Informasjon

Arbeidsmiljø og svangerskap

På arbeidsplassen kan det være faktorer du bør være oppmerksom på som kan virke uheldig på graviditeten, fosteret, barnet i ammeperioden og forplantningsevnen.

Arbeidstilsynet informerer om arbeidsmiljøforhold som kan ha en uheldig virkning på kjønnscellene, på barnet fram til fødselen og i ammeperioden, eller på helsen og velværet til den gravide kvinnen.

Målsettingen til arbeidsmiljøloven er å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for arbeidstakerene. Dette betyr blant annet at arbeidsmiljøet normalt skal bli lagt til rette slik at kommende foreldre ikke er hindret i å fortsette det vanlige arbeidet sitt.

Her listes opp eksempler på forhold som kan være uheldige:

Kjemiske stoffer

 • Ugressmidler og insektgifter
 • Legemidler (eksempelvis narkosegasser, cytostatika)
 • Organiske løsemidler (eksempelvis trikloretylen, toluen, enkelte glykoletere, white spirit)
 • Metaller og metallforbindelser (eksempelvis bly, kvikksølv, kadmium, krom, nikkel, mangan)
 • Gummi- og plastråstoffer (eksempelvis vinylklorid, styren, akrylater, formaldehyd, kloropren)
 • Giftige gasser (eksempelvis karbonmonoksyd, svovelvannstoff, blåsyre)
 • Kreftfremkallende stoffer

Biologiske faktorer (smittestoffer)

 • Rubellavirus (røde hunder)
 • Toksoplasma
 • Varicella (vannkopper)
 • Parvovirus B19 (5. barnesykdom)

Fysiske faktorer

 • Ioniserende stråling
 • Ikke-ioniserende stråling
 • Ekstrem kulde og varme
 • Støt, vibrasjoner eller bevegelser
 • Arbeid som innebærer tunge løft og fysisk tungt arbeid
 • Bevegelser og stillinger, lange reiser, andre fysiske belastninger eller skader
 • Arbeid med risiko for surstoffmangel
 • Stressende arbeidsmiljø, nattarbeid/skiftarbeide

Arbeidsmiljøloven har som formål å beskytte arbeidstakerne. I følge denne loven er arbeidsgiver pålagt å vurdere om påvirkningene på arbeidsplassen er av en art som kan gi risiko for forplantningsskade på barnet. Dersom det er skadelige påvirkninger i arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver sørge for nødvendige verne- og sikkerhetstiltak. Tilrettelegging eller omplassering kan bli nødvendig. Gravide og ammende arbeidstakere må under ingen omstendighet settes til arbeid når risikovurderingen viser at arbeidet kan medføre fare for forplantningsskade. Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, tilbyr gratis arbeidsmiljøvurdering for gravide på arbeidsplasser med kompliserte arbeidsmiljøforhold.

Sentrale kilder

 • Arbeidstilsynet, Graviditet og arbeidsmiljø, siden besøkt 17.01.2022, tilgjengelig fra https://www.arbeidstilsynet.no/tema/graviditet-og-arbeidsmiljo/