Annonse fra 

 Annonsørartikkel     For helsepersonell

Nye ESC guidelines: Optimal medikamentell behandling ved innleggelse med HFrEF

Nytt er at fire pillarer i behandlingen skal igangsettes samtidig, samt at pasienter med symptomer som allerede står på ACE-hemmer bør erstatte med Entresto.1

De nye ESC guidelines 2021 anbefaler fire pillarer i behandlingen som bør igangsettes samtidig. Studier har vist seg at dette bedrer overlevelse og reduserer risiko for innleggelser hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksonsfrakson (HFrEF).1

I tillegg er det anbefalt at pasienter med HFrEF som allerede står på ACE-hemmer og fortsatt har symptomer bør erstattes med Entresto (sacubitril/valsartan), for å redusere risikoen for kardiovaskulær død og innleggelser.1

I Norge blir over 20 prosent av eldre pasienter med hjertesvikt reinnlagt innen 30 dager, ifølge Helsedirektoratets analyser.2

I forrige utgave av ESC guidelines (2016) var anbefalingen at man skulle innføre og titrere opp en og en medikamentgruppe, ACE-hemmer og beta-blokker og deretter legge til MRA – trinnvis. Hos pasienter som fortsatt hadde symptomer og en LVEF ≤35% var anbefalingen å erstatte ACE-hemmer med Entresto.3 Dette førte til at det kunne ta lang tid før pasienten var optimalt behandlet.

Nye ESC guidelines ble utgitt i august 2021. Vesentlig nytt i retningslinjene er introduksjonen av fire «pillarer» i behandlingen hvor alle bør initieres samtidig og titreres opp til anbefalt måldose så raskt og trygt som mulig. Studier har vist at dette reduserer risikoen for død og sykehusinnleggelser. De fire pillarene er: ACE-hemmer/ARNI, beta-blokker, MRA og SGLT2 – hvor SLGT2 er en ny medikamentgruppe i behandling av HFrEF.1

ESC guidelines 2021 skriver: «Modulering av renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) og sympatiske nervesystemer med angiotensin-konverterende enzymhemmere (ACE-I) eller en angiotensinreseptor-neprilysin-hemmer (ARNI), betablokkere og mineralokortikoidreseptorantagonister (MRA) har vært vist å forbedre overlevelse, redusere risikoen for HF-innleggelser og redusere symptomer hos pasienter med HFrEF. Disse legemidlene fungerer som grunnlaget for farmakoterapi for pasienter med HFrEF. Triaden av en ACE-I/ARNI, en betablokker og en MRA anbefales som hjørnesteinsbehandlinger for disse pasientene, med mindre legemidlene er kontraindikert eller ikke tolereres.»1,4,5,6

Videre skriver ESC guidelines 2021 «med mindre det er kontraindisert eller ikke tolereres, anbefales dapagliflozin eller empagliflozin til alle pasienter med HFrEF som allerede er behandlet med ACE-I/ARNI, betablokker og MRA, uavhengig av om de har diabetes eller ikke.»1

Pasienter med HFrEF, innlagt på sykehus på grunn av forverrede symptomer og/eller akutt dekompensert hjertesvikt, kan få optimalisert behandlingen sin før utskrivelse.

ESC guidelines 2021 anbefaler at evidensbasert oral medikamentell behandling blir administrert før utskrivning, og videre at en snarlig oppfølging blir planlagt (1-2 uker etter utskrivning) for å vurdere symptomer på væskeopphopning , toleranse for medikamentene, og å starte og/eller titrere opp terapien.1 På grunn av økt risiko for angioødem når Entresto brukes sammen med en ACE-hemmer, må behandlingen med Entresto ikke startes opp før minst 36 timer etter seponering av behandling med ACE-hemmer.7

