Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Første biologiske preparat mot alvorlig atopisk dermatitt tilgjengelig i Norge

Beslutningsforum har godkjent ▼Dupixent for bruk mot alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom.

De fleste pasienter med mild til moderat atopisk dermatitt kan behandles i primærhelsetjenesten. Nylig oppstått, alvorlig og/eller akutt forverret eksem skal henvises til spesialist.1

Pasienter med alvorlig ukontrollert atopisk dermatitt har i dag få behandlingsalternativer. De kan i kortere perioder tilbys bredspektret immunsuppresjon, men dette er behandling med varierende effekt og er hos mange forbundet med uheldige bivirkninger over tid.2

1. april 2020 ble det første biologiske alternativet for pasienter med alvorlig atopisk dermatitt tilgjengelig i Norge.1

 

Type 2-inflammasjon og atopisk dermatitt

Den kroniske betennelsen i huden hos personer med atopisk dermatitt kalles type 2-inflammasjon, og kjennetegnes av en ubalansert immunrespons. Denne betennelsen er ansvarlig for de typiske symptomene ved atopisk dermatitt: intens kløe, tørr hud og utslett.3

Personer med atopisk dermatitt er ofte plaget med allergier eller andre atopiske sykdommer, som for eksempel astma. Dette er alle sykdommer som er assosiert med type 2-inflammasjon.3

Dupixent til behandling av atopisk dermatitt

Dupixent (dupilumab) er et humant IgG4 monoklonalt antistoff som er rettet mot interleukin (IL)-4 og IL-13 reseptorene og blokkerer aktiviteten av disse. IL-4 og IL-13 er sentrale aktører i type 2-inflammasjon.3

Dupixent er det første biologiske alternativet for voksne og ungdom fra 12 år med alvorlig atopisk dermatitt4,5, og det ble godkjent for bruk av Beslutningsforum fra 1. april 2020.

Dupixent har vist klinisk relevant effekt på alvorlighetsgrad og utbredelse av utslett, kløeintensitet og livskvalitet sammenlignet med placebo.4 Dupixent forskrives av hudspesialist, og det er ingen krav om labmonitorering av organtoksisitet. Dupixent har også indikasjoner for enkelte andre sykdommer som assosieres med type 2-inflammasjon.4 Vanligste bivirkninger er reaksjon på injeksjonsstedet, konjunktivitt, eosinofili, oral herpes og hodepine. Det er ikke sett økt forekomst av øvre luftveisinfeksjoner.4

Les mer om indikasjoner.

NFDV veiledende behandlingsanbefaling for oppstart av Dupixent

NFDV anbefaler oppstart av Dupixent til pasienter med alvorlig atopisk eksem der man ikke oppnår behandlingsmål/har kortvarig effekt av topikal behandling og/eller lysbehandling, og der minimum én annen systemisk behandling er forsøkt i minimum 3 måneder. Dupixent forskrives av hudspesialist og er på H-resept.6

Behandling av atopisk eksem for voksne

Dupixent figur.png

Figur referanse: 2.
Grafisk fremstilt av Sanofi.

 

Om Dupixent:

Indikasjoner:
Atopisk dermatitt:
Behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom ≥12 år, som er aktuelle for systemisk behandling.
Behandling av alvorlig atopisk dermatitt hos barn fra 6 til 11 år, som er aktuelle for systemisk behandling.

Dosering:
Atopisk dermatitt hos voksne og ungdom ≥12 år:
Voksne: Anbefalt dose er 600 mg (2 injeksjoner à 300 mg) ved oppstart, etterfulgt av 300 mg gitt hver 2. uke. 
Ungdom 12-17 år: Over 60 kg: som voksen. Under 60 kg: 400 mg (2 injeksjoner à 200 mg) etterfulgt av 200 mg gitt hver 2.uke. 
Barn 6-11 år: Anbefalt dose er fra 15 kg til under 60 kg: 300 mg (en 300 mg injeksjon) på dag 1, etterfulgt av 300 mg på dag 15, etterfulgt av: 300 mg hver fjerde uke*, start 4 uker etter dag 15-dosen. 60 kg eller mer: Som voksen.
*Dosen kan økes til 200 mg annenhver uke hos pasienter med kroppsvekt fra 15 kg til under 60 kg basert på legens vurdering.

Interaksjoner:
Interaksjoner med levende vaksiner er ikke undersøkt. Pasienter på Dupixent kan få inaktiverte eller ikke-levende vaksiner.

Forsiktighetsregler:
Pasienter som bruker dupilumab mot moderat til alvorlig atopisk dermatitt og som har komorbid astma skal ikke justere eller avbryte astmabehandling uten samråd med lege, og pasienten skal overvåkes nøye etter dupilumab seponering. Dupilumab skal ikke brukes til å behandle akutte astmasymptomer eller akutte eksaerbasjoner. Dupilumab skal ikke brukes til å behandle akutt bronkospasme eller status asthmaticus. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med astma, ved helmintinfeksjon, systemisk overfølsomhet og/eller vedvarende konjunktivitt.

Bivirkninger:
De vanligste bivirkningene er reaksjoner på injeksjonsstedet, konjunktivitt, blefaritt og oral herpes. 

Pris og refusjon:
Pakninger og priser:

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:
200 mg: 2 × 1,14 ml1 (ferdigfylt sprøyte m/automatisk nålebeskyttelse) kr 15 819,60.
300 mg: 2 × 2 ml1 (ferdigfylt sprøyte m/automatisk nålebeskyttelse) kr 15 819,60.

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn:
200 mg: 2 × 1,14 ml1 (ferdigfylt penn) kr 15 819,60. 
300 mg: 2 × 2 ml1 (ferdigfylt penn) kr 15 819,60. 

Refusjon:
1. H-resept: D11A H05_1 Dupilumab.

Refusjonsberettiget bruk: Vilkår:
(216) Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.

For mer utfyllende informasjon om indikasjoner, dosering, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler og bivirkninger se felleskatalogen.

 

Kilder

Referanser

  1. Berents TL, Saunes M, Schopf T, et al. Atopisk eksem. Tidsskr Den Nor Legeforening. 2018;138(13):1256–9.
  2. Wollenberg A, Christen-Zäch S, Taieb A, et al. ETFAD/EADV Eczema task force 2020 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis in adults and children. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Nov 17. doi: 10.1111/jdv.16892. Online ahead of print
  3. Gandhi NA, Bennett BL, Graham NM, et al. Targeting key proximal drivers of type 2 inflammation in disease. Nat Rev Drug Discov 2016;15(1):35-50 PubMed
  4. Dupixent SPC 15.12.2020; kap. 4.2, 4.8, 5.1 og 6.4.
  5. Nye Metoder - Dupilumab (Dupixent): https://nyemetoder.no/metoder/dupilumab-dupixent nyemetoder.no
  6. Biologisk behandling av atopisk dermatitt, Hentet fra: https://www.legeforeningen.no/contentassets/8b1fa6fa4389434ca2da36df1f529654/anbefalinger-om-bruk-av-biologiske-legemidler-ved-ad-2019.pdf 26.11.2020

 

MAT-NO-2000721-1.0-12/2020

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.