Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Diabetes – behandling og oppfølging i sykehjem

Kapitlet om diabetes i Metodebok for sykehjemsleger ble i mars 2018 oppdatert. (1) Mens den forrige versjonen viste til Helsedirektoratets diabetesretningslinje fra 2009, er diabeteskapitlet i den oppdaterte sykehjemshåndboka tilpasset den nasjonale diabetesretningslinjen fra 2016. Det gjelder blant annet behandlingsmål og valg av medikamenter. (2)

Som i den tidligere versjonen legges det stor vekt på individuell vurdering. Hos enkelte pasientgrupper aksepteres mindre stringente behandlingsmål. For de skrøpeligste pasientene er det viktigste behandlingsmålet symptomlindring, det vil si å unngå plager av hypo- eller hyperglykemi.1

Det anbefales bruk av «et enkelt behandlingsregime med begrenset behov for blodsukkermålinger.»1
Når det gjelder legemidler kan man nå bruke metformin ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Er man ikke i mål med metformin alene, anbefaler sykehjemshåndboka å legge til et annet legemiddel.1

Aktuelle perorale diabeteslegemidler er DPP4-hemmere, fortrinnsvis sitagliptin, SGLT2-hemmere, fortrinnsvis empagliflozin eller sulfonylurea, som f.eks. glimepirid eller glipizid. Man kan også gi subkutan injeksjon med GLP-1-analoger som f.eks. liraglutid eller lixisenatid eller insulin.1 

Før forskriving av Januvia eller Janumet, se preparatomtalene: Januvia, Janumet

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.