I PARADIGM-HF studien ble Entresto vist å være signifikant mer effektiv enn enalapril i å redusere kardiovaskulær død og sykehusinnleggelser, samt total dødelighet ble redusert hos pasienter med hjertesvikt og LVEF ≤ 40 % (endret til ≤ 35 % i løpet av studien). Pasientene som ble inkludert gjennomførte en sekvensiell enkeltblind run-in-periode før de ble randomisert.4 For å se på effekt og sikkerhet ved oppstart av Entresto hos pasienter med akutt dekompensert hjertesvikt har nye studier blitt gjennomført. ESC guidelines 2021 skriver «to studier har undersøkt bruken av ARNI (sakubitril/valsartan) hos innlagte pasienter, hvorav noen ikke tidligere har vært behandlet med ACE-hemmer. Oppstart i denne innstillingen ser ut til å være trygg og redusere påfølgende CV død og HF sykehusinnleggelser med 42% sammenlignet med enalapril.»1,8,9,10

 

Effekt og sikkerhet

PIONEER-HF-studien viste at blant HFrEF pasienter som ble innlagt for akutt dekompensert hjertesvikt, førte behandling med Entresto til en signifikant reduksjon i NT-proBNP-konsentrasjonen sammenlignet med enalapril,-46.7% vs. -25,3% (0.71; 95% CI, 0.63-0.81). Forskjellen mellom gruppene viste seg allerede etter 1 uke (0.76; 95% CI, 0.69-0.85). Det var ingen signifikant forskjell mellom Entresto vs. enalapril i forverring av nyrefunksjon, hyperkalemi, symptomatisk hypotensjon eller angioødem. Pasientene var hemodynamisk stabile før de ble randomisert.11

TRANSITION-HF-studien undersøkte tolerabilitet og sikkerhet ved tidlig initiering av Entresto hos pasienter innlagt på sykehus på grunn av akutt dekompensert hjertesvikt. 10 uker etter oppstart av Entresto på sengepost eller rett etter utskrivelse hadde ca. 50% av pasientene oppnådd måldose. Avbrutt behandling på grunn av bivirkninger inntraff hos 7,3% hos pasientene som fikk Entresto før utskrivelse, og 4,9% hos pasienter som fikk Entresto etter utskrivelse (RR 1.49; 95% CI 0.90-2.46). Pasientene var hemodynamisk stabile før de ble inkludert i studien.12

PARADIGME-HF-studien viste at færre pasienter avbrøt behandling med Entresto sammenlignet med enalapril på grunn av bivirkninger (10.7% vs 12.3%, p=0.003) eller på grunn av nedsatt nyrefunksjon (0.7% vs 1.4%, p=0.002).4

Oppsummering

ESC guidelines 2021 anbefaler at pasienter innlagt med HFrEF skal få optimal medikamentell behandling før utskrivelse, og at Entresto bør erstatte ACE-hemmere hos pasienter med symptomer. Studier har vist at Entresto reduserer risikoen for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelser sammenlignet med enalapril.1,4

Hjertekammer: En podcast for deg som behandler pasienter med hjertesvikt. 

Vil du vite mer om Entresto? Klikk her

Entresto i Felleskatalogen

Entresto

Indikasjon: Entresto er indisert til behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter13
Bivirkninger: Hypotensjon, hyperkalemi og nedsatt nyrefunksjon14
Kontraindikasjon: Kjent angioødem i anamnesen i forbindelse med tidligere beahdnling med ACE-hemmere eller ARB. Arvelig eller idiopatisk angioødem. Samtidig bruk av ACE-hemmere. Entresto må ikke administreres før 36 timer etter seponering av ACE-hemmer15
Refusjonsberettiget bruk: Se www.legemiddelsok.no16

 

Referanser:

1. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021 Sep 21;42(36):3599-3726. DOI: 10.1093

2. Helsedirektoratet. Hjertesvikt - reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse. https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/hjerte-og-karsykdommer/reinnleggelse-innen-30-dager-for-eldre-pasienter-etter-sykehusinnleggelse-for-hjertesvikt

3. Ponikowski, P., Voors, A. A., Anker, S. D., et.al 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). European journal of heart failure, 2016, 18.8: 891-975

4. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, Gong J, Lefkowitz MP, Rizkala AR, Rouleau JL, Shi VC, Solomon SD, Swedberg K, Zile MR, PARADIGM-HF Investigators and Committees. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371:993-1004.

