Informasjon

- Flere barn burde vært omplassert tidligere

Vi burde bli flinkere til å sende barneverntjenesten bekymringsmeldinger når vi er bekymret for at et barn kan være utsatt for overgrep, og langt flere barn burde vært omplassert tidligere, mener barnelege Geir Øivind Borgen. - Barnet preges av det som det utsettes for, men barn har et utrolig utviklingspotensiale som er absolutt størst når barnet er minst.

Geir Øivind Borgen er barnelege og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Han mener at begrepet barnemishandling i noen tilfeller kan være for lite dekkende. - Mange bruker ordet barnemishandling, jeg foretrekker å kalle det overgrep. Barnemishandling forbindes ofte kun med fysisk mishandling, mens overgrep også omfatter psykiske eller emosjonelle og seksuelle overgrep. I tillegg innbefatter det alvorligere former for omsorgssvikt og barn som er vitner til vold i hjemmet, sier Borgen.

De yngste barna er oftere utsatt for overgrep

Årsaken til at enkelte foreldre begår overgrep mot barna sine, er det vanskelig å si noe entydig om. Men man vet om en del risikofaktorer. Noen risikofaktorer kan knyttes til barnet, mens andre kan knyttes til foreldre og familiesituasjon.

- Det er blant annet en sammenheng med hvor mye ressurser familien har eller hvor presset den er. Barn av foreldre som er psykisk syke eller har et rusproblem er særlig utsatte. Andre risikofaktorer er foreldre som selv har blitt utsatt for overgrep - men her er det ikke noen automatikk. De aller fleste som har vært utsatt for overgrep, forgriper seg ikke på egne barn. Ellers kan det være situasjonsbetinget, som at foreldrene er overbelastet, de kan ha mistet jobben, være i et økonomisk uføre, plutselig ha blitt enslig forsørger, eller de kan ha lite overskudd av andre grunner. Det kan også dreie seg om familier som er lite opptatt av følelsesmessige behov og hvor man er lite verbale, som er uten romslighet, og som er lite fysiske - bortsett fra ved straffende handlinger. Familier med svært unge og uerfarne omsorgspersoner er også utsatte, sier Borgen.

Blant barn som blir utsatt for mishandling/overgrep, er det flere kjente likhetstrekk.

- Risikobarn er barn som ikke er ønsket, barn som blir født mye før tiden og som følge av for tidlig fødsel er, eller har vært, mye syke, barn med handikap, kroniske og krevende sykdommer, eller barn som er litt overalt, har et høyt aktivitetsnivå og er krevende og støyende. Det kan også være barn som er veldig forskjellig fra foreldrene. De aller yngste barna blir oftere utsatt for overgrep enn de større barna.

Neste side