Informasjon

Bivirkninger ved vaksinasjon

Alle vaksiner kan gi bivirkninger. Alvorlige bivirkninger er sjelden. Siden vaksiner i utgangspunktet gis til friske personer, og ofte til hele barnekull, aksepteres mindre bivirkninger ved vaksiner enn ved andre legemidler.

Temaside om Korona

Alle vaksiner kan gi bivirkninger. Alvorlige bivirkninger er sjelden. Siden vaksiner i utgangspunktet gis til friske personer, og ofte til hele barnekull, aksepteres mindre bivirkninger ved vaksiner enn ved andre legemidler.

Bivirkninger hos barn

Det kan i mange situasjoner være vanskelig å fastslå om bivirkninger i tilknytning til vaksinering skyldes vaksinen, eller bare tilfeldig sammenheng i tid. Spesielt gjelder dette hos små barn som vaksineres hyppig og som også vanligvis har hyppige luftveisinfeksjoner.

Uttrykket "uønsket hendelse etter vaksinasjon" brukes ofte for å beskrive en hendelse hvor man ikke er i stand til å fastslå årsakssammenheng.

Forventede bivirkninger

 • Rødhet, hevelse og smerter på stikkstedet kan forekomme etter alle vaksiner, og kan vedvare fra få timer til noen dager
 • Hos opptil 1 av 10 barn registreres bivirkninger som:
  • Lett feber (< 39 grader)
  • Uro eller gråt
  • Manglende matlyst
  • Søvnighet
   • Bivirkningene vedvarer bare unntaksvis utover 1-2 døgn
 • Feberkramper på grunn av rask temperaturstigning er mulig hos småbarn
  • Feberkramper er i seg selv ufarlig, men det anbefales legeundersøkelse etter feberkramper for å diagnostisere eventuell underliggende infeksjon
 • Blekhet, uvelhet eller besvimelse ses oftest hos større barn eller voksne
  • Er nesten alltid en vasovagal reaksjon på nålestikk eller selve behandlingssituasjonen
 • Vaksinevirusutslett
  • Skyldes infeksjon med vaksinevirus etter vaksiner med levende virus (meslinger, røde hunder, vannkopper)
  • Vanligivs inkubasjonstid 5-12 dager, etter første vaksinedose
  • Svært liten gjentakelsesfare

Uvanlige bivirkninger

 • Intens gråt eller skriking - langvarig og utrøstelig, kan skyldes smerte lokalt eller smerte forbundet med feber
  • Paracetamol kan hjelpe
  • Ev. legesjekk for annen underliggende sykdom
 • Allergiske reaksjoner forekommer, men de er sjeldne
  • Se allergiske reaksjoner under
 • Store lokalreaksjoner (se bivirkninger hos voksne under)

Behandling av bivirkninger

 • Paracetamolbehandling synes å kunne føre til noe svekket immunrespons etter vaksinering
 • Det anbefales derfor ikke å bruke paracetamol forebyggende i forbindelse med vaksinering1
 • Paracetamol kan benyttes dersom det er indikasjon for febernedsettende behandling

Bivirkninger hos voksne

Voksne har generelt svakere og færre bivirkninger enn barn

Forventede bivirkninger

 • De første 1-2 døgn kan man oppleve uvelhet, hodepine, svimmelhet og generell sykdomsfølelse
 • Rødhet, hevelse og ømhet på stikkstedet kan forekomme etter alle vaksiner, og varer vanligvis noen få dager
 • Blekhet, uvelhet eller besvimelse etter vaksinasjon kan forekomme
  • Er nesten alltid en vasovagal reaksjon (blodtrykksfall) som reaksjon på nålestikk eller selve behandlingssituasjonen

Uvanlige bivirkninger

 • Feber er uvanlig etter vaksinering hos voksne
  • Feber forekommer dersom det er svært kraftige lokale reaksjoner av vaksinen
  • Feber, kroppsverk og hodepine (influensalignende plager) forekommer etter influensavaksine
  • Høy feber, over 39 grader, bør føre til legeundersøkelse med tanke på underliggende infeksjoner
 • Vasovagale reaksjoner med uvelhet og besvimelse er ikke sjelden. Melder seg i tilfelle oftest (>80%) innen 15 minutter etter vaksineringen
  • Kan forveksles med anafylaksi med blekhet og lavt blodtrykk
  • Typisk er svimmelhet, blekhet, kaldsvette, kvalme og uvelhet, kaldsvette, blodtrykksfall, ev. hyperventilasjon, og enkelte ganger besvimelse
  • Man finner ingen andre allergiske symptomer ved vasovagale reaksjoner
  • Spasmer, kortvarige kramper eller rykninger (sannsynligvis p.g.a hyperventilasjon) kan forekomme hos 25%
 • Store lokale reaksjoner
  • Reaksjoner i huden med diameter > 10-15 cm, ev. hevelse av hele armen
   • Debuterer oftest første døgnet, men kan komme inntil en uke etter vaksinering
   • Varighet vanligvis noen dager, sjelden over en uke
   • Kan føre til feber over 39 grader
   • Kan ligne erysipelas, men Crp er lav eller normal
  • Denne bivirkningen er sjelden, og registrert først og fremst etter vaksiner som inneholder aluminiumssalt
 • Etter svært stor reaksjon kan det være riktig å avstå fra flere vaksinedoser
  • Risikoen må vurderes opp mot risikoen for sykdommen det vaksineres mot

