Informasjon

Gravide bør unngå våkenetter

Gravide får ofte beskjed om å slutte å jobbe om natta. Hva sier forskningen om sammenhengen mellom nattarbeid og uheldig svangerskapsutfall?

Hvis mor jobber natt- og skiftarbeid, kan dette utgjøre en risiko for fosteret.

Ulike turnusordninger kan gi en større grad av stress enn dagtidsarbeid for noen gravide, skriver Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i sin artikkel: Tilrettelegging av arbeidsmiljø for gravide1.

Ifølge STAMI er det særlig flere nattevakter i løpet av én uke som kan øke risikoen for spontanabort. I tillegg kan tidspress gi vekstforstyrrelser hos barnet.

To eller flere nattevakter i uka 

En dansk studie fra 2019 har undersøkt hvor mye den gravide må jobbe om natta for at det har en negativ effekt. Studien er publisert i tidsskriftet Occupational & Environmental Medicine2 som er utgitt av BMJ Group.

I denne studien har forskerne undersøkt svangerskapet til omtrent 22 700 danske kvinner.
Resultatene viser at å jobbe to eller flere nattevakter på en uke kan øke den gravide kvinnens risiko for spontanabort uken etter med 32 prosent (etter uke åtte).

Både totalt antall nattevakter under graviditeten og antall nattvakter på rad, økte risikoen for spontanabort. Sammenhengen mellom nattarbeid og risikoen for spontanabort var sterkere etter svangerskapsuke åtte.

Dette er en observasjonsstudie, og den kan derfor ikke fastslå årsaken. Forfatterne påpeker at data om spontanaborter, spesielt tidlige aborter, var ufullstendige.

Anne Helene Garde ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark er en av forskerne bak studien. Hun sier i nyhetsmeldingen fra forskningsenteret at kroppens søvnhormon - melatonin - spiller muligens inn på risikoen for ufrivillig abort:

- Melatonin blir produsert i epifysen i hjernen og hjelper med å tilpasse kroppens rytme med døgnets lys- og mørkesyklus. Produksjonen av melatonin hemmes av lys, og man utskiller derfor mindre melatonin når man jobber om natten. Det finnes studier som tyder på at hormonet melatonin kan være avgjørende for om man har en uproblematisk og sunn graviditet eller ikke. Dette kan være en mulig mekanisme for en sammenheng mellom nattarbeid og ufrivillig abort, sier Anne Helene Garde.

Men Garde understreker at det ikke kan fastslås med sikkerhet om nattarbeid er årsaken til den økende abortrisikoen.

- Full sikkerhet ville kreve at man trakk lodd om hvem av de gravide som skulle jobbe om natten, og hvem som ikke skulle det - og så se på abortrisikoen. Men det gjør man jo ikke både av etiske og menneskelige årsaker. Men vi kan se at jo flere nattevakter den gravide har, jo større er risikoen. Det styrker vår antagelse om en årsakssammenheng, sier Garde.

 En nattevakt i uka – ingen risiko

Den overnevnte studien springer ut fra prosjektene "PREGNIGHT" og "Skiftearbejde og helbred" der danske forskere har undersøkt sammenhengen mellom forskjellige aspekter av nattarbeid og risikoen for komplikasjoner i svangerskapet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har sammenfattet funnene i denne faktaartikkelen3 fra april 2019.

Hovedfunnene fra prosjektene er følgende:

  • Gravide med mer enn én nattevakt per uke har økt risiko for ufrivillig abort den etterfølgende uken.
  • Gravide med mer enn tre nattevakter i strekk har større risiko for å få forhøyet blodtrykk og svangerskapsforgiftning. Svært overvektige gravide er særlig utsatte.
  • Gravide med nattevakter, særlig vakter over 12 timer, har større risiko for å sykemelde seg uavhengig av andre faktorer.
  • Én nattevakt per uke øker sannsynligvis ikke risikoen for ufrivillig abort.
  • Opp til én nattevakt per uke i gjennomsnitt de første 20 svangerskapsukene øker sannsynligvis ikke risikoen for forhøyet blodtrykk og svangerskapsforgiftning, hvis man ikke har mer enn tre nattevakter i strekk eller er svært overvektig.

