Informasjon

Barn med kreft, stønader

Ved barns sykdom rammes et helt familiesystem. Barnet er avhengig av foreldrenes fysiske og psykiske omsorg, og familien av opprettholdelse av inntekt.

Foreldrenes rettigheter er nedfelt i folketrygdlovens kapittel 9 om «Stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom», som i utgangspunktet skal dekke foreldrenes behov ved barnets sykdom. Kapitlet omfatter omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom, pleiepenger når et barn er innlagt i helseinstitusjon eller trenger pleie i hjemmet, samt opplæringspenger til foreldre med et funksjonshemmet eller langvarig sykt barn.

Se også informasjon om " Foreldres rettigheter ved barns sykdom " og " Barn på sykehus ".

§ 9-11 Pleiepenger ved alvorlig sykt barn

Det er ikke et vilkår at barnet må være innlagt i sykehus. Stønad etter § 9-11 kan derfor også ytes i hjemmet hvis det er behov for døgnkontinuerlig tilsyn og pleie fra en eller begge foreldre. Det presiseres også at barnet ikke må ha vært innlagt først; dette fordi barnets helsetilstand en tid etter utskrivning kan innebære at foreldrene fyller vilkårene for ny periode med pleiepenger etter § 9-11 uten at barnet må legges inn først.

Hovedregelen er at det ikke skal utbetales pleiepenger ved varig pleiebehov. Sykdommer med antatt varighet over to år anses som varige og gir således ikke foreldrene rett til pleiepenger. Den aktuelle ytelsen blir da hjelpestønad.

Unntak gjelder imidlertid når barnets tilstand forverres eller kommer inn i en ustabil fase. Det presiseres at det kan ytes pleiepenger i startfasen av en varig alvorlig sykdom. Hvis et barn lider av alvorlig, progredierende sykdom, kan det foreligge en kontinuerlig rett til pleiepenger.

Dersom foreldre har mottatt fulle pleiepenger i minst tre år, har de rett til samme ytelse i tre måneder etter at pleieforholdet opphørte fordi barnet dør. Har man i mellomtiden hatt sykepenger for egen sykdom eller foreldrepenger, regnes det som sammenhengende periode dersom pleieforholdet har vært sammenhengende.

Foreldre kan ikke arbeide mer enn 50 % etter denne paragrafen. Hvis barnet er mer enn 50 % i barnehagen eller på skolen, faller vilkåret om graderte pleiepenger bort. Foreldre kan dele graderte pleiepenger mellom seg så lenge den totale graden er 50 % eller mer. Den ene av foreldrene kan ikke motta mindre enn 20 % pleiepenger.

Les mer om pleiepenger hos NAV.

Grunnstønad

Kreftsyke barn kan få grunnstønad hvis sykdommen innebærer varige og nødvendige løpende ekstrautgifter av betydning. Utgifter som kan gi rett til grunnstønad er f eks ekstrautgifter til transport av barnet, fordyret kosthold eller slitasje på klær og sengetøy. Slitasje på klær kan være aktuelt for barn som bruker arm eller benproteser, høye støttebandasjer eller er stomiopererte. Les mer om grunnstønad i egen informasjon.

Hjelpestønad

Barn har rett til hjelpestønad når diagnosen kreft er stilt, og det er satt i gang behandling som vil strekke seg over en lengre periode. Denne stønaden kan være aktuell allerede fra spedbarnsalderen. Erfaringsmessig vil behandlingstiden ved alvorlige kreftformer hos barn vanligvis ikke strekke seg over mer enn fire år.

Hjelpestønad kan gis i flere satser. Forhøyet hjelpestønad avhenger av pleietyngden. Spørsmålet om det fortsatt skal gis hjelpestønad, blir derfor tatt opp på nytt etter to og fire år. Saken tas alltid opp på nytt når barnet er ferdig med grunnskolen. Folketrygden mener at behovet for tilsyn og pleie vanligvis ikke er så omfattende etter grunnskolealder.

Søknader tar tid

Det å få trygdeytelsene raskt utbetalt er ofte viktig for å klare utgiftene ved sykdommen. RTV har gitt retningslinjer om at søknader fra kreftsyke skal prioriteres. Hvis søknadene likevel tar tid og økonomien er vanskelig, er det mulig å søke sosialkontoret om forskottering.

Hjelp i hjemmet

Småbarnsforeldre som må være på sykehus for å ta seg av et kreftrammet barn, kan få hjelp i hjemmet fra kommunens kontor for hjemmetjenester. Se også eget kapittel om hjelpeordninger i hjemmet.

Støtteforeningen for kreftsyke barn

Støtteforeningen for Kreftsyke Barn (SKB) er en frivillig landsdekkende forening som drives av foreldre som har, eller har hatt, barn med en eller annen form for kreft. SKB arbeider for at kreftsyke barn og deres familier skal få god støtte og oppfølging uavhengig av hvor i landet de bor. SKB jobber således for å forbedre de sosiale rammebetingelsene for kreftsyke barn, arrangerer rehabiliteringskurs og samlinger og driver utstrakt informasjonsvirksomhet om sykdommen.

SKB har også en besøkstjeneste hvor foreldre tar kontakt for å støtte og hjelpe nye familier som har fått barn med kreft. Videre arbeider foreningen for at barn og ungdom med senskader etter kreftbehandlingen skal få tilbud og oppfølging, og tilbyr blant annet kurs for familiene og deres lærere.

Du kan lese mer om Støtteforeningen for Kreftsyke Barn i SKBs egen informasjonsbrosjyre. SKB har ellers utgitt mye egen informasjon om kreftsyke barn, og har også et eget bibliotek hvor litteratur om tema kan bli tilsendt. Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med SKBs sekretariat i Oslo. SKBs adresse er:

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen.

Haveraaen SB,Diseth TH. Stønad ved barns sykdom – mer besvær enn støtte? Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1633 – 6.