Informasjon

Gravide og utenlandsreiser til ikke-vestlige land

Gravide kan også dra på tur, men tenk nøye over hvor reisemålet er, før du kjøper flybilletter.

Risiko for gravide

En gravid kvinne som planlegger en lengre reise, bør søke råd hos sin lege angående helserisiko ved reisen og oppholdet, og den økte risikoen svangerskapet i seg selv medfører. Hvis den gravide er frisk, ikke tidligere har hatt kompliserte svangerskap og ikke har spesielle sykdommer, kan hun reise hvis hun tar forholdsregler for ikke å utsette seg selv og fosteret for fare. Det er lavest risiko for komplikasjoner og den gravide er mest i velbefinnende i midtre tredjedel av svangerskapet.

Men komplikasjoner i tidligere svangerskap og tidligere svangerskap utenfor livmoren medfører risiko for gjentakelse. Komplikasjoner i det aktuelle svangerskapet, flerlingsvangerskap og en rekke kroniske sykdommer medfører økt behov for overvåking i svangerskapet og kan innebære at reisen bør frarådes. Problemer med morkaken og alvorlig blodmangel (anemi, inkludert sigdcelleanemi) skal medføre stor tilbakeholdenhet (er relative kontraindikasjoner) med å fly.

Svangerskapsjournal i oversettelse og dokumentasjon for forventet termin bør medbringes. Det er også fornuftig å skaffe seg informasjon om helsetjenestene på bestemmelsesstedet. Planlagt fødsel i land med lavere sykehusstandard bør frarådes, og hjemreise må skje så lenge før termin som flyselskapets regler tilsier.

Gravide utsetter seg for en viss risiko ved å reise utenlands, spesielt til tropiske strøk og ved reiser under primitive forhold. En gravid utsetter seg for en særlig risiko ved å reise til malariaområder. Falciparummalaria hos gravide kan resultere i for tidlig fødsel eller abort. Gravide bør derfor frarådes å reise til malariastrøk hvis det ikke er helt nødvendig. Dersom den gravide allikevel velger å reise til malariastrøk, er det viktig å være nøye med myggstikkprofylakse, og eventuell adekvat medikamentell profylakse. Valg av malariamedikament i høyrisikoområde for malaria må vurderes opp mot risikoen for bivirkning og fosterskade ved bruk av medikamentet.

Vaksiner til gravide

Få vaksiner har vært benyttet til gravide i større utstrekning, derfor er kunnskapen om mulig risiko for fosterskade begrenset. I de fleste situasjoner vil imidlertid den sykdommen vaksinen beskytter mot, innebære større risiko for mor og barn enn den teoretiske risikoen ved vaksinasjon. I hvert enkelt tilfelle må derfor den reelle smittefaren og sykdommens alvorlighetsgrad veies mot usikkerheten knyttet til vaksinen. Konklusjonen avhenger av reisemål, reisens varighet og art og kvinnens vaksinasjonsstatus.

Levende virusvaksiner (som gulfeber- og rubellavaksine) gir infeksjon med vaksinevirus, og bør derfor unngås. Levende virusvaksine mot gulfeber kan være aktuelt, en sykdom med høy dødelighet. Vaksinasjon av gravide under gulfeberutbrudd har ikke gitt økt forekomst av medfødte misdannelser.

Eventuell vaksinasjon av gravide bør om mulig ikke gjøres i svangerskapets første timester.

Også inaktiverte vaksiner bør mistenkes for å kunne ha fosterskadelig effekt inntil det motsatte er dokumentert. Noen få vaksiner er brukt til gravide i så stor utstrekning at vi kan si at de er trygge. Det gjelder først og fremst stivkrampevaksine, som i mange land gis rutinemessig til gravide for å forebygge stivkrampe hos det nyfødte barnet. Det er også betydelig erfaring med bruk av difteri- og poliovaksine og med influensavaksine til gravide i risikogrupper.

