Informasjon

Amming og cannabis

Cannabis frarådes for mødre som ammer barna sine. Det finnes få studier som har sett på hvordan mors cannabisbruk påvirker det diende barnet. Potensielle farer er derfor uvisse.

Cannabis kommer fra cannabisplanten. Planten inneholder en lang rekke substanser som har fellesbetegnelsen cannabinoider, og som har psykoaktive virkninger. Marihuana er et uforedlet produkt av cannabis, mens hasjisj eller cannabisharpiks er et raffinert produkt.

Les også vår pasientinformasjon om cannabis

Ammende bør unngå rusmidler i størst mulig grad ettersom disse går over i melken. De kan ha en negativ effekt på melkeproduksjon, melkemengde, sammensetningen og utdrivelsen av morsmelk - i tillegg til at de kan ha en direkte skadelig virkning på spedbarnet. Ethvert rusmiddel som kan føre til at nyfødte blir sløve/døsige, kan være medskyldig i plutselig spedbarnsdød.

Av etiske årsaker finnes det ingen randomiserte, kontrollerte studier (det som anses som gullstandard - de beste studiene) om bruk av marihuana i svangerskapet. Tilgjengelige studier er langtidsstudier, som må tolkes med forsiktighet, ettersom det er mulig at eventuell samtidig bruk av andre rusmidler, eller andre risikofaktorer, kan ha påvirket utfallet. Imidlertig fremheves det i de tilgjengelige studiene, samt i studier på dyr, bekymringer knyttet til barnets vekst på kort sikt, og bekymringer knyttet til utviklingen av nervesystemet og atferdsmessige konsekvenser på lang sikt. 

Oppkonsentreres i morsmelk

Den amerikanske barnelegeforeningen (American Academy of Pediatrics) publiserte i september 2018 for første gang retningslinjer om marihuana i graviditeten og ved amming1. Der frarådes bruk av marihuana når man ammer. Ettersom den potensielle risikoen til nedbrytningsprodukter av marihuana er ukjent, bør kvinner informeres om den potensielle risikoen som er forbundet med å utsette spedbarn for marihuana via morsmelk, skriver de. Det advares også om risikoen knyttet til å utsette spedbarn for passiv røyking av marihuana, i henhold til ny informasjon som har kommet til om effekten av passiv marihuanarøyking.

Ifølge en gjennomgang av studier som ble publisert i Journal of Toxicology i 2009 kan den aktive komponenten i cannabis, altså virkestoffet som gir rusen, tetra-hydro-cannabinol (THC), oppkonsentreres i morsmelk. THC er fettløselig og absorbers raskt i hjerne og fettvev. Analyser som er gjort av morsmelk hos tunge rusmisbrukere, viser at konsentrasjonen av THC er åtte ganger så høy i morsmelk sammenlignet med i blod. Spedbarn som blir utsatt for cannabis gjennom morsmelken, vil teste positivt for dette i 2-3 uker etter at mor har inntatt det.

I løpet av barnets første leveår skjer det en enorm utvikling og vekst av hjernen. Dyrestudier har vist at endringer oppstår i hjernecellene til nyfødte dyr som blir utsatt for cannabis gjennom morsmelk. På grunn av hjernens sterke utvikling i barnets første levemåned, kan THC påvirke viktige funksjoner i hjernecellene og eventuelt skade cellene.

Kvinner bør derfor informeres om kjente negative effekter THC kan ha på hjernens utvikling i spedbarnsalderen, når utvikling og vekst av hjernen skjer raskt.

Neste side