uførhet virker mot sin hensikt - da vil de fleste bare bli enda verre. Stressmestring kombinert med tilpasset aktivitet gjør tilstanden lettere å leve med!