Informasjon

Svangerskapsdepresjon, fødselsdepresjon

Symptomer på fødselsdepresjon er blant annet nedstemthet og utfordringer med å gjøre vanlige aktiviteter. Tilstanden kan spenne fra mindre plager til alvorlig depresjon.

Hva er fødselsdepresjon?

Tilstanden kan spenne fra mindre plager til alvorlig depresjon, og den må være tilstede det meste av dagen omtrent hver dag i to uker eller mer for å oppfylle kravene til diagnosen fødselsdepresjon.

Fødselsdepresjon, svangerskapsdepresjon, postpartum depresjon eller barselsdepresjon er ulike betegnelser på depresjon under eller etter svangerskap. Studier har vist at hos cirka en tredjedel av alle med depresjon etter fødsel startet plagene under svangerskapet. En depresjonsepisode oppfattes som å være relatert til fødsel hvis den begynner mindre enn seks uker etter fødsel, men erfaringsbasert kunnskap viser at kvinner har økt risiko for depresjon i minst seks måneder etter en fødsel.

I en norsk studie ble det funnet at risikoen for å utvikle depresjon var omtrent like stor i siste del av svangerskapet og i tiden umiddelbart etter barselperioden som i de første fire månedene etter fødselen.

Symptomene er lik de som er typiske ved depresjon utenom svangerskap og fødsel: Nedtstemthet, gråt, mangel på evne til å glede seg over ting, selvbebreidelser, søvnløshet, slapphet, spiseforstyrrelser, selvmordstanker, tilbakevendende tanker om død og vansker med å fungere i daglige aktiviteter.

Vi mangler sikre norske tall på forekomst, men det er anlått at én av ti kvinner blir deprimerte i svangerskapet eller etter fødselen. Forekomsten synes høyere blant yngre mødre.

Årsaker 

Vi vet ikke sikkert hva som er årsaken, men arv er vist å spille en rolle. Sannsynligvis spiller flere faktorer inn samtidig. Forskerne tror at raskt fall i nivået av hormoner etter fødselen kan bidra til utviklingen av depresjon hos noen kvinner. Andre faktorer som kan spille inn, er belastende livshendelser, tidligere episoder med depresjon (ikke nødvendigvis i forbindelse med fødsel), liten sosial støtte, psykisk eller fysisk vold i ekteskapet og samtidig kronisk sykdom.

Den viktigste risikofaktoren er tidligere depresjon. Risikoen synes ikke å være knyttet til kvinnens utdannelse, barnets kjønn, om hun ammer, fødselsmåten, eller om svangerskapet var planlagt. Fødselsdepresjon kan også oppstå uten at det foreligger risikofaktorer.

Diagnostikk 

Tilstanden må skilles fra den vanlige nedstemtheten som mange nybakte mødre opplever forbigående de første dagene etter fødselen, av mange kalt barseltårer:

  • Arter seg som gråting, bedrøvelse, irritabilitet, angst og forvirring
  • Når sin topp omkring fjerde dag etter fødselen og er borte etter en uke eller to
  • Man fungerer normalt i hverdagen ved denne typen nedstemthet

"Har du vært nedstemt eller opplevd nedsatt interesse for eller glede av aktiviteter det meste av dagen de siste to ukene?" Svarer du bekreftende på dette spørsmålet, er det sterk mistanke om depresjon. Angstfølelse forekommer samtidig hos mange, særlig bekymringer og tvangstanker omkring barnet.

"Har depresjonen gjort det vanskelig for deg å gjøre arbeidet ditt, ta hånd om ting hjemme eller ha omgang med andre mennesker?" Svaret på dette spørsmålet gir et inntrykk av alvorlighetsgraden.

