Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Nå kan flere hepatitt C pasienter bli virusfrie

Nye avtaler i Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) sikrer alle pasienter mulighet til å få behandling fra tidspunktet de får påvist sykdommen. Samtidig erstattes interferonbehandling, som har hatt mange bivirkninger, med bedre behandlingsmetoder (1). Så å si alle med kronisk HCV kan dermed oppnå å bli virusfri (2).

Avtalene gjelder alle hepatitt C pasienter, uavhengig av genotype og fibrosegrad. Avtalene gjelder fra 1.2.2018 til 31.1.2019.3

Nye legemidler

I løpet av de siste fem årene er direktevirkende antivirale legemidler blitt tilgjengelige for bruk i Norge.2

Oppstart av behandling skal gjøres av spesialist i infeksjonsmedisin eller gastroenterologi2

Du som har kontakt med hepatitt C pasienter, eller risikopasienter, har en viktig rolle.
For å kunne oppnå WHO sitt mål om eliminering av hepatitt C bør risikopasienter identifiseres, testes og henvises. 

Hepatitt C

Det naturlige forløpet av en HCV-infeksjon er bare delvis kjent. HCV smitter gjennom perkutan eksponering for infisert blod. Etter eksponering for HCV vil 20-50% oppleve spontan remisjon.2

De som utvikler kronisk infeksjon vil ha ulik grad av fibroseutvikling, og akkumulasjon av fibrøst vev i leveren kan over tid føre til cirrhose. Etter 20 år varierer cirrhoseprevalensen i studier fra 3% til 20%.2

I Norge er prevalensen av anti-HCV blant voksne 0,7%, høyest blant de født på femti- og sekstitallet (1,6%) og lavest blant de født før 1940 (<0,2%).2

Genotyper

Minst seks ulike genotyper og ca. 30 subtyper av viruset er identifisert. Ulike genotyper dominerer i ulike deler av verden. Ca. 50% av tilfellene i Norge er genotype 3 og ca. 40% er genotype 1, samt enkelte tilfeller av genotype 2, 4, 5 og 64

Hvem skal henvises til spesialist?

Alle pasienter med kronisk hepatitt C (HCV-RNA-positive), også de med normale transaminaser, bør tilbys utredning hos spesialist i infeksjonsmedisin eller gastroenterologi.2

Se professor Olav Dalgards korte og informative foredrag om testing og behandling av hepatitt C under:

 

 

De aller fleste HCV-smittede i Norge er smittet gjennom injiserende rusmiddelbruk, og alle personer med slik erfaring bør undersøkes.2

 

Følgende personer bør undersøkes med tanke på HCV-smitte3
Personer som noen gang har injisert stoff med sprøyte   Barn født av anti-HCV-positive mødre
Personer som har sniffet kokain Pasienter med forhøyet ALAT
HIV-positive Pasienter i dialyse
Mottakere av blodprodukter før 1992 i Vest-Europa, Nord-Amerika, Japan og Australia, og mottakere av blodprodukter uansett tidspunkt i andre enn de nevnte landene Personer som har vært utsatt for aksidentelt sprøytestikk
Personer med ikke-profesjonelt utførte tatoveringer
Innvandrere fra høyendemiske områder Personer som har hatt seksuell omgang med HCV- positive
Personer som kan ha blitt utsatt for urene sprøyter i helsevesenet Personer som har vært fengslet

 

Hvordan stilles diagnosen?

Ved mistanke om HCV-infeksjon undersøkes serum for HCV-antistoffer. Kronisk infeksjon verifiseres ved påvisning av HCV-RNA med PCR-metodikk. To negative HCV-RNA-undersøkelser tilsier at det ikke foreligger kronisk hepatitt C.2

LIS-anbefalinger

LIS anbefaler Zepatier som førstevalg ved behandling av Hepatitt C pasienter med genotype 1a og 4, uten cirrhose eller med kompensert cirrhose, og genotype 1b med kompensert cirrhose3, som skal ha 12 ukers behandling.5

Studier med Zepatier har vist at 93-96% av genotype 1-pasienter kan kureres med 12 ukers interferonfri behandling. Doseringer er 1 tablett daglig. De vanligst rapporterte bivirkningene (mer enn 10%) i kliniske studier var fatigue og hodepine.5

Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS), en divisjon i Sykehusinnkjøp HF, eies av helseregionene og arbeider for alle offentlige sykehus. Formålet med LIS er å legge grunnlag for avtaler om kjøp og levering av legemidler etter oppdrag fra helseforetaket og dermed redusere kostnadene til pasientbehandling.3

 

INFC-1247672-0001

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.