Informasjon

Stamming - råd til ungdom og voksne

Hos ungdom og voksne kan stamming utvikle seg til en betydelig kommunikasjonsvanske og kan få psykiske konsekvenser. Det er vanlig at det oppstår individuelle reaksjoner i sammenheng med egen stamming og kommunikasjon.

I Norge er det hovedsakelig logopeder som gir direkte hjelp til personer som stammer. Behandlingen for ungdom og voksne skjer i form av direkte hjelp, individuelt og/eller i gruppe. Logopeden hjelper til med en målrettet analyse og bearbeiding av stammesymptomene. En bruker ulike tilnærminger, både i forhold til selve talen, det følelsesmessige og det tankemessige. Ofte er dette en livslang prosess. Hjelp til selvhjelp er en viktig målsetting. Dersom det er ønskelig, kan viktige samtalepartnere trekkes inn i dette samarbeidet.

Generelle gode råd til den som ikke stammer

  • Snakk på vanlig måte. Vis at du godtar stammingen og snakkemåten.
  • Vær en god lytter. Konsentrer deg om det som sies, i stedet for måten det sies på.
  • Hold naturlig god øyenkontakt.
  • Følg vanlige høflighetsregler i samtalen. Unngå å avslutte ord og setninger for den som stammer. Prøv å ikke avbryt når hun/han snakker.
  • Forsøk å ha åpen holdning til stammingen.

Rettigheter/lovverk

Profesjonell behandling av stamming og andre taleflytvansker er en del av det spesialpedagogiske tilbudet. Retten til hjelp er forankret i Opplæringsloven. PPT - pedagogisk-psykologisk tjeneste, kommunal og fylkeskommunal - er ansvarlig for at utredning foretas og hjelp gis.

Ta kontakt med den lokale PP-tjenesten for utredning og videre henvisning til logoped.

Kompetansesentrene kan gi bistand til de lokale PPT-kontorene. En del privatpraktiserende logopeder kan også gi tilbud til personer med taleflytvansker.

Vil du vite mer?