UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

leger.jpg

Illustrasjonsfoto

Det er ikke lett å ha en fullstendig oversikt over helsetjenesten, men her kommer i alle fall noen punkter som kan være godt å kjenne til.

 • Publisert:
 • Sist revidert: 02.10.2015
 • Sist endret: 02.10.2015
Her er 7 spørsmål. Kryss av for det svaret du mener er riktigst. Neste spørsmål kommer opp først når du har svart korrekt. Ved å følge lenkene i spørsmålene kan du finne informasjon som gir deg svaret på spørsmålet.

Hvem har rett til nødvendig helsehjelp i den enkelte kommune?

 • Kun barn under syv år og de med frikort
 • Alle, så lenge der er norske statsborgere
 • De som er folkeregistrert i kommunen
 • Alle har rett til nødvendig helsehjelp av den kommunale helsetjenesten
Dersom du som følge av en ulykke eller av andre grunner har behov for øyeblikkelig hjelp, plikter helsevesenet straks å gi deg bistand. Unnlatelse av å gi øyeblikkelig hjelp vil kunne være straffbart. Enhver som bor eller midlertidig oppholder seg innenfor en kommune, har rett til nødvendig helsehjelp av den kommunale helsetjeneste. Helsehjelpen skal være faglig forsvarlig både med hensyn til omfang og kvalitet, men forøvrig vil den kunne variere ut fra forholdene i den enkelte kommune.

Gratis tannhelsehjelp gis til utvalgte grupper, hvilken av disse gruppene må betale selv?

 • Barn og ungdom til og med det året de fyller 18 år
 • Psykisk utviklingshemmede
 • Pensjonister
 • Personer ivaretatt av sykehjem eller hjemmehjelpetjeneste i minst 3. mnd.
De yngste får gratis tannhelse-hjelp. Ungdom i alderen 19-20 år har rett til å få deler av tannbehandlingen dekket, men voksne personer over 20 år må i all hovedsak selv betale for tannhelsetjenester. Visse diagnoser og tilstander kan medføre stønad. Opphold ut over 3 måneder i institusjon (eller hjemmesykepleie) åpner for tannhelsehjelp, dette gjelder også fengsel. Psykisk utviklingshemmede utenfor institusjon slipper også betaling hos tannlegen. Det å være pensjonist er ikke tilstrekkelig for å få gratis tannhelsehjelp.

Hva må du gjøre hvis du vil bytte fastlege?

 • Du må henvende deg til HELFO (NAV)
 • Du må henvende deg direkte til leger med ledig listeplass
 • Du må ha tillatelse fra din tidligere lege for å kunne bytte
 • Du må sende en søknad til Helsedirektoratet
Du kan skifte fastlege to ganger i året, og du har rett til å få en ny vurdering hos en annen fastlege uten å skifte lege (second opinion). Du kan skifte selv ved hjelp av tjenesten MinFastlege. Der finner du en oversikt over hvilke leger i din kommune som har ledig plass på sin liste. Du kan kun skifte til leger som har ledig plass på listene sine.

Hvilken av disse alternativene er ikke en særrettighet for barn?

 • Barn innlagt på helseinstitusjon har rett til samvær med foreldrene/andre foresatte
 • Under opphold i helseinstitusjon har barn rett til aktivisering og undervisning
 • Barn har rett til å få den maten de helst vil ha
 • Barn har rett til helsekontroll i den kommunen vedkommende bor
Dersom barn blir innlagt på en helseinstitusjon skal minst én foresatt gis tilbud om kost og losji sammen med barnet. Barn har også rett til å bli aktivisert og de har rett til undervisning de ellers mister på grunn av oppholdet. Helsepersonellet vil kunne bidra med opplysninger om hvilke tilbud som foreligger, og om hvor du kan henvende deg for å få ytterligere bistand.

Helsepersonell vil være bundet av taushetsplikten i tre av tilfellene under, men ved hvilket alternativ vil de være fritatt fra taushetsplikten?

 • Dersom de får inn en jente som er 17 år og gravid, kan de informere foreldrene til jenta
 • Helsepersonell har PLIKT til å underrette barnevernet dersom de har grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt
 • Arbeidsgiver i forbindelse med økonomiske konsekvenser og følger av en sykemelding
 • Overfor voksne barn av pasienten
Helsepersonell har taushetsplikt om din helse, sykdom, behandling og andre personlige opplysninger. Helsepersonell har som hovedregel også taushetsplikt overfor foreldre/foresatte til barn over 16 år med mindre barnet samtykker i at opplysninger gis. Taushetsplikten gjelder i noen tilfelle også overfor foreldre/foresatte til barn mellom 12 og 16 år. Helsevesenet har under ingen omstendigheter anledning til å informere om en pasients helse til pasientens arbeidsgiver, med mindre pasienten selv ønsker det.

Hva innebærer retten til medvirkning?

 • At du kan velge hvilken lege eller sykepleier som skal behandle deg
 • At du kan bestemme hvilke undersøkelser som bør utføres i utredningen av dine plager
 • At du kan delta i vurderingen av hvilke undersøkelser og behandlinger som skal benyttes
 • At pårerende (ektefelle/barn) har rett til å delta i vurderingen av din behandling
Så lenge du er ved dine fulle fem har du alltid rett til å motsette deg behandling, men du har ingen rett til å selv velge hvilken behandling du skal ha. Du har derimot rett til å være med ved vurderingen av hvilke tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsformer som skal benyttes. Det er imidlertid helsepersonellet som skal treffe den endelige avgjørelsen og som er ansvarlig for at behandlingen er forsvarlig. Dersom du velger å avstå fra anbefalt behandling har du ikke automatisk rett på annen form for behandling.

Alle disse påstandene om helsevesenet er riktige, med unntak av én. Hvilken?

 • Legen kan aldri nekte en pasient innsyn i egen journal
 • Lege/helsepersonell skal opplyse deg om din helsetilstand og behandling
 • Informasjon om din helsetilstand skal gis på en måte som du forstår
 • Du har rett til å nekte studenter å delta i din behandling/undersøkelser
I noen helt sjeldne tilfeller kan du nektes innsyn i pasientjournalen eller i deler av den. Innsyn kan nektes av bare to grunner. Enten fordi det vil være påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for deg, eller fordi innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står deg nær. Helsepersonell har plikt til å opplyse deg om din helsetilstand og behandling, og dette skal skje på en måte som du selv forstår. Det er svært viktig at studenter blir gitt anledning til nødvendig undervisning, men du bestemmer om studenter skal få tilgang til dine undersøkelser og behandling.