Informasjon

Tilpasset opplæring

Barn og ungdom som har spesielle behov, har krav på et opplegg som er tilpasset den enkelte. Hvis eleven er i stand til å motta undervisning, men for syk til å møte på skolen, skal undervisning skje hjemme. Likeledes skal elever på sykehus få undervisning der.

Opplæringsloven trådte i kraft 1. august 1999. Loven omfatter grunnskolen, videregående opplæring, fagopplæring og deler av voksenopplæringen.

Spesialundervisning

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Dette gjelder både grunnskole og videregående opplæring. Det er Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) som er ansvarlig for godkjenning av spesialundervisning. PPT blir kontaktet, eleven blir vurdert, skolen skal utarbeide en individuell plan og planen skal godkjennes av PPT.

Heldagsprøver / eksamener

Det er opp til den enkelte fylkeskommune å gi retningslinjer for reglene knyttet til eksamensavvikling. Syke og funksjonshemmede elever kan ha krav på tilrettelegging. Tidsrammen kan for eksempel utvides med inntil 2 timer. Eleven kan få eget rom med vakt slik at de kan bevege seg fritt uten å forstyrre medelever. Det kan gis anledning til å levere kladden hvis de ikke klarer å føre inn. I enkelte tilfeller gis det også anledning til å avlegge en skriftlig eksamen muntlig. Mulighetene eleven har varierer fra fylke til fylke. Ta kontakt med skolens ledelse i god tid før prøver og eksamener, helst i begynnelsen av skoleåret. Det er viktig med god informasjon på et tidlig tidspunkt for å finne best mulige løsninger.

Skoleskyss

Langvarig syke barn kan få dekket utgifter til skoleskyss. Denne regelen omfatter også elever som er syke i perioder. PPT og skolekontoret kan gi flere opplysninger.

Klagemulighet

Forvaltningsloven regulerer retten til å klage. Hvis eleven ikke får hjelp eller man er uenig i de tiltakene som settes i gang, kan eleven selv eller foresatte klage. Skolen plikter å opplyse om klageretten. Klagen skal sendes skolen eller Statens utdanningskontor.

Universitet og høgskoler

Studier ved universitet og høgskoler er regulert i lov om universiteter og høgskoler. De fleste studiesteder gir utvidet eksamenstid, tilrettelagte lokaler, hjelpemidler o.l. samt dispensasjoner for oppmeldingstidsfrister ved sykdom. Når du starter på studiet, får du informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har som student. Blir du syk, kan du ta kontakt med studiestedets administrasjon, studentforening eller tillitsvalgt.

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen.