Annonse fra 

 Annonsørartikkel     Kun for helsepersonell

KOLS: Myten om pulverinhalatorer

Det vanligste argumentet mot bruk av pulverinhalator er dårlig begrunnet. Her er myten du bør kjenne til.

Mange aerosol-inhalatorer inneholder potente drivhusgasser. Med disse kan én enkelt dose tilsvare 100–140g CO2-ekvivalenter – det samme som én kilometer kjøring med bensinbil.1 Derfor sier retningslinjene for kols-behandling at inhalatorer med minst skadelig effekt for miljøet skal velges dersom det ikke antas å gi et dårligere behandlingstilbud.2

Muligens er det en seiglivet myte som står i veien for overgang til pulver.

Ikke tilstrekkelig inspirasjonskraft

Den vanligste misforståelsen er at pasienter med alvorlig kols ikke kan inhalere med nok kraft til å oppnå tilstrekkelig deponering av virkestoff. Her er det imidlertid forskjeller mellom ulike pulverinhalatorer.3

Inhalatorer med medium motstand, som den trippelbehandlingen Trelegy (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol) benytter (Ellipta), krever en lav luftstrømshastighet hos pasienten fordi turbulensen som skapes gjennom motstanden, bidrar til effektiv produksjon av partikler.3

For Trelegys inhalator Ellipta er det vist at selv pasienter med svært dårlig lungefunksjon klarer å generere tilstrekkelig luftstrømshastighet.4 Inhalasjonsprofilen til pasientene med mest alvorlig kols, målt ved peak inspiratory flow rate (PIFR = 43 l/min) viste in vitro (eLung™) tilsvarende lungedeponering som hos dem med høyere PIFR-verdier.5


Figur3.png

Tabell utarbeidet av GSK basert på Anderson et al 2021.6


Figuren over viser at kun <0,5 % av kolspasienter inkludert i to kliniske studier og fra real-world kolspopulasjon hadde for dårlig inspirasjonskraft til å kunne bruke Ellipta pulverinhalator (*6)

tabell.png

*Fase IV, replisert, 12-ukers, randomisert, dobbeltblind studie (207608/207609, NCT03478683/NCT03478696) evaluerte flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol via ELLIPTA DPI versus budesonid/formoterol+tiotropium hos kols-pasienter. Denne post hoc-analysen vurderte spirometrisk PIF-fordeling ved screening og forholdet mellom PIF- og lungefunksjonsutfall i den samlede 207608/207609-populasjonen. Spirometriske PIF-fordelinger i en real-world populasjon av kolspasienter ble evaluert ved retrospektiv analyse av Kaiser Permanente Northwest (KPNW)-databasen for å vurdere likheter mellom kliniske studier og populasjoner fra klinisk praksis.

Lav feilbruk

Det kan også være slik at det for enkelte akuttpasienter er riktig å behandle med spray med drivgass. Men hva når disse pasientene skrives ut og skal håndtere sin kroniske sykdom? Her kan pulverinhalator være et miljøvennlig alternativ for den langsiktige behandlingen.

Det kan også være compliance-årsaker til å velge Ellipta. Trelegy Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol) trenger kun å tas én gang om dagen. En studie med over 50 000 kolspasienter viste at once-daily hadde signifikant høyere etterlevelse enn andre doseringsfrekvenser. (p < 0.0001).7

Etterlevelse ble målt ved bruk av andel av dekket dager (PDC) over 12 måneder etter behandlingsstart. PDC var 43,3 %, 37,0 %, 30,2 % og 23,0 % for QD (en gang daglig), BID (to ganger daglig), TID (tre ganger daglig) og QID (fire ganger daglig) i henhold til pasientkohorter.

Inhalatoren har også et telleverk som gjør det enkelt å se resterende doser, og det er i studier vist lav feilbruk av Ellipta.8

----------

Trelegy Ellipta

Trelegy Ellipta én gang daglig er indisert for vedlikeholdsbehandling hos voksne med moderat til alvorlig kols som ikke er tilstrekkelig behandlet med en kombinasjon av ICS/LABA eller LAMA/LABA. Økt forekomst av pneumoni er sett hos kolspasienter som bruker inhalasjonssteroider, inkludert Trelegy Ellipta. Brukes med forsiktighet ved trangvinkelglaukom, ustabil eller livstruende kardiovaskulær sykdom, urinretensjon eller ved risikofaktorer for urinretensjon, f.eks. benign prostatahypertrofi. Seponeres umiddelbart dersom paradoksal bronkospasme oppstår.
Les preparatomtalen før forskrivning av Trelegy Ellipta.
Ved uønskede medisinske hendelser, kontakt GSK på tlf 22 70 20 00.

Pris: 92 μg flutikasonfuroat/55 μg umeklidinium/22 μg vilanterol i Ellipta 30 doser (inhalator) 702,60 kr, 3 × 30 doser (inhalator) 1943,50 kr.
Refusjonsberettiget bruk: Vedlikeholdsbehandling ved kols, i henhold til preparatomtale.
Refusjonskode: ICPC: R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom. ICD: J44 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom.

Referanser

  1. Nytt om legemidler, nr. 18, Statens Legemiddelverk. https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/
    R%C3%A5d%20til%20helsepersonell/NYL/2019/2019_nr.%2018_lavoppl%C3%B8slig.pdf 20.12.2022
  2. Kols retningslinjer fra Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kols
  3. Dal Negro, R.W. Dry powder inhalers and the right things to remember: a concept review. Multidiscip Respir Med 10, 13 (2015). https://doi.org/10.1186/s40248-015-0012-5
  4. Prime D, De Backer W, Hamilton M et al. Prime D, de Backer W, Hamilton M et al. Effect of Disease Severity in Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Inhaler-Specific Inhalation Profiles Through the ELLIPTA® Dry Powder Inhaler. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 28(6): 486-97
  5. Hamilton M, Leggett R, Pang C, Charles S, Gillett B, Prime D. In Vitro Dosing Performance of the ELLIPTA® Dry Powder Inhaler Using Asthma and COPD Patient Inhalation Profiles Replicated with the Electronic Lung (eLung™). J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 28(6): 498-506.
  6. Anderson M, Collison K, Drummond MB, Hamilton M, Jain R, Martin N, Mularski RA, Thomas M, Zhu CQ, Ferguson GT. Peak Inspiratory Flow Rate in COPD: An Analysis of Clinical Trial and Real-World Data. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2021 Apr 12;16:933-943. doi: 10.2147/COPD.S291554. PMID: 33883890; PMCID: PMC8055277.
  7. Toy EL, Beaulieu NU, McHale JM, Welland TR, Plauschinat CA, Swensen A, Duh MS. Treatment of COPD: relationships between daily dosing frequency, adherence, resource use, and costs. Respir Med. 2011 Mar;105(3):435-41. doi: 10.1016/j.rmed.2010.09.006. Epub 2010 Sep 29. PMID: 20880687.
  8. Svedsater H et al. Qualitative assessment of attributes and ease of use of the ElliptaTM dry powder inhaler for delivery of maintenance therapy for asthma and COPD. BMC Pulm Med 2013;13:72.doi: 10.1186/1471-2466-13-72

PM-NO-CPU-ADVR-220001 mars 2023
©2023 GSK group of companies or its licensor
Trademarks are the property of their respective owners.

 

 

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.