Søvnforstyrrelser er et vanlig symptom ved depresjoner. Vedvarende søvnproblemer hos mor etter fødsel kan derfor være uttrykk for en underliggende depresjon. På den annen side kan kvinner som tilsynelatende fremstår som deprimerte, være utslitte etter et ekstremt underskudd på søvn grunnet våkenetter og ansvar. Avlastning i forhold til barnet eller barna og mulighet å ta seg inn igjen, vil raskt kunne normalisere denne tilstanden.

Du kan teste deg selv med et spørreskjema, men endelig diagnose stilles av legen din.

Før du skal til lege, ev. jordmor eller helsesykepleier, kan det være lurt å ha tenkt igjennom en del ting på forhånd. Du kan bruke Hva kan det være - symptomsjekker for å forbedrede deg. Her får du spørsmål som legen kan tenkes å stille deg, og du fyller inn dine svar. Etterpå kan du skrive ut et sammendrag og ta med deg til timen. 

Behandling 

Formålet med behandling er at du skal bli kvitt plagene, forebygge tilbakefall og bedre forholdet mellom deg og barnet.

Lette til moderate depresjonstilstander

Dersom du har en mild depresjon, bør behandlingstiltak i form av avlastning og støtte igangsettes umiddelbart, for eksempel gjennom familie og helsesykepleier. Du bør få ny kontrolltime innen to til fire uker. Slike tiltak kan settes i verk uten en sikker diagnose, og ledsages av kontroller i samarbeid med lege for å vurdere forandringer i sykdomsgraden.

Ved milde former for depresjon anbefales vanligvis ikke medikamenter mot depresjon. Aerob trening med lett til moderat intensitet er vist å bedre lette til moderate symptomer på depresjon, og øker sannsynligheten for at tilstanden går over av seg selv.

Alvorlig fødselsdepresjon

Ved selvmordstanker eller tanker om å skade barnet trenger du øyeblikkelig psykiatrisk hjelp. Om du ikke klarer å ta hånd om deg selv eller barnet, er det også påkrevd med øyeblikkelige tiltak. Innleggelse i sykehus kan være aktuelt og vurderes ut fra en totalvurdering, der grad av symptomer, nettverket ditt, samt tilgangen på hjelp lokalt, vektlegges. Det er rapportert at felles innleggelse av mor og barn kan ha en gunstig effekt på utvikling av funksjonen som mor, og forholdet mellom mor og barn. Alvorlig fødselsdepresjon vil ofte kreve behandling med et medikament mot depresjon (antidepressivum), vanligvis et såkalt SSRI.

Elektrosjokkbehandling (ECT) er et alternativ som er noe av det siste man griper til i graviditeten, da det blant annet kan føre til for tidlig fødsel. Ved svært alvorlig sykdom og behov for behandling som virker raskt, kan det allikevel være et alternativ.

Amming

Hva med amming under behandling med antidepressive medikamenter? Vi vet at alle antidepressive medikamenter skilles ut i brystmelk. Forutsatt laveste effektive dose og ingen tegn til at barnet er påvirket, kan det være akseptabelt at du ammer. Legen vil i samråd med deg vurdere dette. De positive effektene av amming er vanligvis mye større enn de negative effektene av den begrensede mengden av antidepressiva som går over i morsmelken. 

Forløp 

Gjennomsnittlig varighet av en ubehandlet fødselsdepresjon var i en studie syv måneder, mens i en annen studie fant forskerne at de fleste episoder går over av seg selv innen tre til seks måneder. Hos noen få kan depresjonen vare lenger.

Ved alvorlige depresjoner, og ved gjentatte depresjoner, er det viktig at du får god og langvarig oppfølging av helsepersonell. 

Risiko ved senere svangerskap

Har du tidligere hatt en fødselsdepresjon, er økt risiko for ny depresjon under eller etter et nytt svangerskap. Det er derfor viktig med god oppfølging, tette kontroller og støtte i svangerskapet og de første månedene etter fødsel. På den måten unngår mange å utvikle fødselsdepresjon.

Vil du vite mer?

Verktøy

Animasjoner