Annonse fra 

 Annonsørartikkel     For helsepersonell

KOLS: Oppdatert retningslinje anbefaler redusert bruk av inhalasjonssteroider

Nylig oppdaterte Helsedirektoratet retningslinjen for behandling av KOLS. Bruk av inhalasjonssteroider er skjerpet for å redusere overforbruk.1

Frem til nå er inhalasjonssteroider (ICS) blitt brukt mot forverrelser av KOLS, mens bronkodilaterende legemidler er brukt til symptomlindring. Det er denne algoritmen Helsedirektoratet nå endrer: Nå anbefales det også å bruke bronkodilaterende legemidler for å forhindre forverrelser.2

Ny biomarkør – differensialtelling anbefales

Det er kjent at ICS-bruk kan øke risikoen for pneumonier – spesielt hos utsatte grupper.2 Med dette som bakgrunn har Helsedirektoratet innført nye og strengere kriterier for opptrapping til ICS-kombinasjoner, som nå kun anbefales til pasienter med:

 • lav lungefunksjon
 • hyppige forverrelser siste året
 • eosinofile > 300 celler/mikroliter

Sannsynligheten for god effekt av de forskjellige ICS-kombinasjonene øker ved at det gjøres en helhetsvurdering ut fra disse tre parametere satt opp mot mulige skadelige langtidsvirkninger av behandlingen. Dette er første gang det anbefales å bruke en biomarkør ved oppstart av legemidler for behandling av KOLS.

Anbefalingen innebærer derfor et økende bruk av differensialtellinger, og da med et ekstra fokus på antall eosinofile celler. Samme biomarkør kan også anvendes ved nedtrapping av behandling: Retningslinjen sier at mange pasienter med KOLS får ICS på feil grunnlag og blir overbehandlet. Det anbefales derfor å seponere ICS dersom følgende tre kriterier er oppfylt:

 • bronkodilaterende behandling er optimalisert
 • ingen forverrelser siste året
 • eosinofile < 100 celler/mikroliter

Slik er algoritmen

Helsedirektoratets nye behandlingsalgoritme for behandling av pasienter med KOLS i stabil fase ser dermed slik ut:

 

algoritme kols.png

Figur: Ny behandlingsalgoritme anbefaler trinnvis behandling av KOLS (Figur tegnet av Boehringer Ingelheim basert på referanse 2).

 • Trinn 1 – Ved symptomer av og til anbefales enten en korttidsvirkende beta-2-agonist (SABA) eller en korttidsvirkende muskarinantagonist (SAMA) ved behov.
 • Trinn 2 – Pasienter med daglige symptomer og/eller hyppige forverrelser kan starte med en langtidsvirkende muskarinantagonist (LAMA) eller langtidsvirkende beta-2-agonist (LABA).
 • Trinn 3 – Ved utilstrekkelig effekt av LAMA eller LABA, start kombinasjonsbehandling med LAMA/LABA.
 • Trinn 4 – Ved utilstrekkelig effekt av kombinasjonsbehandling med LAMA/LABA, legg til ICS der de nye kriteriene for oppstart anvendes.*

Alvorlighetsgrad og vurdering av effekt av behandling

Det er en gradvis overgang til alvorligere sykdom med økende grad av symptomer, hyppighet av forverrelser og økende grad av obstruksjon målt med spirometri (FEV1). Betydningen av FEV1 ved oppstart av legemidler nedtones, men tillegges fremdeles betydning ved oppstart av ICS.

Symptomer: Kartlegges ved bruk av symptomskår skjemaer som CAT (COPD Assessment Test)2 og CCQ (Clinical COPD Questionnaire).

Forverrelser: Mild – lett symptomøkning med behov for bronkodilaterende behandling. Moderat – betydelig økning i symptomer og behandling med prednisolon og/eller antibiotika. Alvorlig – innleggelse for sykehusbehandling.

Generell refusjon

Retningslinjen har bidratt til en forenkling av refusjonsvilkårene for inhalasjonslegemidler mot KOLS. Krav til spirometri er fjernet, men det skal nå henvises til godkjent indikasjon for refusjonsberettiget bruk av de forskjellige legemidlene.3

Referanser

 1. Helsedirektoratet nettsider/Nyheter; https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/oppdatert-nasjonal-retningslinje-for-kols
 2. Helsedirektoratets nye retningslinje for behandling av KOLS. Kapittel 2; Oppfølging av KOLS i stabil fase.
 3. https://legemiddelverket.no/nyheter/forenkling-av-refusjonsinformasjon-for-inhalasjonspreparater-pa-blaresept

 

SPI220628-101606

 

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.