Informasjon

Ungdom og kreft

Når en ungdom fyller 18 år, er han myndig og får egne trygderettigheter. Foreldrene har ikke lenger rett til pleiepenger, og hjelpestønad kan bare ytes etter ordinær sats. Ved 19-års alderen går en ut av den offentlige tannhelsetjenesten. Fra 18 år har en ikke lenger rett på utvidet utgiftsdekning til parykk.

Sykepenger

  • Sykepenger forutsetter inntektsgivende arbeid forut for sykdommen.
  • Som hovedregel må du ha vært i arbeid i minst to uker umiddelbart før du ble arbeidsufør, og du må tjene minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp per år (ca. kr 42.500 per 2014).
  • Vernepliktige har sykepengerettigheter etter spesielle regler.
  • Pasienter uten arbeidsinntekt kan ha rett til uførepensjon umiddelbart når muligheten for å komme i inntektsgivende arbeid ikke er sannsynlig.
Neste side