Informasjon

Gravide og utenlandsreiser til ikke-vestlige land

Vaksiner til gravide

Få vaksiner har vært benyttet til gravide i større utstrekning, derfor er kunnskapen om mulig risiko for fosterskade begrenset. I de fleste situasjoner vil imidlertid den sykdommen vaksinen beskytter mot, innebære større risiko for mor og barn enn den teoretiske risikoen ved vaksinasjon. I hvert enkelt tilfelle må derfor den reelle smittefaren og sykdommens alvorlighetsgrad veies mot usikkerheten knyttet til vaksinen. Konklusjonen avhenger av reisemål, reisens varighet og art og kvinnens vaksinasjonsstatus.

Levende virusvaksiner (som gulfeber- og rubellavaksine) gir infeksjon med vaksinevirus, og bør derfor unngås. Levende virusvaksine mot gulfeber kan være aktuelt, en sykdom med høy dødelighet. Vaksinasjon av gravide under gulfeberutbrudd har ikke gitt økt forekomst av medfødte misdannelser.

Eventuell vaksinasjon av gravide bør om mulig ikke gjøres i svangerskapets første timester.

Også inaktiverte vaksiner bør mistenkes for å kunne ha fosterskadelig effekt inntil det motsatte er dokumentert. Noen få vaksiner er brukt til gravide i så stor utstrekning at vi kan si at de er trygge. Det gjelder først og fremst stivkrampevaksine, som i mange land gis rutinemessig til gravide for å forebygge stivkrampe hos det nyfødte barnet. Det er også betydelig erfaring med bruk av difteri- og poliovaksine og med influensavaksine til gravide i risikogrupper.

Grundige studier av hepatittvaksiner (hepatitt = smittsom gulsott) til gravide er ikke gjort. Av mange grunner er det særlig viktig for den gravide å overholde god matvare- og drikkevannshygiene. Det vil ofte være nok til å forebygge hepatitt A-smitte ved kortvarige reiser. I situasjoner med høy smitterisiko vil vaksinen imidlertid innebære langt mindre risiko enn sykdommen, som kan forløpe dramatisk hos gravide. Vaksinasjon mot hepatitt B er mindre aktuelt i reisesammenheng. Imidlertid medfører hepatitt B-infeksjon i svangerskapet stor risiko både for mor og barn. Derfor vil det være riktig å vaksinere gravide som av en eller annen grunn kan utsettes for betydelig smitterisiko.

Forrige side Neste side