Annonse fra 

 Annonsørartikkel     Kun for helsepersonell

Atrieflimmer: – De eldre er underbehandlet1

– Klinikerne bør sette seg bedre inn i risiko og nytte ved bruk av NOAK, mener overlege og PhD Ole-Christian Rutherford.

– Det vi ser av dataene er at eldre med atrieflimmer er underbehandlet1. Mange i denne pasientgruppa har god indikasjon for antikoagulasjon, men får det ikke, sier Ole Christian Rutherford, overlege ved Hjerteavdelingen ved Sykehuset i Østfold. Datagrunnlaget i Rutherford's forskning er alle pasienter i Norge med atrieflimmer som har startet behandling med en antikoagulant mellom 2013 og 2017 - i alt 115 000 pasienter2.

– Jeg tror årsaken til at mange leger kvier seg for å foreskrive en NOAK til disse pasientene er bekymring for å gjøre noe som skader pasienten. Det er jo knyttet en blødningsrisiko til all antikoagulasjon, og denne risikoen er størst hos de eldste, sier Rutherford5,6,7,8.

Samtidig peker han på at klinikerne må se mer på netto klinisk nytte enn på blødningsrisiko alene.

– Ser man på risiko for slag og blødning hos denne gruppa, øker de parallelt, gjerne med de samme risikofaktorene. De med høyest risiko for hjerneslag har også høyest risiko for blødninger. Men de har likevel gevinst ved å få blodfortynnende behandling1!

– Hjerneslag ved atrieflimmer er ofte mer alvorlig enn andre typer hjerneslag. Blodpropper formet i hjertets venstre forkammer som løsner, følger blodstrømmen og kiler seg fast i en hjernearterie, gjør ofte mere omfattende skade enn små blødninger eller blodpropper som oppstår i de små hjernearteriene. Så her snakker vi om nokså katastrofale følger for enkeltpasienten3.

Rutherford tror at mange leger setter seg inn i risiko, nytte og interaksjoner for kun én NOAK, og enten behandler med kun denne eller lar være.

– Jeg tror ikke klinikerne kjenner godt nok til de sterke og svake sidene til alle fire NOAK tilgjengelig. For å kunne skreddersy behandlingen til pasientene bør alle NOAK være en del av verktøykassa, mener Rutherford.

Han nevner videre at NOAKenes evne til å forebygge slag virker å være relativt likeverdige, og at det er andre faktorer som avgjør hva som bør velges.

– Eksempelvis virker Lixiana og Eliquis å være gode alternativer ved nyresvikt2. For de som har nedsatt nyrefunksjon har Lixiana vesentlig bedre effekt enn Marevan4. Det virker også som om Lixiana og Eliquis innebærer lavest blødningsrisiko blandt NOAKene. Pradaxa har de fordeler at det finnes tilgjengelig en meget effektiv antidot (motgift) som kan være avgjørende dersom en blødning først skulle inntreffe, og større mulighet for å fritt velge lavere eller høyere dose, sier Rutherford5,6,7,8.
Et annet viktig aspekt ved behandling av eldre pasienter er polyfarmasi.
– Jo flere medisiner pasienten skal ta, jo lettere er det å glemme en dose. Her bør legen lytte til pasientens ønsker. Hvis vi finner en medisin som pasienten forstår indikasjonen for, og synes doseringen er lett å leve med, vil medisineringen i større grad bli etterfulgt. Dersom én enkelt tablett om dagen er å foretrekke er kanskje Lixiana et godt valg6.

– Men det viktigste av alt er at flere klinikere må tørre å starte behandling med antikoagulant, slik at flere hjerneslag blir forhindret. Klinikerne må forstå risikoreduksjonen, og gi riktig - høy nok - dose av Lixiana: 60 mg og ikke 30. Doseregulering er kjempeviktig: legen må følge med på at den dosen som velges er indikert og evidensbasert, og ikke justere etter eget skjønn. Vi ser at mange pasienter som bruker platehemmere får redusert dose NOAK- men dette er det ikke forsket på. Kanskje øker du blødningsrisikoen uten å redusere slagrisikoen i særlig grad? Når du forskriver 30 mg til en pasient som har indikasjon for 60 mg praktiserer du egentlig ikke evidensbasert medisin, avslutter Rutherford6.

Lixiana

INDIKASJON: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning eller klinisk relevant blødningsrisiko. Leversykdom assosiert med koagulopati. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. Samtidig bruk med alle andre antikoagulanter, unntatt i spesielle tilfeller ved bytte av oral antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres i doser som er nødvendig for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Graviditet og amming. FORSIKTIGHET ved økt risiko for blødning, som f.eks. ved bruk av legemidler som påvirker hemostase. Skal seponeres ved alvorlig blødning. Kreatininclearance og leverfunksjoner bør overvåkes regelmessig. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom eller i dialyse, alvorlig nedsatt leverfunksjon, antifosfolipidsyndrom, mekaniske hjerteklaffer, moderat til alvorlig mitralstenose eller de første 3 månedene etter implantasjon av en biologisk kunstig hjerteklaff. Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile eller som kan komme til å få trombolyse eller lungeembolektomi. VIKTIGE INTERAKSJONER: Dosereduksjon til 30 mg/dag ved samtidig bruk med ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol. Forsiktighet ved samtidig bruk med P-gp-indusere. Bruk av høydose ASA (325 mg) er ikke anbefalt. VIKTIGE BIVIRKNINGER: Blødninger. Andre vanlige rapporterte bivirkninger er hodepine, svimmelhet, anemi, økt bilirubin i blodet, økt gamma-GT, utslett, pruritus og unormale leverfunksjonsprøver.

Før forskrivning av LIXIANA, se preparatomtalen.

Referanser

  1. Steffel J, Collins R, Antz M, et al, 2021 European Heart RhythmAssociationPractical Guide on the Use of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients withAtrial Fibrillation Europace 2021; 23:1612–76.doi;10.1093/europace/euab065
  2. Rutherford O-CW,Jonasson C, Ghanima W,et al. Heart. Effectiveness and safety of oral anticoagulants in elderly patients with atrial fibrillation. Heart Epub 16.04.21. doi:10.1136/heartjnl-2020-318753
  3. Atrieflimmer – Store medisinske leksikon ( Internett) (Oppdatert 02.mai 2019; hentet 28.mars 2022) Tilgjengelig fra Https://sml.snl.no/atrieflimmer
  4. BohulaEA, Giugliano RP, Ruff CT, et al. Impact of Renal Function on Outcomes with Edoxaban in the ENGAGE AF-TIMI 48 trial. Circulation. 2016;134(1): 24-36.doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116022361
  5. Pradaxa SPC 4.4, 4.8, 4.9
  6. Lixiana SPC 4.2, 4.8, 5.1
  7. Eliquis SPC 4.8,
  8. Xarelto SPC 4.4,

© 2022 Organon group of companies. All rights reserved
ISI-115234 02/22

NO-OCP-110033 02/22

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.