Informasjon

Keisersnitt

I enkelte tilfeller er ikke nødvendigvis en vaginal fødsel den beste løsningen, og keisersnitt benyttes.

Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

Ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister i Norge, ble 16,8 prosent av de fødende forløst ved keisersnitt i 2012. De viser også til store fylkesvise forskjeller, med f.eks. en keisersnittandel på 21,7 prosent i Nord-Trøndelag, og 12,8 prosent i Hordaland. I 1999 var den samlede andelen i landet på 13,4 prosent av alle fødsler.

Som ved vanlig fødsel via skjeden kan barnefar eller en annen person kvinnen ønsker å ha med, være tilstede under inngrepet (ved planlagte keisersnitt). Melkeproduksjonen og alle andre hormonelle prosesser i mors kropp går også sin vanlige gang, uavhengig av om barnet er forløst med keisersnitt eller ikke.

Når brukes keisersnitt

Gravide har ikke selv noen lovmessig rett til å bestemme om barnet skal fødes med keisersnitt. Legene gjør en medisinsk vurdering og gir råd om hva de synes er best. Verken bekkenløsning eller forskjellige smertesyndromer er tilstrekkelig til at keisersnitt må velges.

En skiller vanligvis mellom keisersnitt som er planlagte og "haste-keisersnitt". Den siste gruppen er keisersnitt som av og til må utføres fordi fosteret får for lite surstoff under fødselen, eller hvis fødselen har stanset opp.

Vanlige årsaker til at det gjøres keisersnitt

 • Trangt bekken og stort barn
 • Barn med vannhode
 • Misdannelser i fødselsveiene, morkake som dekker fødselsveiene (placenta previa) eller for tidlig løsning av morkaken (abruptio placentae)
 • Tidligere keisersnitt, dersom det er økt sjanse for at livmor ikke tåler belastningen (2 eller flere tidligere keisersnitt, samt hvis tidligere keisersnitt er gjort i lengderetningen av livmor)
  • Amerikanske retningslinjer konkluderer med at også kvinner som har hatt 2 keisersnitt, kan forsøke vanlig fødsel i senere svangerskap1
 • Dersom mor lider av sykdom eller lignende som gjør at hun i mindre grad vil tåle påkjenningen av en fødsel
 • Svangerskapsforgiftning kan i noen tilfeller gjøre at en velger keisersnitt framfor vanlig fødsel
 • Spesielle tilfeller hvor mor er svært engstelig for fødselen, dette gjelder gjerne kvinner som har skremmende opplevelser fra tidligere fødsler
 • Dersom barnet får for dårlig surstoff-tilgang eller dersom fødselen stopper opp (hvis fødselen er godt i gang, prøves gjerne assistert vaginal forløsning først)
 • Sviktende funksjon til morkaken (som ernærer barnet) samtidig som vanlig fødsel ikke fører fram
 • Uforlikelige blodtyper hos mor og barn kan i noen tilfeller gjøre at en velger å forløse barnet tidlig, ofte med keisersnitt i uke 32-36
 • Dersom navlesnoren ligger uheldig, eller dersom barnet ligger i et spesielt ugunstig leie
 • Dersom det av en eller annen grunn blir nødvendig å forløse et barn lenge før tiden
 • Dersom forsøk på å forløse med tang eller vakuum ikke fører fram

Hvordan gjøres keisersnitt

De fleste keisersnitt gjøres med "ryggbedøvelse", enten epidural eller spinal. Mor er da våken under hele operasjonen og kan få se barnet straks det er født (det vil være en skillevegg hengt over magen til mor, slik at hun ikke kan se noe av selve inngrepet). I enkelte tilfeller vil en velge å gi narkose (slik at mor sovner). Dette gjelder særlig dersom inngrepet må skje fort, og en ikke rekker å legge ryggbedøvelse.

