Informasjon

Dysleksi

Diagnosen

Det finnes ingen test som kan avdekke dysleksi før skolestart, det vil si før barnet har begynt å lese, men dersom flere av kjennetegnene ved tilstanden er til stede, sannsynliggjør det at dysleksi er årsaken til lesevanskene. En lege vil i utredningen legge vekt på om det foreligger andre plager som forklarer lærevanskene. Barnets tidligere sykehistorie samt dets utvikling er verdifull bakgrunnsinformasjon, det samme er kjennskap til opphopning av visse sykdommer i familien. Når dette er kartlagt, anbefales det å teste syn og hørsel. Hos noen kan det være påkrevd å få gjort en nevrologisk undersøkelse. Alt dette for å utelukke andre forklaringer på lærevanskene. Psykologisk testing kan også avdekke om plager som angst, depresjon eller andre sosiale faktorer bidrar til å vanskeliggjøre læring.

I dysleksiutredningen bedømmes personens fonologiske evner. Fonologi handler om hjernens evne til å oppfatte språkets lydmessige oppbygning. Det har ingenting med nedsatt hørsel å gjøre, men handler om hvordan hjernen oppfatter og behandler språket.

Den som har dysleksi, kan ha en eller flere av følgende problemer:

  • Manglende fonologisk bevissthet innebærer at personen har vanskelig for å skille mellom ulike nærliggende lyder i språket. Det kan vise seg som vanskeligheter med å oppfatte rim eller å bygge nye ord gjennom å bytte ut stavelser.
  • Manglende fonologisk arbeidshukommelse innebærer vanskeligheter med å huske det han eller hun nettopp har lest.
  • Manglende fonologisk ordmobilisering innebærer at det tar lang tid for leseren å finne det leste ordet og dets betydning i sitt indre ordforråd.
Forrige side Neste side