Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Suboptimal sekundærprevensjon av hjerteinfarkt i Norge1

Selv om Norge har et velutviklet helsesystem og en høyere sosioøkonomisk status enn gjennomsnittet i Europa, så er vi ikke bedre når det kommer til kontroll på kjente risikofaktorer for forebygging av kardiovaskulære hendelser etter et hjerteinfarkt1.

Dette kommer frem av studien, NOR-COR*, hvor 1127 hjerteinfarktpasienter ved to sykehus i Norge ble undersøkt. Hos hver pasient var i gjennomsnitt 3 av 6 risikofaktorer ikke under kontroll. De pasientene som opplevde flest hendelser etter hjerteinfarkt, hadde dårligst kontroll på risikofaktorene1.

Andel pasienter som ikke oppnådde behandlingsmålene for sentrale kardiovaskulære risikofaktorer i NOR-COR-studien sammenlignet med EUROASPIRE IV-studien (en studie gjennomført av European Society of Cardiology i 24 europeiske land)2:

Risikofaktor EUROASPIRE IV
(n=7998), %
NOR-COR
(n=1127), %
Daglig røyking 16 21
Moderat fysisk aktivitet (<30 min, 3x/uke 60 60
BMI > 25 (30) kg/m2 82 (38) 81 (34)
LDL-kolesterol ≥ 1.8 mmol/l 81 57
Blodtrykk ≥ 140/90 (80 hos diabetikere)
mmHg
43 46
HbA1c ≥ 7% (8% hos diabetikere) 48 (26) 59 (35)

Det er verdt å merke seg at de europeiske retningslinjene for koronarforebygging (2016) har en IA-anbefaling (høyeste nivå av anbefaling og grad av evidens) til deltakelse i hjerterehabiliteringsprogram for hjerteinfarktpasienter3.

Som fastlege gjennomfører man 90 % av de forebyggende konsultasjonene og man har dermed en sentral og utfordrende rolle1.

I intervjuer med 8 fastlegekontorer (35 fastleger) i nedre Buskerud og Vestfold, kan man se at noen av de utfordringene som fastlegene møter er at de ofte mangler spesifisert informasjon fra sykehus vedrørende oppfølgingspraksis, individualiserte behandlingsmål og algoritmer for opptitrering av medikamenter etter utskrivning. Videre samsvarte behovene oppgitt av fastlegene i disse intervjuene svært godt med den problemstillingen som ble vist i NOR-CORstudien1.

Studien viste bl.a. at det i epikriser og informasjonsskriv fra sykehuset står lite om risikofaktorer, behandlingsmål og videre oppfølging. For å nevne noen eksempler så var røykestatus kun beskrevet hos halvparten, mens livsstilsendringer og behandlingsmål for LDL var beskrevet hos mindre enn en firedel. Det ble samtidig svært sjelden gitt konkret informasjon om kontrolltidspunkt eller hva fastlegen skulle følge opp ved en eventuell hjerterehabilitering, og kun litt over halvparten av pasientene ble anbefalt eller henvist til
hjerterehabilitering eller anbefalt oppfølging hos fastlege1.

Fokus på et lavere LDL-kolesterol har et forbedringspotensiale innen sekundærprevensjonen. Spesielt siden det ble vist at kun 43 % nådde behandlingsmålet for LDLkolesterol og 10 % av de med høyt kolesterol ikke brukte statiner i det hele tatt1.

Videre viste studien at 56 % av pasientene fortsatte å røyke etter sin indekshendelse og kun 42 % rapporterte at de hadde blitt tilbudt hjelp til røykeslutt fra helsepersonell1.

Det konkluderes derfor av forfatterne av studien at det er et behov for forskning på kvalitet og sekundærforebygging i det arbeidet som gjøres etter utskrivning fra sykehus1.

Les lignende artikler om kolesterol og risiko på praluent.no.

Kilder

Referanser

  1. Munkhaugen J, Peersen K, Sverre E et al. Oppfølging etter hjerteinfarkt – er den god nok? Tidsskrift for Den norskelegeforening 2018. doi: 10.4045/tidsskr.17.1050 DOI
  2. Kotseva K, Wood D, De Bacquer D et al. EUROASPIRE IV: A European Society of Cardkology survery on thelifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary patients from 24 European countries. Eur J Prev Cardiol2016; 23: 636-48. PubMed
  3. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease in prevention in clinicalpractice. Eur J Prev Cardiol 2016;23:NP1-96.

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.