Informasjon

Trivsel teller mest

Forskning fra Karolinska Institutet i Sverige konkluderer med at god kontakt med lærere og klassekamerater, og en følelse av selvstendighet, er det som teller mest for at barn med funksjonshemning skal få en best mulig skolegang.

Svenske Karolinska Institutet publiserte nylig en doktorgradsavhandling av forskeren Lilly Eriksson, som handlet om delaktighet i skolen blant barn og unge med funksjonshemninger. Forskeren konkluderer med at god kontakt med lærere og klassekamerater og følelse av selvstendighet er avgjørende faktorer for at barn med funksjonshemninger skal få en best mulig skolegang. Doktorgradsavhandlingen er basert på en stor undersøkelse blant barn og unge med funksjonshemninger i alderen 7-17 år, lærere, foreldre og spesialpedagoger. Forskeren hadde også en observasjonsstudie som omfattet barn i alderen 7 til 12 år.

Føler seg mindre delaktige

Resultatene viste at barn med funksjonshemninger opplever seg som mindre delaktige i skoletimene enn klassekameratene. Hva slags type funksjonshemning barnet har, eller hvordan skolemiljøet er utformet, har mindre betydning. Det viktigste er at barn med funksjonshemning føler seg som en del av gruppen, og at de føler seg selvstendige.

Assisterende generalsekretær Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er enig i hovedkonklusjonen til Eriksson.

- Trivsel, et godt nettverk og gode venner er avgjørende for selve læresituasjonen. Det er helt i tråd med mange av våre organisasjoners erfaring. Men det er ikke enten eller. Utformingen av skolemiljøet betyr en hel del for mange. Det kommer an på hva slags funksjonshemning barnet har. Trivsel er selvsagt avgjørende, men det er også avgjørende at det er praktisk mulig for barnet å komme seg gjennom skoledagen, sier Ovesen.

Skolene kunne gjort mer

I Norge har vi satset på skoler for alle fremfor spesialskoler. Ovesen mener at dette langt på vei har vært vellykket, men presiserer at det også byr på endel utfordringer.

- Å få barn som gjerne ser annerledes ut, eller har annerledes adferd, til å bli sett på lik linje med andre elever, har vi langt på vei lykkes med. Men det er også mange utfordringer. Det er kjempeviktig å tenke på det sosiale miljøet, og det er vel ingen overraskelse at trivsel gjør at du mestrer flere oppgaver i livet. Men samtidig er det viktig at skolene tar disse resultatene på alvor. Mange skoler kunne gjort mye mer for å legge til rette for et godt sosialt miljø som inkluderer de funksjonshemmede barna helt, sier Ovesen.