Informasjon

Helsestasjonen

Helsestasjonen tilbyr helsefremmende og forebyggende helsearbeid til barn i alderen 0-5 år.

Hvilke oppgaver har helsestasjonen?

Helsestasjonen er et lovpålagt, gratis, lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle barn og deres foreldre, uavhengig av sosial tilhørighet. Helsestasjonen er en del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn i alderen 0–5 år innenfor temaer som omhandler både psykisk og fysisk helse i tillegg til sosiale forhold1.

Det helsefremmende og forebyggende arbeid omfatter:

  • Helseopplysning
  • Veiledning
  • Helseundersøkelser og vaksinasjoner
  • Oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov
  • Oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte

Gjennom helsesamtaler kartlegges eventuelle behov, problemer og ressurser som brukeren har, samt mulighet til å bistå bruker med hjelp til å foreta valg. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et tilbud både til foreldre, barn og unge.

Hovedansvaret for helsefremmende og forebyggende tiltak over barn og unge ligger først og fremst hos den enkelte og foreldrene. Helsepersonells rolle er å støtte opp under dette ansvaret i samarbeid med den enkelte og familien.

Helsestasjon har en sentral funksjon i å fange opp tidlige signaler på mistrivsel og utviklingsavvik. Ved behov må helsestasjonen sørge for støttetilbud, iverksetting av spesielle tiltak, henvise til behandling, vise til og gi nødvendig informasjon om hjelpetiltak fra andre instanser.

Forebyggende psykososialt arbeid

Med forebyggende psykososialt arbeid menes tiltak som fremmer gode mellommenneskelige, sosiale og miljømessige forhold for å forhindre psykiske plager/sykdom og problemskapende atferd.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har tilbud til alle barn og unge og deres foreldre. En god psykisk helse er viktig fra første leveår. Tjenesten har en sentral og viktig rolle i forebyggende psykososialt arbeid.

Helsemyndighetene anbefaler å prioritere tidlig inngripen innen det psykiske helsevernet for barn. Dette innebærer både å identifisere barna som står i fare for å utvikle psykiske problemer, og å tilettelegge for egnete tilbud. Nasjonalt folkehelseinstitutt har i studier funnet at av barn mellom fire og ti år har 10–20 prosent psykiske plager som påvirker deres funksjonsnivå. Mellom 4 og 7 prosent av barna er behandlingstrengende, andelen øker med økende alder.

Helsestasjonens gruppevirksomhet bidrar til å øke kontakten mellom småbarnsfamilier slik at den enkelte familie lettere integreres i et sosialt fellesskap. Tjenesten skal i samarbeid med det psykiske helsevern forebygge psykiske plager og lidelser. Målet er å få et helhetlig og individuelt tilrettelagt behandlingsnettverk, og forebyggende tiltak der brukeren står i sentrum.

Helsestasjonen har et særlig fokus på grupper med spesielle behov og skal være årvåkne for signaler på omsorgssvikt, mistrivsel og utviklingsavvik.

Opplysningsvirksomhet og veiledning

På helsestasjonen er veiledning knyttet til sped- og småbarns vekst og utvikling og foreldrerollen. Det handler om kostholdsveiledning, motorisk stimulering, samspill, riktige leker, sikkerhetsutstyr mv. Helsestasjonen skal også fremme sunn livsstil gjennom styrking av barn og ungdoms selvfølelse og trygghet, fysisk aktivitet og gode kostvaner. Disse områdene er utpekt som satsningsområder i folkehelsearbeidet.

Hjemmebesøk

Alle nyfødte skal få tilbud om hjemmebesøk. Hjemmebesøket tilbys helst innen to uker etter fødsel. Hjemmebesøk gir helsepersonell mulighet til å bli kjent med familien i deres eget miljø. Det gir ofte en bedre innfallsvinkel til det videre samarbeidet. Familien får svar på spørsmål, samt råd og veiledning på hjemmebane.

Barnevaksinasjoner

Selv om all vaksine er frivillig, har norske barn rett til å bli vaksinert og få den beskyttelse vaksinasjonsprogrammet kan gi. Basisvaksinasjonen foregår på helsestasjonen i sped- eller småbarnsalder, med påfyllingsdoser i grunnskolen.

Kilder

Referanser

  1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Helseundersøkelser og helseopplysning, 2018. helsedirektoratet.hn.qa.nhn.no