Informasjon

Bivirkninger ved vaksinasjon

Alle vaksiner kan gi bivirkninger. Alvorlige bivirkninger er sjeldne. Siden vaksiner i utgangspunktet gis til friske personer, og ofte til hele barnekull, aksepteres mindre bivirkninger ved vaksiner enn ved andre legemidler.

Bivirkninger hos barn

Det kan i mange situasjoner være vanskelig å fastslå om bivirkninger i tilknytning til vaksinering skyldes vaksinen, eller bare tilfeldig sammenheng i tid. Spesielt gjelder dette hos små barn som vaksineres hyppig, og som også vanligvis har hyppige luftveisinfeksjoner.

Uttrykket "uønsket hendelse etter vaksinasjon" brukes ofte for å beskrive en hendelse hvor man ikke er i stand til å fastslå årsakssammenheng.

Forventede bivirkninger

 • Rødhet, hevelse og smerter på stikkstedet kan forekomme etter alle vaksiner, og kan vedvare fra få timer til noen dager
 • Hos opptil 1 av 10 barn registreres bivirkninger som:
  • Lett feber (< 39 grader)
  • Uro eller gråt
  • Manglende matlyst
  • Søvnighet
   • Bivirkningene vedvarer bare unntaksvis utover 1-2 døgn
 • Feberkramper på grunn av rask temperaturstigning er mulig hos småbarn
  • Feberkramper er i seg selv ufarlig, men det anbefales legeundersøkelse etter feberkramper for å diagnostisere en eventuell underliggende infeksjon
 • Blekhet, uvelhet eller besvimelse ses oftest hos større barn eller voksne
  • Er nesten alltid en vasovagal reaksjon på nålestikk eller selve behandlingssituasjonen
 • Vaksinevirusutslett
  • Skyldes infeksjon med vaksinevirus etter vaksiner med levende virus (meslinger, røde hunder, vannkopper)
  • Vanligivs inkubasjonstid 5-12 dager, etter første vaksinedose
  • Svært liten gjentakelsesfare

Uvanlige bivirkninger

 • Intens gråt eller skriking - langvarig og utrøstelig, kan skyldes smerte lokalt eller smerte forbundet med feber
  • Paracetamol kan hjelpe
  • Ev. legesjekk for annen underliggende sykdom
 • Allergiske reaksjoner forekommer, men de er sjeldne
  • Se allergiske reaksjoner under
 • Store lokalreaksjoner (se bivirkninger hos voksne under)

Behandling av bivirkninger

 • Paracetamolbehandling synes å kunne føre til noe svekket immunrespons etter vaksinering
 • Det anbefales derfor ikke å bruke paracetamol forebyggende i forbindelse med vaksinering1
 • Paracetamol kan benyttes dersom det er indikasjon for febernedsettende behandling

Bivirkninger hos voksne

Voksne har generelt svakere og færre bivirkninger enn barn

Forventede bivirkninger

 • De første 1-2 døgn kan man oppleve uvelhet, hodepine, svimmelhet og generell sykdomsfølelse
 • Rødhet, hevelse og ømhet på stikkstedet kan forekomme etter alle vaksiner, og varer vanligvis noen få dager
 • Blekhet, uvelhet eller besvimelse etter vaksinasjon kan forekomme
  • Er nesten alltid en vasovagal reaksjon (blodtrykksfall) som reaksjon på nålestikk eller selve behandlingssituasjonen

Uvanlige bivirkninger

 • Feber er uvanlig etter vaksinering hos voksne
  • Feber forekommer dersom det er svært kraftige lokale reaksjoner av vaksinen
  • Feber, kroppsverk og hodepine (influensalignende plager) forekommer etter influensavaksine
  • Høy feber, over 39 grader, bør føre til legeundersøkelse med tanke på underliggende infeksjoner
 • Vasovagale reaksjoner med uvelhet og besvimelse er ikke sjelden. Melder seg i tilfelle oftest (>80%) innen 15 minutter etter vaksineringen
  • Kan forveksles med anafylaksi med blekhet og lavt blodtrykk
  • Typisk er svimmelhet, blekhet, kaldsvette, kvalme og uvelhet, kaldsvette, blodtrykksfall, ev. hyperventilasjon, og enkelte ganger besvimelse
  • Man finner ingen andre allergiske symptomer ved vasovagale reaksjoner
  • Spasmer, kortvarige kramper eller rykninger (sannsynligvis på grunn av hyperventilasjon) kan forekomme hos 25%
 • Store lokale reaksjoner
  • Reaksjoner i huden med diameter > 10-15 cm, ev. hevelse av hele armen
   • Debuterer oftest første døgnet, men kan komme inntil en uke etter vaksinering
   • Varighet vanligvis noen dager, sjelden over en uke
   • Kan føre til feber over 39 grader
   • Kan ligne erysipelas, men Crp er lav eller normal
  • Denne bivirkningen er sjelden, og registrert først og fremst etter vaksiner som inneholder aluminiumssalt
 • Etter svært stor reaksjon kan det være riktig å avstå fra flere vaksinedoser
  • Risikoen må vurderes opp mot risikoen for sykdommen det vaksineres mot
 • Myokarditt etter covid-19 vaksine
  • Det ble i Norge registrert cirka 100 tilfeller av myokarditt etter vaksinasjon
  • Forekom hyppigst blant unge menn
  • Det ble ikke registrert alvorlige komplikasjoner