En metaanalyse publisert i PLOS One4 i 2020 underbygger også noe av dette, men finner ingen stor risiko. Også her har forskerne undersøkt hvordan skiftarbeid påvirker svangerskapet til en kvinne. Dette er en systematisk oversikt som vurderte sammenhengen mellom skiftarbeid eller lang arbeidstid og kroniske tilstander. Nattarbeid er ikke spesifisert i denne studien, men den konkluderer med at det er bevis av lav grad som knytter skiftarbeid til svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. 

Hormoner i svangerskapet 

En eldre rapport fra statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fra 2008 har gjennomgått vitenskapelige studier som beskriver en sammenheng mellom skiftarbeid og påvirkning på fertilitet og reproduksjon. Rapporten heter: "Arbeidstid og helse. En systematisk litteraturstudie".

Her skriver STAMI at flere studier viser overhyppighet av spontanabort/dødfødsel og tidlig fødsel/lav fødselsvekt hos gravide som jobber fast nattarbeid. Det er imidlertid sparsomt med vurdering av hvor ofte man må jobbe natt før det gir en signifikant risikoøkning.

Samlet sett konkluderer STAMI i denne rapporten at det er grunnlag for å hevde at det er "dokumentert sammenheng mellom uønskede svangerskapsutfall og fast nattarbeid" og at det er grunnlag for å mistenke at fast nattarbeid gir noe høyere risiko for spontanabort/dødfødsel og nedsatt fruktbarhet.

I den samme rapporten skriver STAMI at det er kjent at melatonin spiller en rolle i biologisk regulering av døgnrytme, søvn, humør og reproduksjon. De skriver videre: "Det er vist at gravide med foster som har lav vekt i forhold til svangerskapets lengde, har lavere serum-melatonin enn gravide med foster som er normalt store for svangerskapets lengde. Nattarbeid gir nedsatt frigjøring av melatonin."

Hormoner som østrogen, progesteron, prostaglandin, adrenalin/noradrenalin og kortisol har alle en rolle i regulering av svangerskap og fødsel. Skiftarbeid kan gi forstyrrelse i disse hormonsystemene og slik påvirke svangerskapet. Men dette virker ikke skikkelig kartlagt, heter det i rapporten. 

Arbeidsgivers plikter

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at private og offentlige virksomheter følger kravene etter blant annet arbeidsmiljøloven. 

I sin artikkel: «Skjema for tilrettelegging og omplassering ved graviditet5», skriver Arbeidstilsynet: "Når en arbeidstaker er gravid, har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakeren ikke blir utsatt for skadelig påvirkning som kan gi risiko for forplantningsskader".

Hvis det er en slik risiko, skal arbeidsgiver sørge for nødvendig tilrettelegging eller eventuelt omplassering for arbeidstakeren. 

Videre skriver Arbeidstilsynet: "Hvis tilrettelegging eller omplassering ikke er mulig, må den gravide kvinnen midlertidig gå ut av sitt arbeid. Merk at dette ikke er en oppsigelses- eller permisjonsgrunn, men kvinnen må midlertidig tas ut av sitt arbeid. Hun har da vanligvis krav på svangerskapspenger fra NAV."

Vil du vite mer?

 

Kilder

Referanser

  1. https://stami.no/vare-tjenester/graviditet/tilrettelegging-av-arbeidsmiljo-for-gravide/
  2. Begtrup M L, Specht O I, et.al. Night work and miscarriage: a Danish nationwide register-based cohort study. Occupational & Environmental Medicine 2019. doi:http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2018-105592
  3. file:///Users/marthelein/Downloads/Faktaark_69_Flere_helbredsrisici_for_gravide_2019.pdf
  4. Rivera A, Akanbi M, et.al. Shift work and long work hours and their association with chronic health conditions: A systematic review of systematic reviews with meta-analyses. PLOS One 2020. doi:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231037
  5. https://www.arbeidstilsynet.no/tema/graviditet-og-arbeidsmiljo/skjema-for-tilrettelegging-for-gravide/