Informasjon

Foreldrepenger ved fødsel

Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og i barnets første levemåneder.

[imported]

Hvem kan få foreldrepenger?

Du kan få foreldrepenger dersom du har vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til. Inntekten på årsbasis må være minst halvparten av grunnbeløpet i folketrygden. Likestilt med arbeid er perioder du har mottatt

 • sykepenger
 • foreldrepenger ved fødsel og adopsjon
 • svangerskapspenger
 • omsorgspenger ved sykdom hos barnet eller den som passer barnet
 • pleie- og opplæringspenger
 • dagpenger under arbeidsløshet
 • arbeidsavklaringspenger (AAP)

Også andre forhold kan likestilles med yrkesaktivitet. Dette kan være

 • lønn fra arbeidsgiver under utdanning
 • ventelønn
 • avtjening av militær- eller siviltjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste

Hva kan du få?

Er du arbeidstaker, beregnes foreldrepengene som hovedregel etter inntekten du har når du går ut i permisjon. NAV vil likevel gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Arbeidstakere har også rett til feriepenger av foreldrepengene. Dere får som foreldre til sammen feriepenger for de 12 første ukene når dere tar ut 100 prosent foreldrepenger. Tar mor ut de første 12 ukene, er det bare hun som får feriepenger. Har dere valgt å ta ut 80 prosent foreldrepenger, får dere til sammen feriepenger for de 15 første ukene.

Dersom bare én av dere er arbeidstaker, får denne alle feriepengene.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, beregnes foreldrepengene på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten for de tre siste årene. NAV vil likevel gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak. Selvstendig næringsdrivende eller frilansere har ikke rett på feriepenger.

Du får ikke stønad for den delen av inntekten som overstiger seks ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Hvor lenge kan du få foreldrepenger?

Dere kan velge om dere vil ta ut 100 prosent eller 80 prosent foreldrepenger (også kalt dekningsgrad). Valget gjelder for hele perioden og for dere begge. Én uke utgjør fem stønadsdager. Det utbetales dermed ikke stønad for lørdager og søndager.

Hvis fødselen skjer 1. juli 2013 eller senere er stønadsperioden 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad.

Mødrekvoten og fedrekvoten er på 14 uker (blir endret til 10 uker i 2014) også med 80% dekningsgrad.

Det er viktig å være oppmerksom på at totalutbetalingen for hele perioden ved 80 prosent dekningsgrad er litt lavere enn hva som vil bli utbetalt ved 100 prosent dekningsgrad.

Stønadsperioden kan utsettes:

 • på grunn av lovbestemt ferie (ikke ferie etter tariffavtale)
 • dersom du er syk og er helt avhengig av hjelp for å ta deg av barnet
 • dersom du eller barnet er innlagt i helseinstitusjon
 • dersom du er i heltidsarbeid

Dersom far ønsker å utsette fedrekvoten, må han søke om dette senest siste dag i den perioden som ikke er forbeholdt en av foreldrene (fellesperioden).

Det gis ikke foreldrepenger etter at barnet har fylt tre år.

Du kan kombinere arbeid og foreldrepenger

Du kan ta ut graderte foreldrepenger ved at du kan motta delvis foreldrepenger i kombinasjon med delvis arbeid. Perioden med foreldrepenger forlenges ved at du får utbetalt litt mindre pr. dag over en lengre periode. Sluttsummen er den samme som om du ikke hadde tatt ut graderte foreldrepenger.

Hvordan er fordelingen av stønadsukene mellom mor og far?

Foreldrepengeperioden er tredelt, en del er forbeholdt mor, mødrekvoten på 14 uker (blir endret til 10 uker), en del er forbeholdt far, fedrekvote på 14 uker (10 uker), og resten er til fri fordeling mellom foreldrene. Tre uker før og seks uker etter fødselen er forbeholdt mor. De tre ukene før fødselen er ikke en del av mødrekvoten, men av fellesperioden.

Les mer?

NAV har utfyllende informasjon

Andre ordninger som kan være aktuelle

 • Barnetrygd
 • Engangsstønad ved fødsel og adopsjon
 • Svangerskapspenger

Kilder

Referanser

 • www.NAV.no