Allergi

 • Allergiske reaksjoner er sjeldne, men kan være alvorlige bivirkninger
  • I Norge meldes det 0-2 tilfeller årlig av alvorlige straksallergiske reaksjoner - det settes mer enn 500.000 vaksinedoser
  • Lettere allergiske reaksjoner forekommer også
 • Alvorlige allergiske reaksjoner mot vaksiner
  • Forekommer i form av lokalisert eller utbredt urtikaria (elveblest) og angioødem, og systemiske reaksjoner som astma og anafylaksi
  • De mest alvorlige reaksjonene kommer som regel raskt (kfr. anafylaktisk sjokk), i løpet av de første 15-20 minutter
 • Urtikaria er typisk ved straksallergisk reaksjon
  • Starter med rødhet og diffus hevelse i huden, etter hvert utvikles typiske vabler eller neller: røde eller hvite hevelser på rød bunn
  • Etterhvert også mulig angioødem, astmatisk reaksjon, blodtrykksfall og anafylaktisk sjokk
  • Urtikaria som opptrer i løpet av minutter til få timer etter vaksinasjon, er oftest en straksallergisk reaksjon på vaksinen eller noe som ble brukt i prosedyren. Jo lengre tidsintervallet er, jo større er sannsynligheten for annen årsak enn vaksinen
  • Et utbredt eller langvarig urtikarielt utslett som kommer kort tid etter vaksinasjon, kan være et varsko om en mer alvorlig allergisk reaksjon ved neste kontakt med allergenet
  • Urtikaria mer enn ett døgn etter vaksinering skyldes mest sannsynlig annen årsak enn vaksinen
 • Anafylaktisk sjokk
  • Forekomst: 1-10 tilfeller per million vaksinedoser
  • Symptomene starter brått og kort tid (< 20 minutter) etter vaksinering
  • Vanlig symptomstart: Generell rubor eller kløe i huden, urtikaria, hevelse i munn/svelg/rundt øyne (angioødem), heshet og tung pust, hoste, svelgevansker
   • Videre utvikling: Blekhet, slapphet, lavt blodtrykk, takykardi, bevissthetstap
  • Behandling: Tilkall hjelp, legg pasienten ned, gi adrenalin

Andre reaksjoner

 • Steril abscess
  • Også relatert til vaksiner som inneholder aluminimssalter, forekomst ca. 1 per 100.000 vaksinedoser
  • Abscessen utvikles vanligvis uker til måneder etter vaksinering
  • Spontanperforerer eller går tilbake uten behandling
  • Tilstanden er ufarlig, krever ingen spesiell behandling og utgjør ikke kontraindikasjon mot gjentatt bruk av samme vaksine
 • Infiltrat
  • Fast og som regel avgrenset oppfyllning i bløtvevet uten inflammasjonstegn
  • Utvikles langsomt og forsvinner oftest etter lang tid
  • Er nesten bare sett etter aluminiumsholdige vaksiner
  • Infiltrater er ikke kontraindikasjon for nye vaksinedoser
 • Marmorert eller rødflammet hud på ekstremitet ("discoloured legs")
  • Vanligvis kortvarig, noen minutter, men kan i sjeldne tilfeller vedvare en hel time etter vaksinering
  • Er ufarlig. Antas å være en reaksjon i blodårer etter stikket
  • Hyppigst sett etter DTP-IPV-Hib-HepB og pneumokokkvaksine
   • Er ikke kontraindikasjon mot nye vaksiner av samme type
 • Hypoton-hyporesponsiv episode
  • Plutselig innsettende slapphet, hypotoni, dårlig kontaktbarhet og blekhet eller cyanose i en periode over få minutter, opptil 1 time, unntaksvis lenger
  • Antas å være en reaksjon på smerte, med likhetstrekk med vasovagal synkope
  • Episoden er skremmende, men glir over uten behandling, og uten sekvele
  • Det er ikke holdepunkter for at gjentatt bruk av samme vaksine fører til nye episoder

Melding av bivirkning

 • Helsepersonell som får mistanke om alvorlig eller uventet bivirkning etter vaksinasjon, har plikt til å melde dette til Folkehelseinstituttet så snart de blir kjent med det
  • Alle meldinger om sikre eller mistenkte vaksinebivirkninger sendes på eget nettskjema via melde.no
  • Eventuelt kan helsepersonell benytte papirskjema dersom elektronisk melding ikke lar seg gjøre
 • Følgende mistenkte alvorlige bivirkninger er meldepliktige:
  • Dødelige og livstruende hendelser (eks. anafylaksi)
  • Hendelser som gir vedvarende uførhet eller betydelig nedsatt funksjonsevne
  • Hendelser som forårsaker eller forlenger et sykehusopphold
  • Medfødt anomali/fødselsdefekt
  • Mistanke om nye (ukjente) eller uventede bivirkninger
 • Hendelser som ikke faller under betegnelsen alvorlig som definert over:
  • Regnes som lite alvorlige, og kan meldes til Folkehelseinstituttet dersom det ønskes råd
  • Straksallergisk reaksjon eller annen hendelse som kan føre til at samme vaksine ikke bør settes igjen, bør meldes

Melding fra privatpersoner: 

 • Privatpersoner som ikke er helsepersonell kan også melde bivirkninger i et eget elektronisk meldeskjema
 • Meldinger fra privatpersoner blir anonymisert, slik at den som melder ikke blir kontaktet
 • Ved mistanke om alvorlige bivirkninger oppfordres derfor privatpersoner også å melde til legen, slik at en mer utdypende melding kan sendes inn

Kilder

Referanser

 1. Prymula R, Siegrist C-A, Chlibek R, et al. Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials. Lancet 2009; 374: 1339-50. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo