Nyhetsartikkel

Marihuana og graviditet

Cannabinoiders evne til å komme over i morkaken og påvirke fosteret vekker bekymring - både med tanke på svangerskapets utfall og langsiktige konsekvenser for barnet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Amerikanske tall viser at marihuana er det illegale rusmidlet som oftest blir brukt av gravide. I sosiale medier blir marihuana i enkelte innlegg anbefalt mot svangerskapskvalme - selv om det ikke finnes noen indikasjoner på at dette er verken trygt eller effektivt.

Marihuana dannes fra tørkede planteprodukter mens hasj består av plantesaften/harpiksen fra de blomstrende toppskuddene presset sammen med andre deler av plantematerialet til klumper eller brikker. Marihuana er altså et uforedlet produkt av cannabis, mens hasjisj eller cannabisharpiks er et raffinert produkt.

Les også: Cannabis, hasjis, marihuana

Det er uklart hvorfor noen gravide velger å bruke marihuana i svangerskapet, ettersom det er lite tilgjengelige data som tyder på at dette har noen fordeler.

THC kommer lett over i morkaken

Den amerikanske barnelegeforeningen (American Academy of Pediatrics) publiserte i september 20181 for første gang retningslinjer om marihuana i graviditeten og ved amming.

I disse retningslinjene skriver de at blant de mange virkestoffene som finnes i marihuana, er det vist at stoffet som oftest er årsaken til psykoaktive effekter, delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), lett kan komme over i morkaken. THC er et cannabinoid med psykoaktive virkninger. Det er dette stoffet som i hovedsak gir rus ved bruk av cannabis. THC-molekylene er svært fettløselige og blir raskt distribuert til hjernen og fettet til fosteret etter at den gravide har inhalert eller spist det.

I tillegg er konsentrasjonen av karbonmonoksid (kullos) fem ganger høyere enn den er ved røyking av tobakk - noe som potensielt kan svekke oksygentilførselen fra mor til foster og slik ha en negativ effekt på fosteret.

Gitt disse kjente effektene marihuana har på morkaken og transporten av næringsstoffer og oksygen via morkaken, er det biologisk sannsynlig at bruk av marihuana i svangerskapet kan påvirke utfallet både for mor og for fosteret/barnet.

Kan gi konsekvenser for barnet på lang sikt

Studier har også sett på langtidsutfall for barnet, knyttet til utøvende funksjoner, akademiske prestasjoner og atferd. Til tross for enkelte begrensninger ved studiene viser funnene av utfall knyttet til vekst, utviklingen av nervesystemet og atferd, at marihuanabruk i svangerskapet ikke er ufarlig. I tillegg ble kohortstudiene utført da tilgjengelig marihuana var mye mindre potent enn det som er tilgjengelig i dag.

Blant resultatene i studiene var svekket mental utvikling ved ni-måneders alder, og ved tre, fire og seks års alder, vist ved nedsatt hukommelse og språkferdigheter. Senere så man blant annet utfordringer knyttet til visuell problemløsning. Ved ti-års alder så de oftere konsentrasjonsproblemer, impulsivitet og hyperaktivitet. Ved 14-års alder hadde disse barna oftere lavere oppnåelse ved lesing, staving og matematikk, større andel problematferd, større andel depresjonssymptomer og en høyere andel brukte tobakk og marihuana - selv etter å ha kontrollert for foreldres bruk og barnets oppvekstmiljø.

Bekymring - til tross for begrenset forskning

I konklusjonen oppsummerer forfatterne forskningen slik: Av etiske årsaker finnes det ingen randomiserte, kontrollerte studier (det som anses som gullstandard - de beste studiene) om bruk av marihuana i svangerskapet. Tilgjengelige studier er langtidsstudier, som må tolkes med forsiktighet, ettersom det er mulig at eventuell samtidig bruk av andre rusmidler, eller andre risikofaktorer, kan ha påvirket utfallet. Imidlertig fremheves det i de tilgjengelige studiene, samt i studier på dyr, bekymringer knyttet til barnets vekst på kort sikt, og bekymringer knyttet til utviklingen av nervesystemet og atferdsmessige konsekvenser på lang sikt, hos foster som blir utsatt for marihuana i mors liv.

Betydningen av de publiserte funnene og den fremvoksende forskningen knyttet til mulige negative effekter marihuana kan ha på hjernens utvikling, gir grunn til bekymring til tross for begrenset forskning. 

Gravide og ammende bør ikke bruke marihuana

Blant konklusjonene og anbefalingene skriver forfatterne at helsepersonell har en viktig oppgave i rådgivingen av kvinner i fruktbar alder, med å advare om de potensielle negative konsekvensene ved bruk av marihuana i svangerskapet og mens man ammer.

At marihuana er legalisert noen steder, kan gi et falskt inntrykk av at det er trygt å bruke.

  • Alle kvinner som er eller planlegger å bli gravide, bør advares om at de ikke bør bruke marihuana i svangerskapet.
  • Kvinner som er gravide eller planlegger å bli det, og bruker marihuana, bør henvises til behandling for å få hjelp til å slutte. 
  • Kvinner som er gravide og bruker marihuana eller andre produkter som inneholder cannabinoider til å behandle en medisinsk tilstand eller kvalme, bør gis råd om mangelen på sikkerhetsdata og mulighet for negative effekter på fosteret.
  • Gravide og ammende bør advares om risikoen knyttet til å eksponere spedbarn for marihuanarøyk.

 

Kilder

Referanser

  1. Ryan SA, Ammerman SD, O’Connor ME, COMMITTEE ON SUBSTANCE USE AND PREVENTION, SECTION ON BREASTFEEDING. Marijuana Use During Pregnancy and Breastfeeding: Implications for Neonatal and Childhood Outcomes. Pediatrics 2018. pediatrics.aappublications.org