Informasjon

Foreldres rettigheter ved sykdom hos barn

Dersom barnet ditt får en alvorlig sykdom, har du utvidet rett til omsorgspenger.

Dette informasjonsskrivet tar sikte på å gi opplysninger både til foreldre som selv er syke og har omsorg for barn under 18 år, og til foreldre med kreftsyke barn.

Omsorgsdager

Hvis du er i arbeid, har du normalt rett til å bruke omsorgsdager når du må være borte fra arbeidet når barnet ditt er sykt eller den som passer barnet er syk.

Du må som hovedregel ha vært i arbeid de siste 4 ukene og ha tapt arbeidsinntekt for å ha rett til å bruke omsorgsdager. Hvis du er arbeidstaker, er det arbeidsgiveren din som skal betale for de første 10 omsorgsdagene til og med det kalenderåret det yngste barnet i husstanden fyller 12 år. Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, har du rett til omsorgspenger fra NAV fra den 11. fraværsdagen.

Les mer om omsorgsdager hos NAV.

Omsorgsdager ved barnepassers sykdom

Dersom den som vanligvis passer barnet blir syk, kan den andre av foreldrene få omsorgsdager som om barnet var sykt. Dette gjelder f eks når hjemmearbeidende mor blir syk eller når dagmamma blir syk. Denne ordningen gjelder innenfor rammen av ovennevnte dager. Dersom en av foreldrene er alvorlig syk, kan den andre foreldre bli vurdert som enslig forsørger og få 20 dager. Det kommer fra tid til annen opp spørsmål om denne ordningen også kan gjelde for besteforeldre som passer barnebarn, men ordningen gjelder kun foreldrene.

Sykehusinnleggelse

Når et barn under 12 år blir innlagt på sykehus, kan det bli behov for omsorg utover de dagene en har rett til omsorgspenger. Pleiepenger ytes når barnet er innlagt i helseinstitusjon, og når det trenger pleie etter utskriving, også ved mindre alvorlig sykdom. Når det er behov for at foreldre er til stede på sykehuset sammen med barnet, eller må ha omsorg for barnet en tid etter at det kommer hjem, yter NAV pleiepenger fra 8. dag og så lenge behovet er til stede. Begge foreldrene kan ikke få pleiepenger samtidig etter denne ordningen. Lege på sykehuset må bekrefte at behovet for omsorg er til stede.

Pleiepenger

Ved pleie av alvorlig sykt barn under 18 år kan en få pleiepenger når en må oppholde seg i helseinstitusjon sammen med barnet, eller når barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie av foreldrene i hjemmet. Begge foreldre kan få pleiepenger samtidig. Pleiepenger ytes så lenge barnet har behov for det, uten tidsbegrensning. Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger. Selvstendig næringsdrivende og frilansere som ellers ikke får sykepenger fra første sykedag, får pleiepenger fra første dag. Legen må fylle ut eget skjema og sende det til trygdekontoret for godkjenning.

Les mer om pleiepenger hos NAV.

Opplæringspenger

Du kan få opplæringspenger dersom du har inntektstap når du deltar på kurs eller annen opplæring som er nødvendig for at du kan ta deg av og behandle et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn som du har omsorg for. Vi viser for øvrig til informasjon om " Barn på sykehus " og " Barn med kreft ".

Les mer om opplæringspenger hos NAV.