Grundige studier av hepatittvaksiner (hepatitt = smittsom gulsott) til gravide er ikke gjort. Av mange grunner er det særlig viktig for den gravide å overholde god matvare- og drikkevannshygiene. Det vil ofte være nok til å forebygge hepatitt A-smitte ved kortvarige reiser. I situasjoner med høy smitterisiko vil vaksinen imidlertid innebære langt mindre risiko enn sykdommen, som kan forløpe dramatisk hos gravide. Vaksinasjon mot hepatitt B er mindre aktuelt i reisesammenheng. Imidlertid medfører hepatitt B-infeksjon i svangerskapet stor risiko både for mor og barn. Derfor vil det være riktig å vaksinere gravide som av en eller annen grunn kan utsettes for betydelig smitterisiko.

Covid-19

Folkehelseinstituttet skriver per april 2021: Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av gravide. Vaksinering av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege. Ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres.

Forebyggelse av malaria

Gravide utsetter seg for særlig risiko ved å reise til malariaområder. De mest effektive forebyggende medisinene bør ikke brukes av gravide i første trimester, gravide blir stukket dobbelt så ofte av malariainfisert mygg, og de har økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom og død hvis de får malaria. Falciparum-malaria hos gravide kan resultere i abort eller prematur fødsel. Gravide bør derfor frarådes å reise til malariastrøk hvis det ikke er helt nødvendig.

Dersom den gravide allikevel velger å reise til malariastrøk, er det viktig at hun tar adekvat profylakse (forebyggende behandling). Det viktigste er myggstikkprofylakse som samtidig vil forebygge andre myggoverførte sykdommer, som japansk encefalitt, denguefeber, zikafeber og Chikungunyafeber.

Bruk av atovakvon-proguanil (Malarone®, Provaqomyl®) eller meflokin (Lariam®) under graviditet bør velges bare dersom de forventede fordeler for moren oppveier mulig risiko for fosteret. På grunn av mulig økt risiko for spontanabort frarådes vanligvis meflokin for gravide i første trimester. Av samme grunn bør graviditet unngås de første 3 månedene etter avsluttet profylakse med meflokin. Meflokin har blitt brukt i annet og tredje trimester uten økt forekomst av fosterskader.

Det er ikke indikasjon for abort dersom en kvinne har brukt medikamentell profylakse uten å vite at hun var gravid.

Transport

Allerede reiseforberedelsene kan medføre risiko i form av betydelig stress og mas og tunge løft. Langvarige flyreiser medfører risiko for blodpropp. Den generelle risikoen for blodpropp er ca. ti ganger høyere hos gravide enn hos ikke-gravide. Faktorer som bidrar, er langvarig stillesitting, direkte press mot vener (blodårer) og væskeunderskudd pga. tørr luft i fly. Dessuten er det påvist endret blodlevringssmønster som direkte følge av høyden. Enkle og gjennomførbare forebyggende tiltak er mosjon under reisen (sete ved midtgang), rikelig væskeinntak og bruk av støttestrømper. Den teoretiske risikoen for fosterskader på grunn av kosmisk stråling under interkontinentale flyreiser er så langt ikke bekreftet i befolkningsstudier. Oksygentrykket i flykabinen tilsvarer høyde på ca. 2 500 m o.h., og det fører ikke til oksygenmangel hos fosteret.

Omgivelser, klima og høyde

Gravide må være klar over at de kan reagere annerledes på varme enn de er vant til.

I varmt klima er det viktig å unngå insekter og slanger og forebygge kuttsår og hakemark ved å bruke sko. Det bør søkes råd på stedet om lokale forhold, så man f.eks. ikke går ut i vann som er utrygt på grunn av brennmaneter, krokodiller, schistosoma (bilharzia), flodhester, hai eller understrømmer.

Gravide har i utgangspunktet økt belastning på hjerte og lunger, og bør derfor ikke legge opp til turer i store høyder (vær oppmerksom på veitransport gjennom fjellpass). Toleransen for høyde reduseres ved selv lettere luftveisinfeksjoner.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 
  • Sandbu S, Nøkleby H. Småbarn, gravide og utenlandsreiser. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1573-6.
  • Folkehelseinstituttet. Malariaveilederen. 1.2 Spesielle grupper reisende (inkl. gravide og små barn). Sist oppdatert 28.07.2020.