Informasjon

Foreldres rettigheter ved sykdom hos barn

Dersom barnet ditt får en alvorlig sykdom, har du utvidet rett til omsorgspenger.

Dette informasjonsskrivet tar sikte på å gi en oversikt over stønader som finnes både for foreldre som selv er syke og har omsorg for barn under 18 år, og til foreldre med syke barn.

Omsorgsdager

Omsorgspenger er mest kjent som "hjemme med sykt barn-dager". Dette er omsorgsdager du bruker når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for eksempel har omgangssyke. Hvis du er i arbeid, har du normalt rett til å bruke omsorgsdager når du må være borte fra arbeidet når barnet ditt er sykt eller den som passer barnet er syk.

Du må som hovedregel ha vært i arbeid de siste fire ukene og ha tapt arbeidsinntekt for å ha rett til å bruke omsorgsdager. Hvis du er arbeidstaker, er det arbeidsgiveren din som skal betale for de første ti omsorgsdagene til og med det året barnet fyller 12. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år. Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, har du rett til omsorgspenger fra NAV fra den 11. fraværsdagen.

Dersom den som vanligvis passer barnet blir syk, kan den andre av foreldrene få omsorgsdager for å passe barnet. Dette gjelder for eksempel når en hjemmeværende forelder blir syk eller når dagmamma blir syk. Ordningen gjelder innenfor rammen av ovennevnte dager. Dersom en av foreldrene er alvorlig syk, kan den andre bli vurdert som enslig forsørger og få 20 dager.

Les mer om omsorgspenger hos NAV.

Pleiepenger

Når et barn under 18 år blir sykt eller er under utredning for sykdom, kan det bli behov for omsorg utover de dagene en har rett til omsorgspenger. Pleiepenger ytes når barnet har vært til utredning eller behandling i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste og trenger kontinuerlig tilsyn og pleie under opphold i helseinstitusjon og etter utskriving. Ordningen kan gjelde også ved mindre alvorlig sykdom.

Har du omsorg for en person med utviklingshemming som har behov for kontinuerlig pleie og tilsyn på grunn av livstruende eller svært alvorlig sykdom eller skade, kan pleiepenger gis uten hensyn til aldersgrensen på 18 år.

Begge foreldrene kan få pleiepenger samtidig dersom behovet er tilstede. Ved første gangs søknad må lege på sykehuset skrive en legeerklæring som vedlegges søknaden om pleiepenger.

Pleiepenger ytes fra første dag og kan gis med 100 prosent dekningsgrad eller gradert. Dersom en tar ut 100 prosent pleieplenger er øvre tidsbegrensning fem år. Stønaden beregnes på samme måte som sykepenger. Selvstendig næringsdrivende og frilansere som ellers ikke får sykepenger fra første sykedag, får pleiepenger fra første dag. 

Les mer om pleiepenger hos NAV.

Hjelpestønad

Ved langvarig behov for privat pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonshemming, kan barnet ha rett til hjelpestønad eller forhøyet hjelpestønad. Les mer om hjelpestønad hos NAV.

Opplæringspenger

Du kan få opplæringspenger dersom du må være borte fra jobb og har inntektstap fordi du deltar på kurs eller annen nødvendig opplæring for at du kan ta deg av et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn som du har omsorg for.

Les mer om opplæringspenger hos NAV.

Vi viser for øvrig til informasjon om " Barn på sykehus " og " Barn med kreft ".