Et ca 20 cm langt snitt legges på tvers like over hårfestet ovenfor blygdbenet. Arret etter inngrepet er ofte lite, nesten usynlig! Selve operasjonen varer gjerne 45 minutter, men mesteparten av denne tiden går til å lukke operasjonssåret. Å legge snittet og ta ut barnet tar ofte mindre enn 5 minutter

Mor vil bli sendt til overvåkningsposten etter operasjonen, der må hun være i minst 5 timer før hun flyttes over på barselavdelingen - hvor barnet venter og hvor mor får ha barnet hos seg på vanlig måte. (Ofte vil også mor få sjansen til å være litt med barnet på overvåkningen)

De fleste kvinner som føder med keisersnitt, er klare for hjemreise fra sykehuset 4-7 dager etter fødselen. Gjennomsnittlig opphold i sykehus i Norge etter ukomplisert keisersnitt er 5 dager (4,9 dager i 2005). Som etter andre operative inngrep skal mor ta det med ro i fire til seks uker, og spesielt unngå tunge løft. Dette er for å unngå at operasjonssåret åpner seg igjen

I noen tilfeller er det nødvendig å åpne livmoren på langs ved keisersnitt (langsgående snitt). Dette innebærer større risiko for blødning, samt at fremtidlige svangerskap også helst må forløses med keisersnitt (fordi livmoren ikke vil tåle påkjenningen fra riene). Denne typen keisersnitt kan være nødvendig dersom nedre del av livmoren er svært smal - noe som ofte skyldes at barnet ligger i tverrleie eller i seteleie

Mulige problemer etter keisersnitt

I de fleste tilfeller kan mor og barn forlate sykehuset etter en ukes tid, selv når keisersnitt er benyttet. Det er likevel litt større sjanse for komplikasjoner ved keisersnitt enn ved vanlig vaginal forløsning, dette gjelder spesielt ved hastesnitt. Problemene er først og fremst de samme som gjelder for alle typer operasjoner - en litt økt risiko for blødninger og infeksjoner. En undersøkelse ved norske sykehus i 2005 viste at infeksjon forekom i 7,5% av alle keisersnitt. Dette førte til gjennomsnittlig 2 dager forlenget sykehusopphold.

Sjansen for blodpropp er også litt høyere enn ved vanlig fødsel.

Dersom en har født med keisersnitt, er det en liten sjanse for at livmoren ikke er sterk nok til å tåle riene ved fremtidlige fødsler. Hvis legene tror dette er tilfelle, må også fremtidlige fødsler foregå med keisersnitt. I de aller fleste tilfellene er det ingenting i veien for at neste barn kan forløses via skjeden.

Barn som fødes med keisersnitt, slipper å presse seg gjennom den trange fødselsveien. En liten "ulempe" med å slippe dette er at vann barnet har i luftveiene, ikke i like stor grad blir presset ut under fødselen, og at barnet ikke får like sterke stimuli til å begynne å puste selv. Barn som forløses med keisersnitt, kan derfor ha litt startvansker med åndedrettet, men dette er som regel bagatellmessig.

Hva med senere fødsler?

En kvinne som har fått utført keisersnitt, kan utmerket godt føde vaginalt ved senere graviditeter. En samlestudie analyserte over 40.000 fødsler hos kvinner som i tidligere svangerskap hadde fått utført keisersnitt2. Av knapt 25.000 fødende som gjennomgikk "prøvefødsel" - det vil si man lar fødselen starte normalt, men er innstilt på å forløse med keisernitt dersom det oppstår tegn på komplikasjoner - så hadde ca. 75% normale vaginale fødsler. Alvorlige komplikasjoner oppstod hos 1,3% av de som fødte vaginalt, mot 0,5% blant dem som ble forløst med keisersnitt.

Vil du vite mer?

Animasjoner

Kilder

Referanser

 1. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice bulletin no. 115: Vaginal birth after previous cesarean delivery. Obstet Gynecol 2010; 116: 450-63. PubMed
 2. Rossi AC, D?Addario V. Maternal morbidity following trial of labor after cesarean section vs elective repeat cesarean delivery: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2008; 119: 224-31. PubMed