Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

ODYSSEY OUTCOMES 1,2

Er en multisenter, dobbeltblind, placebo kontrollert studie med mer enn 18 000 pasienter. Den ble designet for å evaluere langtidseffekten og sikkerhet med Praluent hos post-ACS pasienter*2.

Studiedesign

En multisenter, dobbelblind, placebo kontrollert studie med 18.924 pasienter (9.462 alirokumab, 9.462 placebo) som ble fulgt i opptil 5 år. Pasienter hadde opplevd et tilfelle av akutt koronarsyndrom (ACS) 4 til 52 uker før randomisering, og ble behandlet med et lipidmodifiserende behandlingsregime (LMT) som var statin intensivt (definert som atorvastatin 40 eller 80 mg, eller rosuvastatin 20 eller 40 mg) eller ved maksimalt tolererbare doser av disse statinene, med eller uten andre lipidmodifiserende behandlinger. Pasienter ble randomisert 1:1 til å motta enten alirokumab 75 mg én gang annenhver uke (Q2W) eller placebo Q2W. Ved måned 2 ble dosen justert ut i fra et forhåndsdefinert LDL-C-kriterium.1,2**

  • 2-5 år dobbelt blind behandlingsperiode 1,2
  • 2,6 måneder mediantid til randomisering etter ACS 2
bilde 1 til artikkel.JPG
 
bilde 8 til artikkel.JPG

 

Indeksen for tilfelle av akutt koronarsyndrom var hjerteinfarkt hos 83,2 % av pasienter (34,6 % STEMI, 48,6 % NSTEMI) og et tilfelle av ustabil angina hos 16,8 % av pasienter. Ved randomisering fikk de fleste pasienter (88,8 %) høyintensitets statinbehandling, med eller uten lipidmodifiserende behandling. Gjennomsnittlig LDL-C verdi ved baseline var 2,39 mmol/l (92,4 mg/dl).1,2

*akutt hjerteinfarkt eller ustabil angina som krever sykehusinnleggelse

**Dosen ble opptitrert fra 75 mg til 150 mg om LDL >1,3 mmol/l ved måned 2. Dosenedtitrering fra 150 mg -> 75 mg om LDL < 0,64 mmol/l ved 2 ulike målinger. Pasienter som sto på 75 mg Praluent ble byttet over til placebo om LDL-C var < 0,4 mmol/l ved 2 påfølgende målinger.

MACE – Major adverse cardiovascular events . MI - myocardial infarction. CHD- coronary heart disease. CV - cardiovascular


Kumulativ insidens av primært endepunkt over 4 år

bilde 2 til artikkel.JPG

 

ARR= absolutt risiko reduksjon
†Kumulativ insidens etter median 2,8 år

Etter en median oppfølging på 2,8 år oppnådde behandlingsgruppen en relativ risikoreduksjon på 15% og en absolutt risikoreduksjon på 1,6%. Kumulativ insidens etter 4 år ga en absolutt risikoreduksjon på 2,0%.

Resultat på primærendepunkt hos pasienter med baseline LDL-C ≥ 2,6 mmol1,2

bilde 3 til artikkel.JPG
 
† NNT på 16 er beregnet etter formelen NNT = 1/ ARR 3 Ved år 4 i Kaplan Meier estimatet er ARR på 6,1%.
‡Kumulert antall hendelser ved år 2,8 (post hoc analyse).

Effekten av Praluent var mer uttalt for delen av studiepopulasjonen med en baseline LDL-C-verdi ≥ 2,6 mmol1,2.

Tabellarisk oversikt over resultater på kardiovaskulære endepunkter1

bilde 4 til artikkel.JPG
†Ustabil angina som krever sykehusinnleggelse.

‡Koronare hendelser definiert som: død av koronare årsaker, ikke dødelig hjerteinfarkt, ustabil angina som krever sykehusinnleggelse, revaskulisering pga iskemi

§Alvorlige koronare hendelser definer som: død av koronare årsaker, ikke dødelig hjerteinfarkt


||Kardiovaskulær hendelser definert som : kardiovaskulær død, ikke dødelig koronar hendelse, ikke dødelig iskemisk hjerneslag


f Nominell signifikans


Assosiasjon med reduksjon i død uansett årsak

bilde 5 til artikkel.JPG

*3.5% for PRALUENT vs 4.1% for placebo.

† Nominell statistisk signifikans etter brudd i hiearkisk testing (HR 0,85, 95% CI: 0.73-0.98).


§Post hoc analyse.

Det ble sett en assosiasjon med reduksjon i død av uansett årsak i studien. På hele studiepopulasjonen observerte man en relativ risikoreduksjon på 15%. For pasienter med en baseline LDL-C-verdi ≥ 2,6 mmol så man en relativ risikoreduksjon på 29%1,2,3.

Sikkerhet


Bivirkninger hos de 18924 patientene i studien er konsistent med sikkerhetsprofilen vist i fase 3 studier1.

Eneste bivirkning som signifikant skilte PRALUENT fra placebo var reaksjoner på injeksjonsstedet (p<0,001)2.

bilde 6 til artikkel.JPG
* Antidrug antistoff var definert som positive respons målt ved to påfølgende post-baseline serumprøver med 16 måneders mellomrom.

† Glykemisk hemoglobinnivå på minst 6.5% ved 2 tilfeller (og baseline nivå <6.5%), eller fastende serum glucose nivå på minst 7.0 mmol/L ved 2 målinger

Konklusjon

For pasienter som hadde gjennomgått et tidligere akutt koronarsyndrom og som hadde forhøyede verdier av aterogene lipoproteiner til tross for statinbehandling ved høyintensitetsdose eller ved maksimal tolerert dose, var risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser lavere blant de som ble behandlet med Praluent enn blant de som fikk placebo.1,2

Praluent:

  • Gir signifikant redusert risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser1,2
  • Gir pasienter med de høyeste LDL-verdiene størst effekt*,1,2
  • Er den eneste PCSK9-hemmeren som er assosiert med en reduksjon i død uansett årsak2,5
  • Har en gunstig sikkerhets-og bivirkningsprofil4
* Sammenlignet med pasienter med LDL-C < 2,6 mmol/l


Les lignende artikler om kolesterol og risiko på praluent.no.

 

Medisinsk indikasjon6:

Primær hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi

Praluent er indisert hos voksne med primær hyperkolesterolemi (heterozygot familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidemi, som tilleggsbehandling til diett:

  • i kombinasjon med et statin eller statin med annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som ikke oppnår LDL-C-mål med høyeste tolererte dose av et statin, eller
  • alene eller i kombinasjon med annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som er statinintolerante, eller der et statin er kontraindisert.

Påvist aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom

Praluent er indisert hos voksne med påvist aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom for å redusere kardiovaskulær risiko ved å senke LDL-C-nivåene, som tillegg til korreksjon av andre risikofaktorer:

  • i kombinasjon med den maksimale tolererte dosen av et statin med eller uten andre lipidsenkende behandlinger, eller
  • alene eller i kombinasjon med andre lipidsenkende behandlinger hos pasienter som er statinintolerante, eller der et statin er kontraindisert.


Informasjon om studieresultater i forhold til effekt på LDL-C, kardiovaskulære hendelser og studerte pasientgrupper finnes i pkt. 5.1.1

Vanlige bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Kløe. Luftveier: Øvre luftveisplager inkl. smerter i munnhule og svelg, rennende nese, nysing. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet inkl. erytem/rødhet, kløe, hevelse, smerter/ømhet.4

Forsiktighetsregler: Ved symptomer på alvorlig allergisk reaksjon, skal behandlingen stanses og relevant symptomatisk behandling gis7. Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon7. Gravide: Det finnes ingen data hos gravide. Bør bare gis til gravide dersom absolutt påkrevd8. Amming: Ingen data. Fordi effekten av alirokumab på det diende spedbarnet er ukjent, skal det vurderes om man skal avstå fra amming eller avslutte behandling med Praluent i denne perioden8. Interaksjoner: Fordi alirokumab er et biologisk legemiddel, forventes ingen farmakokinetisk påvirkning på andre legemidler og heller ingen påvirkning på cytokrom P450-enzymer9.


Refusjonsvilkår: Se tabell under.

Referanser:

1. Praluent SPC 11.03.2019 pkt 5.1

2. Schwartz GG, Steg PG, Szarek M et al. Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome. N Engl J Med. 2018 Nov 29;379(22):2097-2107

3. Schwartz GG, Steg PG, Szarek M et al. Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome. Supplementary appendix .N Engl J Med. 2018 Nov 29;379(22):2097-2107

4. Praluent SPC 11.03.2019 pkt 4.8

5. Repatha SPC 23.05.2018 pkt 5.1

6. Praluent SPC 11.03.2019 pkt 4.1

7. Praluent SPC 11.03.2019 pkt 4.4

8. Praluent SPC 11.03.2019 pkt 4.6

9. Praluent SPC 11.03.2019 pkt 4.5

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.