Annonse fra 

 Annonsørartikkel     Kun for helsepersonell

SØVNVANSKER: Hvordan søke om individuell refusjon for en etablert behandling

Doksylamin er et ikke-vanedannende antihistamin som effektivt reduserer innsovningstiden. Her er hvordan du søker om individuell refusjon.

person med søvnvansker

Zonat er et hypnotikum som inneholder virkestoffet doksylamin. Doksylamin er et ikke- vanedannende antihistamin som effektivt reduserer innsovningstiden samtidig som den øker både søvnkvalitet og -varighet. Zonat kan derfor være et alternativ til vanedannende Z-hypnotika for voksne med kortvarige søvnvansker. En dobbeltblindet, placebo-kontrollert studie med over 300 pasienter viste at doksylamin har tilsvarende effekt og sikkerhet som zolpidem.1,2

Pasienter med kroniske søvnvansker kan få Zonat på individuell refusjon. Oppfyller pasienten følgende kriterier, blir søknaden innvilget umiddelbart (automatisert) av HELFO uten at den må behandles av fagperson:3

 • Indikasjon: Insomni (søvnløshet) hos voksne
 • Vilkår: Vedvart i over 3 måneder, pasienten har nedsatt funksjon på dagtid* og minst 3 dårlige netter per uke
 • Spesialistkrav: Ingen
 • Krav til tidligere behandling: Ingen

*Nedsatt funksjon på dagtid: Økt søvnighet/tretthet, humørsvingninger, svekket kognitiv eller sosial fungering, økt ulykkesrisiko, fysisk ubehag, økt bekymring omkring søvnen.

Søknadsløsning for individuell refusjon

 • Du finner portalen på https://portal.helsedirektoratet.no. NB! Du må være koblet til NHN for at lenken skal være aktiv.
 • Du logger deg inn ved hjelp av elektronisk legitimasjon, som for eksempel Bank ID, Bank ID på mobil, BuyPass eller liknende. Velg tjenesten Blåreseptsøknad for å komme inn i søknadsløsningen.
 • Allmennleger og privatpraktiserende avtalespesialister kan ta takst H1 (152 kr) for å fylle ut søknaden.4

I søknadsløsningen vil lege og pasient få svar på søknaden umiddelbart. For pasienten medfører dette at hun/han kan hente ut medisinen og starte behandlingen rett etter legebesøket.

Trykk her for å søke om individuell refusjon via vår portal

Referanser

 1. Zonat SPC 5.1 28.12.2020
 2. B. Schadeck, M. Chelly, D. Amsellem et al: Comparative Efficacy Of Doxylamine (15 Mg) And Zolpidem (10 Mg) In The Treatment Of Common Insomnia. A placebo-controlled study. Sem Hôp Paris 1996; 72: nº 13-14, 428-439.
 3. https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til--5-14- legemiddellisten/virkestoffer/doksylaminhydrogensuksinat
 4. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

NO-ZON-2023-05-11

 

Viktig informasjon (utvalg)

Zonat «Karo Pharma» C

Antihistamin. Hypnotikum. Sedativum. ATC-nr. R06A A09

Indikasjon: Kortvarig symptomatisk behandling av forbigående insomnia (søvnvansker) hos voksne >18 år. Dosering: Voksne >18 år: 1-2 tabletter à
12,5 mg eller 1 tablett à 25 mg daglig, 1/2 time før leggetid. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor doksylamin eller andre antihistaminer, astma, kronisk bronkitt, glaukom, alvorlig nedsatt nyre- og leverfunksjon, samtidig bruk av MAO-hemmere eller sterke CYP450-enzymhemmere, amming. Bivirkninger: Bivirkningene er generelt milde og forbigående, og hyppigere de første behandlingsdagene. Forekomst og alvorlighet av bivirkninger kan reduseres ved individuell dosejustering av daglig dose. Personer >65 år har en høyere risiko for bivirkninger, da de kan ha andre tilstander eller bruke andre legemidler samtidig. Svært vanlig bivirkninger: Somnolens. Vanlige bivirkninger: Munntørrhet, forstoppelse, økt bronkial sekresjon, urinretensjon, svimmelhet, tåkesyn. Forsiktighetsregler: Bør utvises for følgende pasientgrupper: Hos pasienter med mild til moderat nedsatt nyre- og leverfunksjon, hos pasienter over 65 år, pga. økt risiko for bivirkninger. Her bør effekten av behandlingen evalueres regelmessig, hos pasienter med epilepsi, fordi antihistaminer noen ganger kan føre til hypereksitabilitet og kan senke krampeterskelen, hos pasienter med hjertesvikt, særlig ved arteriell hypertensjon, siden antihistaminer kan øke blodtrykket. Forsiktighetsregler og interaksjoner: Alkoholinntak bør unngås under behandling med doksylamin. Antihistaminer forårsaker additiv effekt med både alkohol og andre CNS- dempende midler (f.eks. hypnotika, sedativa, angstdempende legemidler, opioider og smertestillende), samtidig administrering av sterke cytokrom P450-hemmere (f.eks SSRIer) bør unngås pga. økt risiko for bivirkninger, antihypertensive legemidler med effekt på CNS kan forsterke den sedative effekten av antihistaminer, den antikolinerge effekten kan forsterkes ved samtidig administrering av doksylamin med andre antikolinerge legemidler, MAO-hemmere og neuroleptika, bruk av Zonat® under graviditet bør fortrinnsvis unngås.
Pakninger, priser og refusjon: 12,5 mg: 119,70 kr 14 stk. (blister) 25 mg: 153,10 kr 14 stk. (blister), ingen forhåndsgodkjent refusjon. Individuell refusjon: Indikasjon: Insomni (søvnløshet) hos voksne.

For fullstendig informasjon les SPC 28.12.2020 på www.felleskatalogen.no

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til--5-14-legemiddellisten/virkestoffer/doksylaminhydrogensuksinat

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.