Informasjon

Barn på sykehus

En sykehusinnleggelse av et barn er en utfordrende hendelse. Både for det syke barnet og for familien blir det store omveltninger. Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon har lovhjemlet dette.

Samvær med foreldre

Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under innleggelsen. Ved alvorlig eller livstruende sykdom skal begge foreldre kunne få være hos barnet. Med helseinstitusjon menes ikke bare sykehus, men også institusjoner innen psykisk helsevern og andre institusjoner der barn har midlertidig opphold.

Personalet skal avklare med foreldrene hvilke oppgaver foreldrene skal utføre mens de er hos barnet. En ledesnor kan være at foreldrene utfører de samme oppgavene som de gjør når barnet er hjemme, for eksempel stell, påkledning og mating. Foreldre og barn skal få fortløpende informasjon om sykdommen.

Det er en stor belastning å ha et alvorlig sykt barn. Derfor skal foreldre som er hos barnet under institusjonsoppholdet få avlastning etter behov. De skal ha tilgang på et oppholdsrom hvor de kan være litt alene, hvile osv.

Helseinstitusjonen skal tilby foreldrene kontakt med sosionom, psykolog og/eller annet støttepersonell mens barnet er innlagt.

Overnatting

En av foreldrene som er hos barnet, skal få tilbud om overnatting i institusjonen. Ofte vil det være aktuelt at foreldre og barn sover i samme rom.

  • I de situasjoner hvor foreldre er sammen med barnet i institusjonen store deler av døgnet for å kunne ha tilsyn og delta i den daglige pleie og omsorg, skal minst en av foreldrene få gratis mat i institusjonen. Ved alvorlig/livstruende sykdom gjelder dette begge foreldrene.
  • Foreldre som besøker barnet på sykehuset, skal gis anledning til å spise i personalets kantine til den pris personalet betaler, eller på avdelingen til samme pris.

Reiseutgifter

  • Ved innleggelse og utskriving dekkes reiser for ledsager av folketrygden.
  • Institusjonen dekker reiseutgifter etter folketrygdens satser når institusjonen av medisinske grunner innkaller foreldre for å være hos barnet, for informasjon om sykdomsutvikling eller for nødvendig opplæring i forbindelse med barnets sykdom og videre behandling og pleie.
  • Når barnet har foreldre hos seg under opphold i helseinstitusjon, skal institusjonen etter 14 dagers liggetid dekke en reise (tur/retur) i uken for én av foreldrene dersom denne har behov for å reise hjem. Dekningen beregnes etter folketrygdens satser.

Aktivisering / undervisning

  • Barn kan motta besøk utenom vanlig besøkstid. Personalet skal ta hensyn til at barna trenger besøk og legge opp rutinene deretter. Besøk kan nektes hvis medisinske årsaker tilsier det.
  • Barn skal aktiviseres og stimuleres så langt deres helsetilstand tillater det.
  • Førskolebarn som har behov for spesialpedagogisk hjelp, skal få det.
  • Barn i skolepliktig alder har rett til undervisning både i grunnskolen og videregående opplæring.

Oppfølging på hjemstedet

Sykehuset har ansvar for at det blir etablert kontakt med det kommunale hjelpeapparatet når det er behov for oppfølging etter utskriving. Dette skal gjøres i samråd med foreldrene. Aktuelle samarbeidende instanser er helsesøster, fastlege, skole, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) o.l.

Individuell plan

Pasienter med behov for langvarige tiltak fra ulike hjelpeinstanser har rett til å få utarbeidet en individuell plan for å sikre at helheten blir ivaretatt. Hjelpen må tilpasses den enkeltes behov. Det blir ofte opprettet en ansvarsgruppe for å ivareta et samordnet tilbud. Det er viktig at det blir avtalt hvem som skal ha det koordinerende ansvaret. Vi viser til forskrifter om individuelle planer og forskrifter om habilitering og rehabilitering i henhold til kommunehelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven.

Vil du vite mer?