Nyhetsartikkel

Risikofaktor å være gutt

Når barn blir født for tidlig, er sjansen for komplikasjoner større hos gutter enn hos jenter. Hvorfor er det slik?

Hvorfor er det å være gutt en risiskofaktor for økt sykelighet hos spedbarn som er født før uke 37 i svangerskapet? Det har forsker og lege Emma Elsmén Steen fra Lunds universitet i Sverige forsøkt å finne ut i sin avhandling "Gender differences in perinatal morbidity and long term consequences of preterm birth".

Barn som fødes for tidlig, øker sin risiko for å få blant annet lavt blodtrykk, hjerneblødning og på sikt nevrologiske og kognitive handikap. Jo tidligere et barn blir født, jo større er risikoen.

Komplikasjonene blir størst hvis barnet blir født før 28. uke. Emma Elsmén Steen har undersøkt kjønnsforskjellene blant barn som fødes for tidlig, gjennom blant annet journalstudier og arbeid på klinikk og labratorium.

I sin avhandling skriver hun at for tidlig fødte gutter har 10 til 30 prosent høyere sjanse for sykelighet og død enn jenter. Hun skriver også at i forhold til gutter, har for tidlig fødte jenter høyere fødselsvekt og er mer moden.

- At nyfødte gutter er mer i risikosonen enn jenter, er velkjent. Jeg ville gå dypere inn i dette og se hva som skjer de første kritiske døgnene, sier hun i en nyhetsmelding fra Lunds unviersitet.

Trenger mer hjelp enn jentene

Gjennom å studere journalene til vel 200 svært for tidlig fødte barn, kunne Steen vise at guttene var sykere enn jentene under denne første, kritiske tiden.

De trengte oftere pustehjelp (respirator) allerede fra starten av, og de trengte også oftere hjelp til å holde blodtrykket oppe. Selv om guttene fikk denne hjelpen, hadde de likevel lavere blodtrykk enn jentene døgnet etter fødselen og de utviklet oftere kronisk lungesykdom.

Steen skriver i sin avhandling at mellom 5 og 10 prosent av alle graviditeter i den vestlige verden ender med for tidlig fødsel. Hun skriver også at flere studier viser at det å være gutt er en risikofaktor for økt sykelighet, men at årsaken til dette er ukjent.

Hun understreker at 55 prosent av alle for tidlig fødte barn er gutter. Omtrent to av tre for tidlig fødsler er spontane. Guttene er overrepresentert når det gjelder disse spontane fødslene.

Ulike typer svangerskapsforgiftning

En annen studie, bygd på grunnlag fra data i en nasjonal database, har undersøkt forekomsten av komplikasjoner blant vel en million fødsler. Hvis barnet er en gutt, er det økt risiko for å rammes av alle de undersøkte komplikasjonene: svangerskapsforgiftning (preeklampsi), for mye fostervann, infeksjon, at morkaken løsner og at fostervannet går for tidlig.

Kun ved "for mye fostervann" og svangerskapsforgiftning ved fødsler før uke 32, var risiskoen størst hvis barnet var jente.

- Svangerskapsforgiftning er en sykdom man fremdeles vet lite om. Det er mulig at den forgiftningen som oppstår tidlig i svangerskapet, og som rammes mødre med jentefoster, en en annen sykdom enn den som oppstår senere under graviditeten og oftest rammer mødre med guttefoster, sier Emma Elsmén Steen.

Modnes senere

Ifølge nyhetsmeldingen har forskning på kjønnsforskjeller i sykelighet under fostertiden fått en oppsving de siste årene. Dette fører til mer kunnskap og større forståelse for sykelighet hos nyfødte, men innsikt i kjønnets betydning har også økt i mange ulike medisinske sammenhenger.

Årsaken til at gutter som fødes for tidlig, har større sjanse for å bli syke, tror Emma Elsmén Steen henger sammen med at et guttefoster modnes senere.

Dermed kan de i mindre grad enn jentene takle blant annet stress og regulere blodtrykket sitt. Ved graviditet som går tiden ut, har guttene hatt mer tid på seg til å hente seg inn. Men også her har guttene større risiko for sykdommer og dødelighet, selv om forskjellen mellom kjønnene ikke er like stor på dette tidspunktet.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. www.forskning.se