Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Behandling av nevropatisk smerte med Neurontin® (gabapentin)

Antiepileptikumet Neurontin er klassifisert som et av førstevalgspreparatene for behandling av nevropatisk smerte.1 For å oppnå et godt behandlingsresultat er det viktig å skape realistiske forventinger til effekt og bivirkninger gjennom god oppfølging og informasjon om behandlingen.

Neurontin har forhåndsgodkjent refusjon for kronisk nevropatisk smerte, og er anbefalt i «Retningslinjer for Smertelindring» – utgitt av Den Norske Legeforening.1

Neurontin er påvist å kunne ha betydelig effekt på smerte hos pasienter med moderat eller alvorlig nevropatisk smerte, som smertefull diabetisk nevropati og postherpetisk nevralgi.2 Men effekten forutsetter tilstrekkelig dosering.

Les mer om behandling med Neurontin

 

Slik kan effektiv dose oppnås

Etablert terapeutisk dose i studier på nevropatisk smerte, er 1800–3600 mg/dag fordelt på 3 doser hos pasienter med normal nyrefunksjon.2

For å oppnå effektiv behandling kan opptitrering gjøres som anvist i Tabell 1, eller ved å starte med 900 mg/dag fordelt på tre like doser, og øke dosen videre med 300 mg/dag hver 2.–3. dag – basert på pasientens respons og tolerabilitet. Maksimal dose er 3600 mg/dag.

Dosekort_Neurontin_dosekort_E2012-0132_tabell.jpg


Langsommere titrering kan være nødvendig for enkelte pasienter, som for eksempel dem med generelt redusert helsetilstand, lav kroppsvekt eller de som er nylig organtransplanterte.

Bruk alltid minst 1 uke på opptitrering til en dose på 1800 mg/dag, 2 uker til 2400 mg/dag og minst 3 til 3600 mg/dag.3

Slik kan bivirkninger reduseres

Det er viktig å informere pasientene om at Neurontin skal brukes fast, ikke ved behov, og at eventuelle bivirkninger i de fleste tilfeller er forbigående.

Samtidig bør pasienten være klar over at dersom han eller hun opplever mye bivirkninger i starten av behandlingen, kan opptitreringen gjøres langsommere, etter avtale med lege.

Noen pasienter kan oppleve ikke-tolererbare bivirkninger, som svimmelhet eller døsighet, underveis i opptitreringen. Hvis det skjer når dosen økes som anbefalt, bør langsommere titrering vurderes.

Les mer om bivirkninger.

 

Ikke tilstrekkelig effekt? Prøv dette

Dersom Neurontin ikke har hatt tilfredsstillende effekt etter 4 uker ved titrering til maksimalt tolerabel dose, eller pasienten opplever plagsomme bivirkninger kan Lyrica® (pregabalin) være et alternativ.4

Samtidig bruk av Lyrica og Neurontin er ikke kontraindisert eller forbundet med spesielle forsiktighetsregler, og du trenger derfor ikke seponere Neurontin før du starter behandlingen med Lyrica. Nedtrapping av Neurontin-dosen bør gjøres over et tidsrom på minst 1 uke.3

Fang opp pasientene

Nevropatiske smerter er ofte være vanskelig å avdekke. Kartleggingsverktøyet painDETECTTM kan gjøre jobben enklere.

Spørreskjemaet, som er tilgjengelig digitalt, (paindetect.no) er utviklet for å kartlegge om det foreligger en nevropatisk komponent hos voksne pasienter med kroniske ryggsmerter.

paindetect.png

Trenger du mer materiell, verktøy og informasjon som kan hjelpe deg med å avdekke, diagnostisere og behandle nevropatisk smerte med Lyrica eller Neurontin? Les mer på pfizer.no

 

FK-tekst Lyrica 
FK-tekst Neurontin 

 

Kilder

Referanser

  1. Retningslinjer for smertelindring. Den norske legeforening 2009.
  2. Wiffen PJ, Derry S, Bell RF et al. Gabapentin for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017. Art. No.: CD007938. (DOI: 10.1002/14651858.CD007938.pub4.) DOI
  3. Neurontin SPC 4.2 19.01.18
  4. https://www.nav.no/rettskildene/virkestoffer/pregabalin (link is external) (26.06.2019) www.nav.no

 

PP-MEU-NOR-0013

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.