Informasjon

Verneplikt

Det er ingen regel som sier at ungdom som har kreft, ikke får avtjene verneplikt. Det gis imidlertid ikke grønt lys før Forsvaret føler seg overbevist om at det er medisinsk forsvarlig.

Alle potensielle rekrutter underkastes en grundig medisinsk vurdering når de innkalles til sesjon. Har du hatt kreft, vil din helsetilstand bli gransket ekstra nøye. Det er risikoen for tilbakefall man er opptatt av. Finner Forsvaret at risikoen for tilbakefall er liten, kan du avtjene din verneplikt på linje med andre.

Fyldig medisinsk dokumentasjon vil gjøre det lettere for militærlegen å vurdere din medisinske tilstand. Du bør derfor ta kontakt med din behandlende lege eller spesialist når du blir innkalt til sesjon.

Syk under militærtjeneste

Vernepliktige som blir syke under militærtjeneste eller siviltjeneste har spesielle rettigheter. Enhver skade og sykdom som er påført eller oppstått i tidsrommet fra en møter til tjeneste til en dimitterer, likestilles med yrkesskade. Den som er yrkesskadet, får bedre trygdedekning enn andre. Vi gir noen eksempler:

  • betaler ikke egenandel på legekonsultasjon, medisiner, reiseutgifter o.l.
  • militærpersoner har sykepengerettigheter
  • det er spesielle beregninger for uføretrygd og etterlattepensjon
  • egen yrkesskadedekning

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen
  • Se informasjon om yrkesskade hos NAV og hos Statens Pensjonskasse

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen.