Informasjon

Ungdom og kreft

Når en ungdom fyller 18 år, er han eller hun myndig og får egne trygderettigheter. Foreldrene har ikke lenger rett til pleiepenger, og hjelpestønad kan bare ytes etter ordinær sats. Ved 19-års alderen går en ut av den offentlige tannhelsetjenesten.

Sykepenger

 • Sykepenger forutsetter inntektsgivende arbeid forut for sykdommen.
 • Som hovedregel må du ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør, og du må tjene minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp per år.
 • Grunnen til at du ikke kan jobbe må være egen sykdom eller skade.
 • Du kan være sykemeldt og motta sykepenger i inntill ett år.
 • Vernepliktige har sykepengerettigheter etter spesielle regler.
 • Personer uten arbeidsinntekt kan ha rett til arbeidsavklaringspenger.

Arbeidsavklaringspenger til skoleelever og studenter

 • Skoleelever og studenter over 18 år som har avsluttet studier på grunn av sykdom eller skade, kan ha rett til arbeidsavklaringspenger (AAP).
 • Hovedregelen er at du har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte og du er helt ute av stand til å følge studiene, også hjemmestudier.

Arbeidsavklaringspenger

 • Om du som studenter fyller vilkårene eller om du har vært sykemeldt i ett år og fortsatt har redusert arbeidsevne med misnt 50 prosent, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger.
 • Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.
 • Ytelsen utgjør 66 prosent av inntektsgrunnlaget ditt siste året, eventuelt gjennomsnittet av siste tre årene, før du ble syk.
 • NAV kan bistå med flere virkemidler for å hjelpe deg tilbake i jobb, slik som avklaring, oppfølgingstiltak, arbeidsrettet rehabilitering, arbeidsutprøving med mer. Se NAV for nærmere informasjon.

Uførepensjon

 • Er du 18 år eller eldre har du rett til uførepensjon dersom du som følge av sykdom eller skade ikke kan utføre inntektsgivende arbeid. Arbeidsevnen må være varig nedsatt med minst 50 prosent for å få uførepensjon fra folketrygden.
 • Den som blir ufør i ung alder, skal være sikret en garantert minste tilleggspensjon. Uførheten må foreligge før fylte 26 år og tilleggspensjon utbetales tidligst fra den måned du fyller 20 år.
 • For ungdom uten sykepengerettigheter er det mulig å søke uførepensjon når du forstår at sykdommen er så alvorlig at det er lite sannsynlig at du vil komme i arbeid på flere år.
 • Uførepensjonen behøver ikke være for resten av livet. Du kan prøve deg i arbeid igjen når du føler deg klar for det.

Ekstrautgifter ved sykdom

Vi råder deg til å samle på alle kvitteringer for utgifter forbundet med sykdommen. Kvitteringene kommer godt med når du i ettertid skal søke dekning av ulike utgifter. Både ved søknad om grunnstønad fra folketrygden og andre stønader, må gjerne utgiftene dokumenteres eller sannsynliggjøres. I mange tilfeller gjelder også en foreldelsesfrist på seks måneder.

Skatteregler - nytt skattekort

Hvis inntekten blir redusert eller utgiftene øker som følge av sykdommen vil vi anbefale deg å søke nytt skattekort eller ta kontakt med Skatteetaten dersom du er i tvil. 

Forsikring

Ungdom som ikke har tegnet livsforsikring før de ble syke vil ikke få det så lett etter å ha hatt en kreftsykdom. Selv om du er ferdigbehandlet og frisk av sykdommen kan det bli vanskelig å tegne forsikring. Selskapene har noe ulike regler. Kreftsykdommens art vil være avgjørende for hvor mange år det må gå før du får tegnet forsikring. Det kan variere fra 5 – 10 år. Det er også mulig at du kan få tegnet forsikring tidligere, men med unntak for kreftsykdom.

Statens lånekasse for utdanning

 • Sykestipend. Er du syk og av den grunn ikke kan følge undervisningen, kan Lånekassen omgjøre lån til stipend i en sykdomsperiode inntil fire måneder og to uker i løpet av et undervisningsår. Ordningen gjelder etter at du har vært syk i 14 dager.
 • Forsinket i studiene. Hvis du er mer enn ett år forsinket fordi du har vært syk eller fått barn, kan Lånekassen vurdere å gi støtte ut over ett års forsinkelse. 
 • Tilbakebetaling av lån - rente og avdragsfritak. Husk at du kan søke om rentefritak om du er sammenhengende syk i minst 3 måneder og ikke har inntekt over et visst beløp.

Ta kontakt med Lånekassen for flere opplysninger. Finn svar på www.lanekassen.no eller ring + 47 21 49 60 00

Studentsamskipnaden

Alle høyere norske utdanningsinstitusjoner er knyttet til en studentsamskipnad. De har ansatt rådgivere som kan veilede om ulike forhold i forbindelse med studiesituasjonen, finansiering og attføring.

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Kreftforeningen
 • NAV
 • Lånekassen