Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Risiko for smitte på reise - tyfoidfeber og hepatitt A

Tyfoidfeber og Hepatitt A er begge smittsomme sykdommer som oftest overføres ved inntak av kontaminert vann og mat.1-2 Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinasjon ved reise til områder der sykdommene er endemiske.3-4

Risiko og dagens situasjon

Tyfoidfeber er en alvorlig systemisk infeksjon forårsaket av salmonellabakterien Salmonella typhi.1 Hepatitt A er en virusinfeksjon forårsaket av hepatitt A-virus som kan forårsake akutt leverbetennelse.2 Både tyfoidfeber og hepatitt A smitter fekalt-oralt og pådras oftest ved inntak av kontaminert vann eller mat. Risikoen for å få sykdommene er økt i områder som mangler tilgang på rent vann og gode sanitære forhold. 1-2

WHO beregner på verdensbasis 11-21 millioner tilfeller av tyfoidfeber, hvorav 128 000 - 161 000 dødsfall årlig. Selv om renere vann har ført til reduksjon av tyfoidfeber i høyinntekstland, er sykdommen fortsatt et viktig folkehelseproblem i mange lav- og middelinntektsland, særlig i Sørøst-Asia og Afrika sør for Sahara. Høyere insidens er rapportert både i byer og på landsbygda med dårlige sanitære forhold, noe som viser at tyfoidfeber ikke bare forekommer i urbane slumområder.5 I Norge forekommer i dag tyfoidfeber hovedsakelig som importtilfeller, spesielt hos yngre innvandrere fra Asia som har vært på besøk i sitt tidligere hjemland, ofte fra Punjabdelen i Pakistan og India.1

Forekomsten av hepatitt A er spesielt høy i Afrika, Sør-Amerika, Midtøsten og store deler av Asia. En høy andel av befolkningen i disse landene gjennomgår asymptomatisk infeksjon tidlig i barnealder.2 I Norge så ser man at i perioden 2011-2018 ble 45% av de utenlandssmittede smittet i Asia, 27% ble smittet i Afrika og 19% ble smittet i andre europeiske land. Vanligste smitteland i denne perioden var Egypt, Filippinene og Spania (for turister/forretningsreisende Egypt), samt Paksitan, India, Somalia og Afghanistan (for personer på besøk til tidligere hjemland Pakistan).2

Når det gjelder risiko for å få en vaksineforebyggbar sykdom for ikke-immune personer som reiser til et lavinntektsland, så er det anslått at risikoen for å få hepatitt A er høyere enn risikoen for å få hepatitt B. Risikoen for å få tyfoidfeber varierer med hvilket område man drar til, men er høyere enn heptitt A i Sør Asia.6 Se figur 1 fra Steffens et al. 2018 for insidens av vaksineforbyggbare sykdommer blant ikke-immune på reise.6

Skjermbilde 2019-05-20 kl. 13.47.03.png

Figur 1: Risiko for vaksineforebyggbare sykdommer på reise: Estimert insidens per måned i lavinntekstland blant ikke-immune6

Tyfoidfeber og økende antibiotikaresistens

Siden 1970-tallet har det vært et økende problem med antibiotikaresistens hos Salmonella typhi.1 Resistens fører til at en økt andel av pasientene opplever klinisk behandlingssvikt og komplikasjoner. Ineffektiv antimikrobiell terapi kan også føre til en økning av kroniske bærere. Det økende problemet med antibiotikaresistens er en viktig begrunnelse for innføringen av vaksinasjon mot tyfoidfeber i populasjoner med høy risiko for infeksjon.5

Forebyggende tiltak og vaksinasjon

Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinasjon mot tyfoidfeber ved langvarig utenlandsreise (ryggsekktur, arbeidsopphold og innvandrere på besøk) i de fleste land utenfor Vest-Europa, spesielt Afrika, Sør-Amerika og Asia dersom reisen skjer utenom turiststeder og på landsbygda.1 En kan også vurdere vaksinasjon dersom en skal reise til et sted der antibiotikaresistente stammer av Salmonella typhi er utbredt.7

Folkehelseinstituttet anbefaler hepatitt A-vaksine ved alle typer utenlandsreiser til områder som har en moderat eller høy forekomst av hepatitt A (Afrika, Sør-Amerika, Midtøsten og store deler av Asia). I tillegg anbefales det vaksinasjon av visse grupper som er særlig smitte utsatt for smitte eller alvorlig sykdom ved hepatitt A-infeksjon: stoffmisbrukere, pasienter med kronisk leversykdom, de som trenger behandling med blodprodukter, samt menn som har sex med menn.2,8

I tillegg til vaksinasjon er forebyggende tiltak blant annet:1-2

 • Drikk bare vann som er kokt eller selges på flasker
 • Unngå ukokte grønnsakser og frukt som ikke kan skrelles
 • Unngå skjell som ikke er tilstrekkelig kokt
 • Sørg for at farsemat er godt gjennomstekt eller gjennomkokt
 • Sørg for at andre kjøttprodukter er godt stekt på overflaten 
 • Unngå upasteuriserte melkeprodukter
 • Vaske hender etter toalettbesøk og før matlaging og måltider

En ny kombinasjonsvaksine mot tyfoidfeber og hepatitt A9

Hvis det er indisert med vaksine mot både hepatitt A og tyfoidfeber, kan den kombinerte hepatitt A- og tyfoidfebervaksinen Viatim være et alternativ hos personer fra og med 16 år. Beskyttelse mot tyfoidfeber og hepatitt A-infeksjon oppnås med én dose av vaksinen.1,9 For langtidsbeskyttelse mot hepatitt A bør det gis boosterdose innen 36 måneder.9

Bivirkninger av Viatim:10 Svært vanlige (≥1/10): Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Ubehag, asteni, reaksjoner på injeksjonsstedet (smerte, indurasjon, ødem, erytem). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Øvrige: Feber.
Les med om Viatim under, eller full preparatomtale her

Kilder

Referanser

 1. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Tyfoidfeber. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/tyfoidfeber---veileder-for-helseper/ (14.05.2019)
 2. Folkehelseinstituttet. Hepatitt A - veileder for helsepersonell. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/hepatitt-a---veileder-for-helsepers/ (10.09.2018)
 3. Folkehelseinstituttet. Tyfoidvaksine - veileder for helsepersonell https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/tyfoidvaksinasjon---veileder-for-he/ (10.10.2018)
 4. Folkehelseinstituttet. Hepatitt A-vaksine og normalt immunglobulin - veileder for helsepersonell https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/hepatitt-a-vaksinasjon-og-normalt-i/ (10.10.2018)
 5. WHO. Typhoid vaccines: WHO position paper - March 2018 . Week Epidemiol Rec. No 13, 2018, 93, p153–172
 6. Steffen R. Travel vaccine preventable diseases-updated logarithmic scale with monthly incidence rates. J Travel Med. 2018 Jul 1;25(1). doi: 10.1093/jtm/tay046. DOI
 7. WHO. Vaccine-preventable diseases and vaccines. International Travel and Health, 2017, Chapter 6, p. 46.
 8. Folkehelseinstituttet. 14. Menn som har sex med menn og smittevern - veileder for helsepersonell. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/14.-menn-som-har-sex-med-menn-og-sm/ (10.09.2018)
 9. ViATIM SPC 31.10.2017 pkt 4.2 31.10.2017
 10. ViATIM SPC 31.10.2017 pkt 4.8 31.10.2017
 11. ViATIM SPC 31.10.2017 pkt 1 31.10.2017

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.