Informasjon

Fødselsdepresjon, barselsdepresjon

Fødselsdepresjon er den vanligste komplikasjonen til fødsel. Tilstanden kan spenne fra mindre plager til alvorlig depresjon.

Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

Hva er fødselsdepresjon?

Tilstanden kan spenne fra mindre plager til alvorlig depresjon, og den må være tilstede det meste av dagen omtrent hver dag i to uker eller mer for å oppfylle kravene til diagnosen fødselsdepresjon.

Fødselsdepresjon, postpartum depresjon eller barselsdepresjon er egentlig en samlebetegnelse på depresjon under eller etter svangerskap. Nyere data viser at ca. 1/3 av alle depresjonene etter fødsel starter under svangerskapet. En depresjonsepisode oppfattes som å være relatert til fødsel hvis den begynner mindre enn fire uker etter fødsel, men erfaringsbasert kunnskap viser at kvinner har økt risiko for depresjon i minst seks måneder etter en fødsel. Symptomene er lik de symptomene som er typiske for depresjon utenom fødsler: Nedtrykthet, gråt, mangel på evne til å glede seg over ting, søvnløshet, slapphet, spiseforstyrrelser, selvmordstanker, tilbakevendende tanker om død.

Vi mangler gode norske tall for forekomst, men i USA rapporteres forekomsten å være 13% etter fødsel (en av åtte kvinner). Tilstanden er sannsynligvis underdiagnostisert. Forekomsten synes høyere blant tenåringsmødre.

Årsaker

Vi vet ikke sikkert hva som er årsaken. Forskerne tror at raskt fall i nivået av hormoner etter fødselen bidrar til utviklingen av depresjon hos særlig mottakelige kvinner. Andre faktorer som kan spille inn, er belastende livshendelser, tidligere episoder med depresjon (ikke nødvendigvis i forbindelse med fødsel), liten sosial støtte, dårlige ekteskapelige forhold, familiedisposisjon. Psykologisk vold i ekteskapet er også assosiert med utvikling av depresjon etter fødsel. Risikoen synes ikke å være knyttet til kvinnens utdannelse, barnets kjønn, om hun ammer, fødselsmåten, eller om svangerskapet var planlagt.

I en studie fant man at kvinner som fryktet de skulle dø under fødselen, har økt risiko for postpartum depresjon.

Diagnostikk

Tilstanden må skilles fra den vanlige nedstemthet som mange nybakte mødre opplever forbigående de første dagene etter fødselen:

  • Arter seg som gråting, bedrøvelse, irritabilitet, angst og forvirring
  • Når sin topp omkring 4. dag etter fødselen og er borte etter en uke eller to
  • Som regel fungerer man normalt ved denne typen nedstemthet

"Har du vært nedstemt eller opplevd nedsatt interesse for eller glede av aktiviteter det meste av dagen de siste to ukene?" Svarer du bekreftende på dette spørsmålet, er det sterk mistanke om depresjon. Angst er ofte fremtredende, særlig bekymringer og tvangstanker omkring barnet.

"Har depresjonen gjort det vanskelig for deg å gjøre arbeidet ditt, ta hånd om ting hjemme eller ha omgang med andre mennesker?" Svaret på dette spørsmålet gir et inntrykk av alvorlighetsgraden.

Søvnforstyrrelser er et vanlig symptom ved depresjoner. Vedvarende søvnproblemer hos mor etter fødsel kan derfor være uttrykk for en underliggende depresjon. På den annen side kan kvinner som tilsynelatende fremstår som deprimerte, være utslitte etter et ekstremt underskudd på søvn grunnet våkenetter og ansvar. Avlastning i forhold til barnet eller barna og mulighet for kvinnen til å ta seg inn igjen, vil raskt kunne normalisere denne tilstanden.

Du kan teste deg selv med et spørreskjema, men endelig diagnose bør stilles i samråd med lege.

Hvordan behandles fødselsdepresjon?

Formålet med behandling er å bidra til rask normalisering av stemningsleie og å forebygge tilbakefall, og bedre forholdet mellom mor og barn.

Lette til moderate depresjonstilstander

Dersom de depressive følelsene er milde, bør behandlingstiltak i form av avlastning og støtte igangsettes umiddelbart, for eksempel gjennom familie og helsesøster. Oppfølgende kontroll bør avtales innen 2-4 uker. Slike tiltak kan settes i verk uten en sikker diagnose, og ledsages av kontroller i samarbeid med lege for å vurdere forandringer i sykdomsgraden. Ved milde former for depresjon anbefales vanligvis ikke medikamentell behandling.

Alvorlig fødselsdepresjon

Ved selvmordstanker eller tanker om å skade barnet, behøves øyeblikkelig psykiatrisk hjelp. Klarer en ikke å ta hånd om seg selv eller barnet, er det også påkrevd med tiltak. En eventuell innleggelse i sykehus må skje ut fra en totalvurdering, der den aktuelle tilstanden, den sykes nettverk samt tilgangen på hjelp lokalt, vektlegges. Det er rapportert at felles innleggelse av mor og barn kan ha en gunstig effekt på utvikling av funksjonen som mor, og forholdet mellom mor og barn. Tilstanden vil ofte kreve behandling med et medikament mot depresjon (antidepressivum).

Elektrosjokkbehandling (ECT) er et alternativ som er noe av det siste man griper til i graviditeten da det kan påvirke fosteret og disponere for for tidlig fødsel.

Amming

Hva med amming under behandling med antidepressive medikamenter? Vi vet at alle antidepressive medikamenter skilles ut i brystmelk. Forutsatt laveste effektive dose og ingen tegn til at barnet er påvirket, kan det være akseptabelt at du ammer. Legen vil i samråd med deg vurdere dette.

Hvordan forløper tilstanden?

Gjennomsnittlig varighet av en ubehandlet fødselsdepresjon var i en studie syv måneder, mens i en annen studie fant forskerne at de fleste episoder går over av seg selv innen 3-6 måneder. Det ble likevel funnet at ca. 1 av 4 deprimerte mødre med fødselsdepresjon fortsatt var deprimerte ved barnets 1-årsdag.

Ved alvorlige depresjoner, og ved gjentatte depresjoner, er det viktig at du får god oppfølging av kyndig psykiatrisk helsepersonell.

Risiko ved senere svangerskap

Har du tidligere hatt en alvorlig fødselsdepresjon, er det ca. 25% risiko for ny depresjon under eller etter et nytt svangerskap. Det er derfor viktig med god oppfølging, tette kontroller og støtte i svangerskapet og de første månedene etter fødsel. På den måten unngår mange å utvikle fødselsdepresjon.

Vil du vite mer?

Animasjoner