Informasjon

Amming og cannabis

Cannabis frarådes for mødre som ammer barna sine. Det finnes få studier som har sett på hvordan mors cannabisbruk påvirker det diende barnet. Potensielle farer er derfor uvisse.

Temaside om Korona

Cannabis kommer fra cannabisplanten. Planten inneholder en lang rekke substanser som har fellesbetegnelsen cannabinoider, og som har psykoaktive virkninger. Marihuana er et uforedlet produkt av cannabis, mens hasjisj eller cannabisharpiks er et raffinert produkt.

Les også vår pasientinformasjon om cannabis

Ammende bør unngå rusmidler i størst mulig grad ettersom disse går over i melken. De kan ha en negativ effekt på melkeproduksjon, melkemengde, sammensetningen og utdrivelsen av morsmelk - i tillegg til at de kan ha en direkte skadelig virkning på spedbarnet. Ethvert rusmiddel som kan føre til at nyfødte blir sløve/døsige, kan være medskyldig i plutselig spedbarnsdød.

Av etiske årsaker finnes det ingen randomiserte, kontrollerte studier (det som anses som gullstandard - de beste studiene) om bruk av marihuana i svangerskapet. Tilgjengelige studier er langtidsstudier, som må tolkes med forsiktighet, ettersom det er mulig at eventuell samtidig bruk av andre rusmidler, eller andre risikofaktorer, kan ha påvirket utfallet. Imidlertig fremheves det i de tilgjengelige studiene, samt i studier på dyr, bekymringer knyttet til barnets vekst på kort sikt, og bekymringer knyttet til utviklingen av nervesystemet og atferdsmessige konsekvenser på lang sikt. 

Oppkonsentreres i morsmelk

Den amerikanske barnelegeforeningen (American Academy of Pediatrics) publiserte i september 2018 for første gang retningslinjer om marihuana i graviditeten og ved amming1. Der frarådes bruk av marihuana når man ammer. Ettersom den potensielle risikoen til nedbrytningsprodukter av marihuana er ukjent, bør kvinner informeres om den potensielle risikoen som er forbundet med å utsette spedbarn for marihuana via morsmelk, skriver de. Det advares også om risikoen knyttet til å utsette spedbarn for passiv røyking av marihuana, i henhold til ny informasjon som har kommet til om effekten av passiv marihuanarøyking.

Ifølge en gjennomgang av studier som ble publisert i Journal of Toxicology i 2009 kan den aktive komponenten i cannabis, altså virkestoffet som gir rusen, tetra-hydro-cannabinol (THC), oppkonsentreres i morsmelk. THC er fettløselig og absorbers raskt i hjerne og fettvev. Analyser som er gjort av morsmelk hos tunge rusmisbrukere, viser at konsentrasjonen av THC er åtte ganger så høy i morsmelk sammenlignet med i blod. Spedbarn som blir utsatt for cannabis gjennom morsmelken, vil teste positivt for dette i 2-3 uker etter at mor har inntatt det.

I løpet av barnets første leveår skjer det en enorm utvikling og vekst av hjernen. Dyrestudier har vist at endringer oppstår i hjernecellene til nyfødte dyr som blir utsatt for cannabis gjennom morsmelk. På grunn av hjernens sterke utvikling i barnets første levemåned, kan THC påvirke viktige funksjoner i hjernecellene og eventuelt skade cellene.

Kvinner bør derfor informeres om kjente negative effekter THC kan ha på hjernens utvikling i spedbarnsalderen, når utvikling og vekst av hjernen skjer raskt.

Forsinket motorisk utvikling

I retningslinjene fra den amerikanske barnelegeforeningen skriver forfatterne at mange rusmidler som mødre bruker når de ammer, også ble brukt under svangerskapet. Derfor kan det være vanskelig å avgjøre om effekter av rusmidlet skyldes eksponering i svangerskapet eller ved amming. Man bør også ta hensyn til at marihuana som er tilgjengelig i dag, stort sett er mer potent enn det som tidligere har vært tilgjengelig, der det er gjort studier om effekten marihuana kan ha på spedbarn gjennom morsmelk.

Nyfødte som blir utsatt for cannabis i morsmelk, har sannsynligvis også vært utsatt for dette i svangerskapet.

Les også: Marihuana og graviditet

Marihuana blir i dyrkningsprosessen utsatt for sprøytemidler, ugressmidler, rottegift og gjødsel - hvorav mange er giftige. Eksponering for marihuana kan dermed også eksponere spedbarnet for slike giftstoffer.

Dyrestudier tyder på at cannabisprodukter kan hemme amming ved å nedsette produksjonen av det melkestimulerende hormonet prolaktin, og muligens, gjennom en direkte effekt på melkekjertlene.

Et annet aspekt er at cannabis ofte blir kombinert med tobakk i en joint. Derfor må også bivirkninger fra tobakk inkluderes i vurderingen av risiko.

En studie (Hale) har vist at spedbarn som blir utsatt for marijuana i morsmelk, viser tegn til sløvhet, redusert muskelspenning og dårlig sugeevne.

En eldre studie som ble publisert i tidsskriftet Neurotoxicology and Teratology, konkluderer med at spedbarn som blir utsatt for cannabis gjennom morsmelken i løpet av den første levemåneden, ser ut til å ha redusert eller forsinket motorisk utvikling ved ett-årsalderen. Mødre som røyker cannabis, bør derfor be om hjelp til å slutte, slik at barnet kan få alle fordelene ved å få morsmelk.

Ruset mor - dårligere omsorgsperson

Dersom mor bruker cannabis, kan dette også føre til at hun blir en dårligere omsorgsperson. Mor kan få realitetsforstyrrelser som kan gjøre det vanskelig for henne å håndtere en eventuell krisesituasjon. Hun kan få problemer med å utføre små motoriske aktiviteter, og etter rusen kan hun ha et stort behov for dyp søvn - noe som kan føre til at hun ikke reagerer på barnets behov.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Ryan SA, Ammerman SD, O’Connor ME, Committee on substance use and prevention, section on breastfeeding. Marijuana Use During Pregnancy and Breastfeeding: Implications for Neonatal and Childhood Outcomes. Pediatrics 2018. pediatrics.aappublications.org
  2. Garry A, Rigourd V, Amirouche A, Serreau R. Cannabis and Breastfeeding. Journal of Toxicology 2009. www.researchgate.net
  3. The American College of Obstetricians and Gynecologists Committee opinion: Marijuana use during pregnancy and lactation www.acog.org
  4. Australian Breastfeeding Association, Nasjonalt kompetansesenter for amming, Ammehjelpen, The transfer of Drugs and other Chemicals into Human Milk; American Academy of Pediatrics, Use of cannabis among pregnant women in Copenhagen - Ugeskr Læger 1999; 161: 5024-8.
  5. CDC: Breastfeeding and special circumstances: Marijuana www.cdc.gov