Informasjon

Barn av søskenbarn

I Norge er inngifte mest utbredt blant personer av pakistansk opprinnelse.

Dødfødsler og misdannelser

I det neste avsnittet kan du lese om forskjeller i forekomst av de ulike medisinske utfallene mellom inngifte-barn og barn av foreldre som ikke er i slekt. Forfatterne understreker at disse funnene er statistisk sikre, og ikke resultat av tilfeldige variasjoner.

Funnene til Stoltenberg og hennes kolleger, viser at når andre risikofaktorer er korrigert for, er risikoen for dødfødsel omtrent 60 prosent høyere for barn av søskenbarn-par enn for barn av foreldre som ikke er i slekt.

Risikoen er også forhøyet for barn av par med uspesifisert slektskap. For barn av tremenning-par, er det ikke påvist økt risiko. Forskerne skriver at denne analysen trolig er den første som viser en statistisk sikker sammenheng mellom inngifte og dødelighetsrisiko.

Barn av søskenbarn-par har 2,4 ganger så stor sannsynlighet for å dø i sitt første leveår enn barn av ubeslektede par. Inngifte betyr altså enda mer i forhold til spedbarnsdød enn i forhold til dødfødsel. Inngifte medfører også økt risiko for medfødte misdannelser, og dette gjelder alle slektskapskategorier. Hos barn av søskenbarn-par er risikoen fordoblet, men det er viktig å merke seg at registreringen av medfødte tilstander kan være mangelfull. Dette vil da være en feilkilde.

Når det gjelder total dødelighet, viser analysen at barn av søskenbarn-par har gjennomsnittlig 75 prosent høyere sannsynlighet for å dø sammenlignet med barn av ubeslektede foreldre. Risikoen er også økt for barn av tremenning-par.

Men det er viktig å huske på at denne økningen likevel blir liten i absolutte tall, siden dødeligheten er svært lav hos barn og unge i Norge.

Forrige side Neste side