Informasjon

Gi barna aktivitet i hverdagen

For å skape mer aktivitet blant barna, må familien involveres.

Mange tiltak som blir gjort for å få barn og unge til å bli mer aktive, er uten effekt. Skolebaserte tiltak som involverer familien, gir den beste effekten.

En oversiktsartikkel1 som ble publisert i oktober 2007 i British Medical Journal, har sett på effekten av ulike inngrep som er rettet mot barn og ungdom, der målet er å få dem til å bli mer fysisk aktive. De inngrepene som viste seg å ha best effekt, var skolebaserte og involverte familien eller lokalsamfunnet/nærmiljøet og bestod av flere elementer. Disse faktorene kan være viktige for å fremme aktiviteten til barn og unge, skriver forfatterne.

Forfatterne brukte 57 studier om dette temaet som kilder.

Bedre effekt hos ungdom enn hos barn

Tiltak blant barn fra lavere sosioøkonomiske grupper og miljøtiltak hadde begrenset effekt.

Generelt ga tiltak der man oppnår viktige forandringer, 13 prosent økning i lek med et moderat til energisk aktivitetsnivå. Jevnt over hadde tiltakene som ble rettet mot ungdom, bedre effekt enn de som ble rettet mot barn, men flere av studiene rettet mot ungdom var også av bedre kvalitet. I tillegg er ungdom i utgangspunktet mindre aktive og kan dermed ha større potensiale for endring.

Basert på informasjon gitt på skolen

Miljøendringer som flere gymtimer, økt opplæring av lærerne, og tilgang på ekstra utstyr, viste for det meste noe økning, men hadde liten effekt på det samlede aktivitetsnivået. Forskerne spør seg om barna kanskje kompenserer for dette gjennom å gjøre mindre resten av dagen.

I en lederartikkel2 i samme utgave av BMJ kommenteres at forskerne fant svake eller manglende bevis for effekten av strategier for å fremme fysisk aktivitet hos barn. De mest effektive tiltakene besto av mange komponenter og forgikk i flere omgivelser - både hjemme, på skolen og i nærmiljøet. Samtidig hadde mer enn to tredjedeler av tiltakene positiv effekt og knapt halvparten hadde en betydelig effekt.

De fleste av studiene var kun basert på at deltakerne fikk informasjon og kunnskap som skulle påvirke dem til å bli mer aktive. Mesteparten fikk denne informasjonen på skolen.

Må involvere foreldre og familien

Fremtidige tiltak må involvere foreldre og familien, skriver forfatteren av lederartikkelen.

For oversiktsartikkelen bekrefter at skolebaserte tiltak som involverer familien, er mer effektive enn de som ikke gjør det. Foreldre er nøkkelen til barns fysiske aktivitetsnivå, og de kan bidra til ungdoms fysiske aktivitetsnivå ved å tilby transport til fritidsaktiviteter. De har også sterk innflytelse på hvor stillesittende liv barn lever.

I Storbritannia er 20 prosent av alle bilturer om morgenen trolig korte turer der foreldre kjører barna sine til skolen. Barns uavhengige mobilitet er i stor grad påvirket av trafikken, og foreldrenes virkelige og oppfattede bekymringer om trygghet. Derfor blir det understreket at det er viktig å skape miljø som gjør det mulig både å gå og sykle trygt.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. van Sluijs EM, McMinn AM, Griffin SJ. Effectiveness of interventions to promote physical activity in children and adolescents: systematic review of controlled trials.. BMJ 2007; 335:703:
  2. Giles-Corti B, Salmon J . Encouraging children and adolescents to be more active. BMJ 2007; 335: 677-678.