Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

▼SKYRIZI (Risankizumab): Biologisk preparat med god effekt1

Nytt i år er at Skyrizi som eneste IL 23-hemmer inngår i anbud2. – I dag snakker vi om PASI 90 og PASI 100 som mål for behandlinger, sier hudlege Nils Jørgen Mørk.

Nils Jørgen.png
Hudlege, Nils Jørgen Mørk.

Nils Jørgen Mørk har jobbet med hudsykdommer i en mannsalder og derigjennom fulgt utviklingen innen behandlingen av psoriasis. Særlig tett har han fulgt utviklingen for de som har moderat til alvorlig psoriasis.

Fra tjære og lysbehandling til den moderne IL 23-klassen

– Tjære har lang tradisjon i behandlingen av psoriasis. Går vi hundre år tilbake var det tjærebehandling som hovedsakelig ble brukt. Etterhvert ble det supplementert og vi fikk et alternativ til lysbehandlingen. I noen grad brukes nok disse behandlingene fortsatt, men særlig tjærebehandling er stort sett erstattet med mer moderne behandlingsformer. Og bra er det!3

Den erfarne hudlegen husker godt de biologiske medisinenes fremvekst rundt år 2000. – De første vi fikk kjennskap til var antiTNFstoffene, som for mange av oss fremsto som en revolusjon i behandlingen av psoriasis. Vi kunne se at behandlingen virket mye bedre, og begynte å bruke begrepet PASI 75 som et mål på effekten, sier Nils Jørgen Mørk.

75 prosent bedring

 – Veldig enkelt forklart vil det si at pasienten opplevde en 75 prosent bedring av sin psoriasis i løpet av en definert tidsramme på for eksempel tre måneder. De biologiske medisinene fikk stor betydning for mange pasienters livskvalitet, forteller Mørk.

Utviklingen i behandlingstilbudet har senere gitt antistoffer mot IL 12/23 og IL 17, som har vist god effekt. Og nå har IL 23-hemmerne altså gitt ytterligere muligheter til å oppleve tilheling av hud.1

– Ja, i dag snakker vi om PASI 90 og PASI 100 som mål for behandlingen, det betyr at man så og si ikke har mer utslett. Det hadde jeg ikke trodd skulle være mulig da jeg startet i dette faget. Studier har vist at Skyrizi har god effekt uavhengig av tidligere behandling eller failure på biologisk behandling.4

Han har også studert bivirkningene som kan komme etter bruk av de nyere behandlingsmåtene, og understreker at bivirkningsprofilen er helt på linje med det vi er vant til ved bruk av andre biologiske legemidler.5

Tilgang til IL 23-hemmere

Mørk forklarer til slutt at forskrivningen av biologiske legemidler i Norge inngår i et anbud underlagt Legemiddel-innkjøpssamarbeidet (LIS). Legene er forpliktet til å følge anbefalingene i anbudet, men kan gjøre unntak for enkelt pasienter ved spesielle grunner.

Skyrizi er den eneste IL 23-hemmeren som inngår i anbud fra 1. februar 2020.2 
(Mer om dette i video under). 

 

 

OM SKYRIZI6


Indikasjon:

SKYRIZI er indisert ved moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som har behov for systemisk behandling.

Kontraindikasjoner:
- Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene.
- Klinisk relevante, aktive infeksjoner (f.eks. aktiv tuberkulose).

Infeksjoner:
- Brukes med forsiktighet ved kronisk infeksjon, historikk med tilbakevendende infeksjon eller kjente risikofaktorer for infeksjon.
- Behandling skal ikke startes før infeksjonen er borte/er tilstrekkelig behandlet.

Tuberkulose:
- Før oppstart av behandling skal pasienter utredes for tuberkuloseinfeksjon.
- Pasienter skal overvåkes for tegn og symptomer på aktiv tuberkulose.

Graviditet og amming:
Som et forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk under graviditet. 
Det er ukjent om risankizumab blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. Det må tas beslutning om amming skal opphøre, eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.

Dosering:
Den anbefalte dosen er 150 mg (to injeksjoner à 75 mg) gitt som subkutan injeksjon ved uke 0, uke 4 og deretter hver 12. uke.


For mer utfyllende informasjon om indikasjoner, dosering, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, bivirkninger, pris og refusjon se Felleskatalogen.

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens Legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

 

 

Kilder

Referanser

  1. SKYRIZI SPC avsnitt 5.1, tabell 2, sist oppdatert 17.04.2020
  2. TNF BIO anbefalinger 2020 nord og sør-øst, lesedato 27.05.2020 sykehusinnkjop.no
  3. https://nhi.no/sykdommer/hud/psoriasis/psoriasis-behandling/?page=2
  4. Strober B, Menter A, Leonardi C, et al. Efficacy of Risankizumab in Patients with Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis by Baseline Demographics, Disease Characteristics and Prior Biologic Therapy: An Integrated Analysis of the Phase III UltIMMa-1 and UltIMMa-2 Studies. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 DOI 10.1111/jdv.16521
  5. Skyrizi SPC avsnitt 4.8, sist oppdatert 17.04.2020.
  6. Skyrizi SPC avsnitt 4.1, 4.3, 4.2, 4.4, 4.6 og 4.8, sist oppdatert 17.04.2020

 

NO-RISN-200019

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.