5. Gayat E, Arrigo M, Littnerova S, Sato N, Parenica J, Ishihara S, Spinar J, Muller C, Harjola VP, Lassus J, Miro O, Maggioni AP, AlHabib KF, Choi DJ, Park JJ, Zhang Y, Zhang J, Januzzi JL, Jr., Kajimoto K, Cohen-Solal A, Mebazaa A, Network G. Heart failure oral therapies at discharge are associated with better outcome in acute heart failure: a propensity-score matched study. Eur J Heart Fail 2018;20:345-354.

6. Crespo-Leiro MG, Anker SD, Maggioni AP, Coats AJ, Filippatos G, Ruschitzka F, Ferrari R, Piepoli MF, Delgado Jimenez JF, Metra M, Fonseca C, Hradec J, Amir O, Logeart D, Dahlstrom U, Merkely B, Drozdz J, Goncalvesova E, Hassanein M, Chioncel O, Lainscak M, Seferovic PM, Tousoulis D, Kavoliuniene A, Fruhwald F, Fazlibegovic E, Temizhan A, Gatzov P, Erglis A, Laroche C, Mebazaa A, Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. European Society of Cardiology Heart Failure Long-Term Registry (ESC-HF- LT): 1-year follow-up outcomes and differences across regions. Eur J Heart Fail 2016;18:613-625.

7. Entresto SPC 02.09.2021, pkt 4.2 Dosering og administrasjonsmåte

8. Velazquez EJ, Morrow DA, DeVore AD, Duffy CI, Ambrosy AP, McCague K, Rocha R, Braunwald E, PIONEER-HF Investigators. Angiotensin-neprilysin inhibition in acute decompensated heart failure. N Engl J Med 2019;380: 539-548.

9. Wachter R, Senni M, Belohlavek J, Straburzynska-Migaj E, Witte KK, Kobalava Z, Fonseca C, Goncalvesova E, Cavusoglu Y, Fernandez A, Chaaban S, Bohmer E, Pouleur AC, Mueller C, Tribouilloy C, Lonn E, Buraiki ALJ, Gniot J, Mozheiko M, Lelonek M, Noe' A, Schwende H, Bao W, Butylin D, Pascual-Figal D, TRANSITION Investigators. Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients in hospital or early after discharge: primary results of the randomised TRANSITION study. Eur J Heart Fail 2019;21:998-1007.

10. Morrow DA, Velazquez EJ, DeVore AD, Desai AS, Duffy CI, Ambrosy AP, Gurmu Y, McCague K, Rocha R, Braunwald E. Clinical outcomes in patients with acute decompensated heart failure randomly assigned to sacubitril/valsartan or enalapril in the PIONEER-HF trial. Circulation. 2019 May 7;139(19):2285-2288. DOI: 10.1161.

11. Velazquez EJ, Morrow DA, DeVore AD et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated Heart Failure. N Engl J Med 2019; 380:539-548. DOI: 10.1056.

12. Wachter R, Senni M, Belohlavek J et al. Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients in hospital or early after discharge: primary results of the randomised TRANSITION study. Eur J Heart Fail. 2019 Aug;21(8):998-1007. DOI: 10.1002.

13. Entresto SPC 02.09.2021, pkt 4.1 Indikasjon

14. Entresto SPC 02.09.2021, pkt 4.8 Bivirkninger

15. Entresto SPC 02.09.2021, pkt 4.3 Kontraindikasjon

16. https://www.legemiddelsok.no

NO2204257577

 

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.