Annonse fra 

 Annonsørartikkel     For helsepersonell

Kan kunstig intelligens avsløre kardial amyloidose?

Kardial amyloidose er ingen opplagt diagnose. Ved hjelp av kunstig intelligens kan man forutsi sannsynligheten for at en hypotetisk hjertesviktpasient har wtATTR-CM.

Kardial amyloidose kan presentere med en rekke forskjellige kardiale og ikke-kardiale tegn og symptomer, og det kan være vanskelig for kardiologen å gjenkjenne alle symptomene.

Ved bruk av kunstig intelligens og maskinlæring, har man utviklet en algoritme som kan forutsi sannsynligheten for at en hypotetisk hjertesviktpasient har villtype transtyretin amyloid kardiomyopati (wtATTR-CM).

Du kan selv prøve verktøyet her: www.estimattr.no

På grunn av lite fokus og varierende kunnskaper om sykdommen forblir mange wtATTR-CM-tilfeller uoppdaget, eller de oppdages sent i sykdomsforløpet. En dansk studie fant at wtATTR-CM-diagnosen i median var forsinket med 13 måneder.1 1/3 av pasientene fikk riktignok diagnosen etter median 3 måneder, mens de resterende 2/3 opplevde hele 22 måneder median forsinket diagnose. Dette til tross for at sykdommen er relativt enkel å diagnostisere for en kardiolog som er oppmerksom og vet hvilke tegn og symptomer som bør vekke mistanken.

En forsinkelse av diagnosen på mer enn tre måneder var assosiert med økt symptombyrde og mer fremskreden venstre ventrikkel dysfunksjon. 60 % av pasientene ble utredet for minst to andre diagnoser etter den første kardiologiske konsultasjonen, før diagnosen wtATTR-CM ble bekreftet.1

E-læring

For å øke fokus og bedre kunnskapene om ATTR-CM har Pfizer i samarbeid med ledende nordiske kardiologer utviklet et elektronisk opplæringsprogram om ATTR-CM. E-læringen gir grunnleggende kunnskaper om sykdommen, og inkluderer blant annet sykdomsutvikling, tegn og symptomer, utredning, diagnostikk og pasientkasustikker.

Klikk her for å gå til e-læringen

pfizer e-læring stroke.png

Tidlig diagnose kan gi bedre prognose.2

wtATTR-CM er en progredierende sykdom og forsinket diagnose er assosiert med feilbehandling og unødvendig behandling. Tidlig diagnostisering av wtATTR-CM kan gi bedre pasientbehandling og føre til bedre resultat.2

wtATTR-CM presenterer med hjertesviktsymptomer i tillegg til andre manifestasjoner som for eksempel atrieflimmer og karpaltunnelsyndrom. Det er viktig å kjenne til både kardiale og ikke-kardiale kliniske tegn som kan hjelpe deg å rette oppmerksomheten mot wtATTR-CM.

Få kunnskapen som trengs med e-læring og kunstig intelligens

For å lære mer om sykdommen, og hvordan man diagnostiserer pasientene, kan e-læringen vi har utviklet være nyttig. Klikk deg til e-læringen her.

Wild-type estimATTR er et verktøy utviklet ved hjelp av en kunstig intelligens-/maskinlæring (AI/ML)-tilnærming for å anslå sannsynligheten for at en hypotetisk pasient med hjertesvikt kan ha ATTR-CM. Alder, kjønn og en estimert forekomst av wtATTR-CM blant pasienter med hjertesvikt blir tatt i betraktning, samt tilstedeværelse eller fravær av 11 ulike kliniske tilstander assosiert med wtATTR-CM.

Wild-type estimATTR er laget for undervisningsformål og er ikke ment til bruk på pasienter.

Hvordan bruke Wild-type estimATTR?

Verktøyet er laget for å undersøke hypotetiske pasientprofiler med hjertesvikt:

estimATTR.png
  • Lag en hypotetisk pasientprofil ved å først bekrefte tilstedeværelse av hjertesvikt.
  • Oppgi alder og kjønn. Verktøyet er laget for hypotetiske pasienter mellom 50 og 99 år. (Alder fra 85-99 vil bli behandlet som 85 i utregninger.)
  • Velg aktuelle tilstander for din hypotetiske pasient. Du velger mellom en rekke kardiale og ikke-kardiale tilstander, og ender opp med en mistankeindeks og estimert sannsynlighet for wtATTR-CM.

 

___________________________________________________________


Algoritmen finner du her:

www.estimattr.no

Og e-læringen er her:
e-læring

▼Vyndaqel

Innenfor dette området har Pfizer legemiddelet qVyndaqel (tafamidis) 61 mg som er indisert til behandling av villtype eller arvelig transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM). Anbefalt dosering er 1 kapsel 1 gang daglig. Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kan gi interaksjoner ved klinisk relevante konsentrasjoner med BCRP-substrater. Bivirkninger: Flatulens og økte leverfunksjonsverdier ble sett, men årsakssammenheng er ikke fastslått.
Pakning: Myke kapsler, 30 stk., Reseptgruppe: C.

Vyndaqel 61 mg er godkjent i Beslutningsforum for nye metoder på følgende betingelser:

  1. Oppstart av behandling kan kun gjøres av kardiolog med erfaring i behandling av transtyretin amyloidose (ATTR), ansatt ved universitetssykehus eller annet helseforetak med kardiologisk enhet med kompetanse på behandling for denne pasientgruppen.
  2. Pasienten må ha en sikkert diagnostisert ATTR kardiomyopati, vanligvis med nukleær-medisinsk påvist amyloid i myokard. Pasienten skal ved oppstart være i NYHA-klasse I eller II.
  3. Pasienten skal ha en forventet gjenstående levetid betydelig over 18 måneder.
  4. Ved progresjon til vedvarende (minst 6 måneder) NYHA-klasse III, skal beslutning om å fortsette behandlingen tas i samråd med kardiolog med erfaring i behandling av ATTR, ansatt ved universitetssykehus eller annet helseforetak med kardiologisk enhet med kompetanse på behandling for denne pasientgruppen.
  5. Ved rask progresjon til vedvarende NYHA-klasse III i løpet av 6 måneder etter initiert behandling, bør behandlingen avsluttes.

Før forskrivning, konsulter preparatomtalen på www.legemiddelsok.no

Godkjenningen gjelder fra og med 15/7 2022

Vyndaqel i Felleskatalogen


Referanser

  1. Ladefoged B, Dybro A, Povlsen J, et al. Diagnostic delay in wild type transthyretin cardiac amyloidosis – A clinical challenge. Int J Cardiol. 2020;304:138–143.
  2. Rozenbaum MH, Large S, Bhambri R. et al. Impact of Delayed Diagnosis and Misdiagnosis for Patients with Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy (ATTR-CM): A Targeted Literature Review. Cardiology and Therapy 2021;10:141–159.

PP-VYN-NOR-0201

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.