Annonse fra 

 Annonsørartikkel     Kun for helsepersonell

Behandling av amyloidose i hjertet

En forsinkelse av diagnosen på mer enn tre måneder var assosiert med økt symptombyrde og mer fremskreden venstre ventrikkel dysfunksjon.

Transtyretin amyloid kardiomyopati rammer i hovedsak menn, men kvinner kan også rammes, og det antas å være en underdiagnostisert sykdom hos begge kjønn. Transtyretin amyloid kardiomyopati kan være lett å overse. En dansk studie1 fant at wtATTR-CM-diagnosen var i median forsinket med 13 måneder. 1/3 av pasientene fikk riktignok diagnosen innen 3 måneder, mens de resterende 2/3 opplevde hele 22 måneder median forsinket diagnose.


Økt symptombyrde ved forsinkelse

En forsinkelse av diagnosen på mer enn tre måneder var assosiert med økt symptombyrde og mer fremskreden venstre ventrikkel dysfunksjon. 60 prosent av pasientene ble utredet for minst to andre diagnoser etter den første kardiologiske konsultasjonen, før diagnosen wtATTR-CM ble bekreftet.1

Dette til tross for at amyloidose i hjertet er relativt enkelt å diagnostisere for en kardiolog som er oppmerksom, og vet hvilke tegn og symptomer som bør vekke mistanken.

▼Vyndaqel (tafamidis) ble godkjent til behandling av villtype eller arvelig transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM) i 2020, og ble innført på norske sykehus 15. juli 2022.

Hvem skal ha Vyndaqel?

Personer med villtype eller arvelig transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM) kan få Vyndaqel dersom kriteriene som er satt av Beslutningsforum oppfylles (se tekstboks). Anbefalt dosering er 1 kapsel 1 gang daglig. Vyndaqel var godt tolerert i studier4. Bivirkninger som flatulens og økte leverfunksjonsverdier ble sett, men årsakssammenheng er ikke fastslått. Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Vyndaqel kan gi interaksjoner ved klinisk relevante konsentrasjoner med BCRP-substrater.2

 

Forskrivning av ▼Vyndaqel (myke kapsler, 30 stk)2
ICD10: E85. Reseptgruppe: C

Vyndaqel® (tafamidis) 61 mg er indisert til behandling av villtype eller arvelig transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM). Anbefalt dosering er 1 kapsel 1 gang daglig. Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kan gi interaksjoner ved klinisk relevante konsentrasjoner med BCRP-substrater (f.eks. metotreksat, rosuvastatin, imatinib). Utvalgte bivirkninger: Økte verdier i leverfunksjonsprøver og reduksjon i tyroksin kan forekomme. Pris: Det er fremforhandlet en konfidensiell, kostnadseffektiv pris til norske helseforetak og enkelte private sykehus som er betydelig lavere enn maksimal utsalgspris i apotek kr 195058,40. Pakning: Myke kapsler, 30 stk. Reseptgruppe: C. Refusjon: H-resept. ICD10: E85

Kriterier for forskrivning på H-resept3:

  1. Oppstart av behandling kan kun gjøres av kardiolog med erfaring i behandling av transtyretin amyloidose (ATTR), ansatt ved universitetssykehus eller annet helseforetak med kardiologisk enhet med kompetanse på behandling for denne pasientgruppen.
  2. Pasienten må ha en sikkert diagnostisert ATTR kardiomyopati, vanligvis med nukleærmedisinsk påvist amyloid i myokard. Pasienten skal ved oppstart være i NYHA-klasse I eller II.
  3. Pasienten skal ha en forventet gjenstående levetid betydelig over 18 måneder.
  4. Ved progresjon til vedvarende (minst 6 måneder) NYHA-klasse III, skal beslutning om å fortsette behandlingen tas i samråd med kardiolog med erfaring i behandling av ATTR, ansatt ved universitetssykehus eller annet helseforetak med kardiologisk enhet med kompetanse på behandling for denne pasientgruppen.
  5. Ved rask progresjon til vedvarende NYHA-klasse III i løpet av 6 måneder etter initiert behandling, bør behandlingen avsluttes.

Hvorfor gi Vyndaqel

Pasienter som ble behandlet med Vyndaqel hadde signifikant bedre overlevelse og færre sykehusinnleggelser sammenlignet med placebo i studien som heter ATTR-ACT.4 Denne studien varte i nesten tre år og dokumenterte redusert risiko for sykehusinnleggelse og død hos pasienter med ATTR-CM. Detaljer fra studien presenteres i videoen under (3 min).

attr-act_study_720_video.jpg

Pasientene fikk tilbud om å fortsette i en oppfølgingsstudie, og i desember 2021 ble det publisert data etter langtidsoppfølgingen av pasienter som deltok i ATTR-ACT studien. Oppfølgingsstudien viser at effekten etter nesten 5 år var vedvarende og forskjellen mellom placebo og aktiv behandling økte. Dette til tross for at pasientene som opprinnelig fikk placebo ble overført til aktiv behandling i oppfølgingsstudien. Se videoen under (7 minutter) for en mer detaljert gjennomgang.

LTE-Studien-video_720.jpg

Mer informasjon om hjerteamyloidose

Hos Pfizer finner man læringsressurser utviklet i samarbeid med norske og internasjonale eksperter. For å lære mer om transtyretin hjerteamyloidose besøk ATTR-CM ressurser | Pfizer.

Referanser

  1. Ladefoged B, Dybro A, Povlsen J, et al. Diagnostic delay in wild type transthyretin cardiac amyloidosis – A clinical challenge. Int J Cardiol. 2020;304:138–143.
  2. Vyndaqel preparatomtale (SPC) avsnitt 4.1, 4.2, 4.5 og 4.8 tilgjengelig på www.legemiddelsok.no.
  3. Nye metoder. Tafamidis (Vyndaqel) - Indikasjon II. https://nyemetoder.no/metoder/tafamidis-vyndaqel-indikasjon-ii/ Lest 21/6 2022
  4. Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379(11):1007-1016.
  5. Elliott, P, Drachman B, Gottlieb S, et al. Long Term Survival With Tafamidis in Patients With Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. Circulation Heart Fail. 2021 Dec 20. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.120.008193. Online ahead of print.

PP-VYN-NOR-0308

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.