Informasjon

Fostervekst og vekstavvik, veiviser

Gjennomsnittelig vekt for norske barn ved fødselen er 3500 gram, høye mål skyldes som regel arv - at foreldrene er over gjennomsnitt store.

Hopp til innhold

Hva regnes som normal fødselsvekt ?

Gjennomsnittlig vekt for levende fødte norske barn er rundt 3500 gram. WHO har følgende definisjoner for fødselsvekt:

 • Høy: Over 4500 g
 • Normal: 2500-4500 g
 • Lav: Under 2500 g
 • Svært lav: Under 1500 g
 • Ekstremt lav: Under 1000 g

Hva er fostervekst og fosteravvik?

 • Under fosterstadiet kan fosterets vekst hemmes eller økes av ulike grunner. Vekstavviket bedømmes som vekt i forhold til den vekten man forventer ut fra svangerskapets varighet. Vekten beregnes på grunnlag av målinger ved ultralyd
 • SF-mål (Symfyse-Fundus mål)
  • En vanligere, men mer unøyaktig måte å beregne vekstavvik på, er å måle avstanden fra blygdbeinet (symfysen) til øvre kant av livmoren (fundus), såkalte
  • SF måles rutinemessig ved hver svangerskapskontroll hos allmennlege og jordmor. Dersom målingene avslører dårlig eller påfallende stor tilvekst, vil den gravide bli henvist til ultralyd

Forekomst

 • Veksthemming hos fosteret forekommer i 3-10% av alle svangerskap
 • For stort SF-mål kan skyldes tvillinger, feil terminberegning, stort foster eller mye fostervann (polyhydramnion)
 • For lavt SF-mål kan skyldes feil terminberegning, lite foster eller lite fostervann (oligohydramnion)
 • Avflatende kurve kan skyldes stans i fosterets vekst (vekstretardasjon)
 • Kurve som stiger for bratt, kan skyldes tvillinger eller stort foster

Mulige konsekvenser

 • Store barn
  • Fostre som veier mer enn 4500 g, løper økt risiko for fødselskade - surstoffmangel, lungeskader, beinbrudd eller nerveskader er hyppigere
  • Mødrene risikerer økt blødning etter fødselen og større skader i fødselsveiene
 • Små barn
  • Dersom fosteret vokser mindre enn normalt, øker det risikoen for komplikasjoner i tilslutning til fødselen

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker til høye SF-mål

 • Arv
  • Oftest er årsaken arvelig, det vil si det ligger "til slekten" å ha høye mål
 • Diabetes type 1
  • Mødre med dårlig regulert diabetes mellitus kan få store barn med økt fettavleiring i underhuden, væskeopphopning i kroppen, ustabilt blodsukker, pustevansker og hjerneblødninger
 • Overvekt hos mor
  • Øker sannsynligheten for høy fødselsvekt
 • Tvillingsvangerskap
  • SF-kurven begynner å stige brattere enn normalkurven rundt uke 20 av svangerskapet
  • Legen kan etter 22. uke i noen tilfeller høre to fosterlyder og mange fosterdeler kan kjennes
  • ed rutineultralyd i 18. uke vil så og si alle tvillingsvangerskap påvises

Sjeldnere årsaker til høye SF-mål

 • Økt mengde fostervann (polyhydramnion)
  • Årsakene kan være misdannelser i sentralnervesystemet, misdannelser i magetarmkanalen, multiple misdannelser (hjertefeil, cystenyrer), forandringer med morkaken, sykdom hos mor eller foster, og i noen tilfeller kan man ikke påvise noen årsak
  • Gir økt risiko for fortidlig fødsel, pustevansker hos mor, problemer med navlesnoren og fødsel der barnet kommer i et avvikende leie, f.eks. seteleie

Vanlige årsaker til lave SF-mål

 • Arv
  • Opptil 70% av nyfødte som er små for alderen, er små på grunn av arvelige forhold. Mors egen fødselsvekt og søskens fødselsvekt gir en god pekepinn på det nye barnets vekst og vekt
  • Arvelige sykdommer, kromosomendringer og nyresykdom
 • Svangerskapsforgiftning
  • Er årsaken til lav fødselsvekt og skader i morkaken i om lag 20% av tilfellene som starter tidlig
 • Sykdom hos mor
 • Sviktende morkake
  • Kan i noen tilfeller være skyld i veksthemming før 32. svangerskapsuke
 • Røyking eller bruk av rusmidler hos mor
  • Kan være forklaringen hos misbrukere
 • Mors ernæringstilstand
  • Kan bety noe, men først ved alvorlige spiseforstyrrelser der mor spiser altfor lite på grunn av betydelig svangerskapskvalme
 • Tvillinger?
  • Tvillinger gir i utgangspunktet høye SF-mål, men etter 20. svangerskapsuke avtar tvillingers vekstkurve frem til fødselen

Sjeldnere årsaker til lave SF-mål

 • For lite fostervann (oligohydramnion)
  • Årsaker er sirkulasjonssvikt hos fosteret som gir nedsatt urinproduksjon, nyremisdannelser og vannavgang
  • Konsekvensene for fosteret er dårligere lungemodning og feilstillinger i muskel-/skjelettsystemet

Hva kan du gjøre selv?

 • I de fleste tilfeller med avvik i fosterets vekst er det lite du kan gjøre selv, men om du røyker, bør du absolutt stoppe med det
 • Sunt kosthold og rikelig med mosjon er alltid viktig

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Forhold legen vil spørre om:

 • Akutte sykdommer i svangerskapet?
 • Kroniske sykdommer?
 • Matvaner?
 • Forbruk av røyk, alkohol og narkotika?
 • Tidligere graviditeter? Tidligere barns vekst og lengde
 • Arvelige lidelser i familien?

Legeundersøkelsen

 • Legen vil vurdere den gravides allmenntilstand, måle blodtrykk, måle SF, måle vekt, lytte på fosterets hjertelyd

Andre undersøkelser

 • Undersøke urinen på sukker og protein, ev. dyrke urinen ved mistanke om urinveisinfeksjon
 • Ev. ta enkle blodprøver som blodprosent, blodsukker eller tester på infeksjon

Henvisning til spesialist

 • Ved mistanke om vekstavvik - for høye eller for lave SF-mål - vil den gravide bli henvist til ultralyd
 • Ved mistanke om veksthemning gir gjentatte ultralydmålinger en mer nøyaktig bedømming av fosterets tilstand

Vil du vite mer?