Annonse fra 

 Annonsørartikkel     For helsepersonell

FHI bekymret over få pneumokokkvaksinerte

Pneumokokk-bakterier kan forårsake alvorlige sykdommer som pneumoni, sepsis og meningitt. FHI er bekymret over lav vaksinedekning, og anbefaler at alle over 65 vaksineres.1

Selv om pneumokokker oftere fører til mindre alvorlige, ikke-invasive betennelser – gjerne i øret og bihulene – forekommer også alvorlig pneumokokksykdom. Det gjelder spesielt blant eldre og andre risikogrupper.2 Mange av disse tilfellene kunne vært unngått dersom flere var vaksinert.

Under kan du se en video fra webinaret "Hvem bør ta en pneumokokk-vaksine, og hvorfor".


Risikogruppene

I tillegg til høy alder er det flere sykdommer og tilstander som medfører økt risiko for invasiv pneumokokksykdom (IPD). For uvaksinerte er dødeligheten høy – om lag 20 prosent – selv med antibiotikabehandling.3 

Pneumokokkvaksinasjon anbefales til alle personer med

 • anatomisk eller funksjonell miltmangel
 • cerebrospinalvæskelekkasje
 • hivinfeksjon/AIDS
 • B-cellesvikt, inkludert a- og hypoglammaglobulinemi
 • stamcelletransplantasjon
 • hematologisk kreft (leukemi, lymfom og myelomatose)
 • organtransplantasjon
 • cochleaimplantat
 • alder > 65 år

FHI anbefaler også individuell vurdering av vaksinebehov ved ved kols, kronisk hjertesykdom, diabetes, nedsatt immunforsvar og rusmisbruk.2

Om vaksinene

Det finnes fire typer pneumokokkvaksiner på markedet i Norge, to av dem er anbefalt av FHI: PKV13 og PPV23. Den 13-valente vaksinen er en del av barnevaksinasjonsprogrammet, mens den PPV23-valente anbefales fra 2 år.2

Dette er fordi PKV13 alene beskytter mot for få serotyper, og derfor anbefales det at personer over 2 år i risikogruppene også tar PPV23.2

Vaksinen Pneumovax (PPV23) består av renset kapselpolysakkarid fra 23 serotyper. Den dekker cirka 70 prosent av pneumokokkserotypene som har forårsaket invasiv pneumokokksykdom i Norge de siste årene. Hos voksne er beskyttelsen mot invasiv sykdom 40 %– 60 %.5

Anbefalt bruk

Basisvaksinasjon består av én dose. Pneumokokkantistoffnivået vil reduseres over tid etter vaksinasjon med Pneumovax, og for eldre personer anbefales det revaksinasjon etter cirka 10 år. Revaksinasjon av PPV23 induserer ikke boosterespons.2

De norske anbefalingene setter ingen øvre grense for antall vaksinasjoner med PPV i løpet av livet.6

Referanser

 1. https://www.fhi.no/nyheter/2022/flere-eldre-og-syke-bor-ta-vaksine-mot-pneumokokker/
 2. Folkehelseinstituttet. Pneumokokkvaksine - veileder for helsepersonell
  https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/ Oppdatert 12.04.2021, Lest 14.06.2022.
 3. Holm AM, Berild D, Ringertz SH, Haheim LL, Hoiby EA. Occurrence and clinical presentation of systemic pneumococcal infections in an unselected population in Oslo, Norway, between 1993 and 1997. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2002;21(6):465-7.
 4. WHO position paper. Pneumococcal conjugate vaccines in infants and children under 5 years of age: WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec, 2019;(Feb22; 8(94):85-104).
 5. Norwegian Institute of Public Health, red. Winje BA, Berild JD, Vestrheim DF, Denison E, Lepp T, Roth A, et al. Efficacy and effectiveness of pneumococcal vaccination in elderly - an update of the literature. Oslo: Norwegian Institute of Public Health; 2019.
 6. Folkehelseinstituttet, red. Furuseth E, Rønning K, Steens A, Aaberge I, Vestrheim DF, Bergsaker MR, et al. Rapport 2015:7 Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge. 2015. 7:2015. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/publ/2015/anbefalinger-for-bruk-av-pneumokokk/

NO-PNX-00052

Pneumovax – UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

DOSERING OG ADMINISTRASJONSMÅTE:
Immuniseringsplanen for Pneumovax bør baseres på offisielle retningslinjer. 1 dose (0,5 ml) Pneumovax skal injiseres intramuskulært (i.m.) eller subkutant (s.c.).

INDIKASJON:
Pneumovax anbefales for aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn fra 2 års alder, ungdom og voksne.

KONTRAINDIKASJONER:
Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene inkludert i vaksinen.

ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER:
Vaksinasjonen må utsettes i tilfelle av akutt infeksjon med feber, annen aktiv infeksjon eller når en systemisk reaksjon vil utgjøre en betydelig risiko, med mindre en slik utsettelse innebærer en enda større risiko. Pneumovax må ikke injiseres intravaskulært eller intradermalt. Hvis vaksinen administreres til pasienter som har nedsatt immunreaksjon på grunn av en underliggende tilstand eller medisinsk behandling (for eksempel immunsuppressiv behandling som kjemoterapi mot kreft eller strålebehandling), er det mulig at den forventede serumantistoffresponsen ikke oppnås etter den første eller andre dosen. Det er derfor mulig at slike pasienter ikke er like godt beskyttet mot pneumokokkinfeksjoner som immunkompetente personer. Som med alle andre vaksiner, kan det hende at Pneumovax ikke vil gi fullstendig beskyttelse for alle mottakere. For pasienter som får immunsuppressiv behandling, vil den nødvendige tiden for å gjenopprette immunresponsen variere i henhold til sykdom og behandlingsform. Det er observert betydelig bedring i antistoffresponsen hos noen pasienter i løpet av de to årene etter fullføring av kjemoterapi eller annen immunsuppressiv behandling (med eller uten stråling), særlig når intervallet mellom behandlingsslutt og pneumokokkvaksinasjonen økes. Som med alle andre vaksiner, bør egnet utstyr til behandling av eventuell akutt anafylaktisk reaksjon, inkludert adrenalin, være tilgjengelig for øyeblikkelig bruk. Nødvendig forebyggende antibiotikabehandling mot pneumokokkinfeksjon må ikke stoppes etter vaksinasjonen. Pasienter som er spesielt utsatte for alvorlig pneumokokkinfeksjon (for eksempel personer uten milt eller personer som har fått immunsuppressiv behandling), må i tillegg få informasjon om at det kan være nødvendig med tidlig antimikrobiell behandling i tilfelle av alvorlig og plutselig febersykdom. Pneumokokkvaksinen er muligens ikke effektiv for forebygging av infeksjoner som skyldes basalt kraniebrudd eller ekstern kontakt med cerebrospinalvæske. Graviditet: Pneumovax må bare gis til en gravid kvinne hvis det er absolutt nødvendig (den potensielle nytten med vaksinen må veies opp mot den potensielle risikoen). Amming: Pneumovax må gis med forsiktighet til kvinner som ammer.

VIKTIGE BIVIRKNINGER:
Svært vanlige (≥1/10): Feber (≤ 38,8°C) og reaksjoner på injeksjonsstedet som erytem, indurasjon, smerte, ømhet, hevelse, varme. Sjeldne (≥1/10 000 til < 1/1000): Cellulitt på injeksjonsstedet. Ukjent: Blod/lymfe: hemolytisk anemi, leukocytose, lymfadenitt, lymfadenopati, trombocytopeni. Immunsystemet: anafylaktiske reaksjoner, angionevrotisk ødem, serumsykdom. Nevrologiske: feberkramper, Guillain-Barrés syndrom, hodepine, parestesi, radikulonevropati. Gastrointestinale: kvalme, brekninger. Hud og underhud: utslett, urtikaria. Muskler, bindevev og skjelett: artralgi, artritt, myalgi. Øvrige: asteni, frysninger, nedsatt mobilitet i den injiserte ekstremiteten, illebefinnende, perifert ødem, økt C-reaktivt protein.
Type og alvorlighetsgrad av reaksjoner på injeksjonsstedet og systemiske bivirkninger rapportert hos barn mellom 2 og 17 år var sammenlignbare med de som ble rapportert hos voksne på 18 år og eldre. Imidlertid var andelen som rapporterte om reaksjoner på injeksjonsstedet og systemiske bivirkninger høyere hos personer mellom 2 og 17 år enn hos personer på 18 år og eldre.

INTERAKSJONER:
Pneumokokkvaksine kan gis samtidig med influensavaksine, men i separate sprøyter og på forskjellige injeksjonssteder. Samtidig bruk av Pneumovax og Zostavax førte til redusert immunogenitet for Zostavax i en liten klinisk studie. Data fra en stor observasjonsstudie indikerte imidlertid ikke økt risiko for å utvikle herpes zoster etter samtidig administrering av de to vaksinene.

ØVRIG INFORMASJON:
Maksimal utsalgspris AUP 344,40. Reseptgruppe C.

Før forskrivning av Pneumovax, se preparatomtalen.

NO-PNX-00053

Hvis du har spørsmål om et MSD-produkt, vennligst kontakt: msdnorge@msd.no,
telefon: +47 32 20 73 00, MSD (Norge) AS, Postboks 1579 Vika, 0118 Oslo

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.