Allergi

 • Allergiske reaksjoner er sjeldne, men kan være alvorlige bivirkninger
  • I Norge meldes det 0-2 tilfeller årlig av alvorlige straksallergiske reaksjoner - det settes mer enn 500.000 vaksinedoser
  • Lettere allergiske reaksjoner forekommer også
 • Alvorlige allergiske reaksjoner mot vaksiner
  • Forekommer i form av lokalisert eller utbredt urtikaria (elveblest) og angioødem, og systemiske reaksjoner som astma og anafylaksi
  • De mest alvorlige reaksjonene kommer som regel raskt (kfr. anafylaktisk sjokk), i løpet av de første 15-20 minutter
 • Urtikaria er typisk ved straksallergisk reaksjon
  • Starter med rødhet og diffus hevelse i huden, etter hvert utvikles typiske vabler eller neller: røde eller hvite hevelser på rød bunn
  • Etterhvert også mulig angioødem, astmatisk reaksjon, blodtrykksfall og anafylaktisk sjokk
  • Urtikaria som opptrer i løpet av minutter til få timer etter vaksinasjon, er oftest en straksallergisk reaksjon på vaksinen eller noe som ble brukt i prosedyren. Jo lengre tidsintervallet er, jo større er sannsynligheten for annen årsak enn vaksinen
  • Et utbredt eller langvarig urtikarielt utslett som kommer kort tid etter vaksinasjon, kan være et varsko om en mer alvorlig allergisk reaksjon ved neste kontakt med allergenet
  • Urtikaria mer enn ett døgn etter vaksinering skyldes mest sannsynlig annen årsak enn vaksinen
 • Anafylaktisk sjokk
  • Forekomst: 1-10 tilfeller per million vaksinedoser
  • Symptomene starter brått og kort tid (< 20 minutter) etter vaksinering
  • Vanlig symptomstart: Generell rubor eller kløe i huden, urtikaria, hevelse i munn/svelg/rundt øyne (angioødem), heshet og tung pust, hoste, svelgevansker
   • Videre utvikling: Blekhet, slapphet, lavt blodtrykk, takykardi, bevissthetstap
  • Behandling: Tilkall hjelp, legg pasienten ned, gi adrenalin

Andre reaksjoner

 • Steril abscess
  • Også relatert til vaksiner som inneholder aluminiumssalter, forekomst ca. 1 per 100.000 vaksinedoser
  • Abscessen utvikles vanligvis uker til måneder etter vaksinering
  • Spontanperforerer eller går tilbake uten behandling
  • Tilstanden er ufarlig, krever ingen spesiell behandling og utgjør ikke kontraindikasjon mot gjentatt bruk av samme vaksine
 • Infiltrat
  • Fast og som regel avgrenset oppfylning i bløtvevet uten inflammasjonstegn
  • Utvikles langsomt og forsvinner oftest etter lang tid
  • Er nesten bare sett etter aluminiumsholdige vaksiner
  • Infiltrater er ikke kontraindikasjon for nye vaksinedoser
 • Marmorert eller rødflammet hud på ekstremitet ("discoloured legs")
  • Vanligvis kortvarig, noen minutter, men kan i sjeldne tilfeller vedvare en hel time etter vaksinering
  • Er ufarlig. Antas å være en reaksjon i blodårer etter stikket
  • Hyppigst sett etter DTP-IPV-Hib-HepB og pneumokokkvaksine
   • Er ikke kontraindikasjon mot nye vaksiner av samme type
 • Hypoton-hyporesponsiv episode
  • Plutselig innsettende slapphet, hypotoni, dårlig kontaktbarhet og blekhet eller cyanose i en periode over få minutter, opptil 1 time, unntaksvis lenger
  • Antas å være en reaksjon på smerte, med likhetstrekk med vasovagal synkope
  • Episoden er skremmende, men glir over uten behandling, og uten sekvele
  • Det er ikke holdepunkter for at gjentatt bruk av samme vaksine fører til nye episoder

Melding av bivirkning

 • Helsepersonell som får mistanke om alvorlig eller uventet bivirkning etter vaksinasjon, har plikt til å melde dette til Folkehelseinstituttet så snart de blir kjent med det
  • Alle meldinger om sikre eller mistenkte vaksinebivirkninger sendes på eget nettskjema via melde.no
  • Eventuelt kan helsepersonell benytte papirskjema dersom elektronisk melding ikke lar seg gjøre
 • Følgende mistenkte alvorlige bivirkninger er meldepliktige:
  • Dødelige og livstruende hendelser (eks. anafylaksi)
  • Hendelser som gir vedvarende uførhet eller betydelig nedsatt funksjonsevne
  • Hendelser som forårsaker eller forlenger et sykehusopphold
  • Medfødt anomali/fødselsdefekt
  • Mistanke om nye (ukjente) eller uventede bivirkninger
 • Hendelser som ikke faller under betegnelsen alvorlig som definert over:
  • Regnes som lite alvorlige, og kan meldes til Folkehelseinstituttet dersom det ønskes råd
  • Straksallergisk reaksjon eller annen hendelse som kan føre til at samme vaksine ikke bør settes igjen, bør meldes

Melding fra privatpersoner: 

 • Privatpersoner som ikke er helsepersonell, kan også melde bivirkninger i et eget elektronisk meldeskjema
 • Meldinger fra privatpersoner blir anonymisert, slik at den som melder ikke blir kontaktet
 • Ved mistanke om alvorlige bivirkninger oppfordres derfor privatpersoner også å melde til legen, slik at en mer utdypende melding kan sendes inn

Kilder

Referanser

 1. Prymula R, Siegrist C-A, Chlibek R, et al. Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials. Lancet 2009; 374: 1339-50. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo