Informasjon

HELLP-syndromet

HELLP-syndrom er en form for svangerskapsforgiftning som innebærer høy risiko for alvorlige komplikasjoner hos mor og foster. Dersom du blir gravid igjen etter HELLP-syndrom, gis det ofte forebyggende behandling i form av lavdose acetylsalisylsyre.

Hva er HELLP-syndromet?

HELLP-syndromet er en komplikasjon som kan oppstå i svangerskapet eller like etter fødselen. Det er en tilstand karakterisert ved at røde blodlegemer ødelegges (hemolyse, H), mengden leverenzymer i blodet øker (elevated liver enzymes, EL) og antallet blodplater går ned (low platelets, LP). Betegnelsen syndrom henspeiler på at det kan foreligge et mangfold av symptomer og tegn.

HELLP-syndromet klassifiseres enten som en atypisk form for svangerskapsforgiftning (preeklampsi) eller som en komplikasjon til alvorlig svangerskapsforgiftning. Diagnosen stilles ut fra laboratoriefunn. Syndromet ble første gang beskrevet i 1982.

Denne formen for svangerskapsforgiftning innebærer høy risiko for alvorlige komplikasjoner hos moren og fosteret.

Det angis at 10-20 prosent av gravide med alvorlig svangerskapsforgiftning utvikler HELLP-syndrom, men forekomsten er trolig høyere fordi diagnosen ikke alltid blir stilt. HELLP-syndromet oppstår før fødselen i 70 prosent av tilfellene, hos de fleste før 37. svangerskapsuke og hos 11 prosent av disse i 2. trimester. Hos 30 prosent av pasientene utvikles syndromet i løpet av de første 48 timene etter fødselen. I de tilfellene der HELLP-syndromet debuterer etter fødselen, er det hos 20 prosent ingen tegn på svangerskapsforgiftning før fødselen. Det finnes en undergruppe (5-10 prosent) hvor syndromet debuterer mer enn 72 timer etter fødselen eller hvor det ikke er tegn til bedring i sykdomsforløpet 72 timer etter fødselen.

Årsak

Tilgrunnliggende årsak er ukjent. Sannsynligvis er både arvelige (genetiske) og immunologiske faktorer involvert. Tidlig i sykdomsforløpet synes det å være forstyrrelser i blodets levringssystem (koagulasjonssystemet) og skader på innsiden av blodårene (endotelskade). Det oppstår leverskade som medfører økt utskillelse av leverenzymer i blodet.

Pasienter med alvorlig svangerskapsforgiftning har høyere risiko for en rekke alvorlige komplikasjoner hos mor.

Diagnostikk

Utgangspunktet er som regel at det foreligger svangerskapsforgiftning (høyt blodtrykk, mye vann i kroppen, protein i urinen). HELLP-syndrom fører som regel til magesmerter (90 prosent), kvalme og oppkast (cirka. 50 prosent) og forandringer i blodprøver (leverenzymer og antall blodplater). Magesmertene er oftest lokalisert i øvre høyre side av magen. Hos 15-20 prosent foreligger tilstanden uten magesmerter, høyt blodtrykk og protein i urinen. Symptomene kan forveksles med virussykdom og galleveislidelse.

Diagnosen stilles på grunnlag av typiske laboratoriefunn: synkende blodprosent, lavt antall blodplater, tegn på leversvikt.

Behandling

Tilstanden krever sykehusinnleggelse og nøye overvåkning. Blodtrykket, graden av høyt blodtrykk, leverskade og proteinuri legges til grunn for å vurdere når pasienten kan forlate sykehuset eller om fødselen må fremskyndes.

Målet med behandlingen er å forhindre skader og død av mor og barn. Håndteringen av pasienter med HELLP-syndrom er vanskelig. Risikoen for svikt i mange organer og død hos kvinnen må vektlegges i forhold til barnets risiko ved tidlig uthenting av barnet. Den eneste kjente helbredende behandling er forløsning med fjerning av alt morkakevev.

I de fleste tilfeller vil det være bedring av kvinnens tilstand og laboratorieverdier innen de første 48 timer etter fødselen. Det er vanlig å forløse med keisersnitt dersom tilstanden kompliserer alvorlig svangerskapsforgiftning i 32.-34. svangerskapsuke.

Kortisonbehandling har vært forsøkt tidligere, men anbefales i dag ikke i behandlingen av HELLP syndrom.

Hos kvinner med tidligere HELLP-syndrom kan det være aktuelt å gi forebyggende behandling med Albyl-E i kombinasjon med blodtynnende medisin (lavmolekylært heparin) i neste svangerskap.

Prognose

Forløpet er uforutsigelig. Tilstanden kan utvikle seg raskt med reduksjon av antall blodplater og økende leverskade, eller holde seg stabil med lett reduksjon av antall blodplater i blodet. Et HELLP-syndrom i tilslutning til fødsel er mest uttalt de første 24 timer. Tilstanden går tilbake hos de fleste i løpet av de første 48 timer etter fødsel.

Mødredødelighet oppgis til 1 til 2 prosent. Risikoen er størst for de med de mest ekstreme sykdomsbildene. Det er økt risiko ved komplikasjoner som for tidlig løsning av morkaken og alvorlig svangerskapsforgiftning. En viktig årsak til dårlig prognose er at diagnosen ofte stilles sent i forløpet.

Barnedødelighet er anslått til 6-37 prosent. Den skyldes for tidlig løsning av morkaken, oksygenmangel til fosteret og for tidlig fødsel.

Ved et nytt svangerskap angis risikoen for HELLP-syndrom å være tre til fire prosent. Ved tidlig start i svangerskapet, før 32. svangerskapsuke, er det funnet gjentakelsesrisiko på 42 prosent i neste svangerskap.

Forebygging?

Den eneste sikre måten å forebygge preeklampsi/HELPP-syndrom på er å unngå graviditet. Dette er ikke aktuelt for de fleste kvinner, heller ikke for dem som tidligere har hatt preeklampsi. Generelt anbefales en normal, sunn livstil før og under graviditeten med tilstrekkelig fysisk aktivitet, et sunt kosthold og normal vekt. Det er ingen holdepunkter for å anbefale en spesiell diett i svangerskapet. Enkelte gravide, slik som dem som har gjennomgått alvorlig preeklampsi/HELPP-syndrom tidligere, får i neste svangerskap behandling med lavdose acetylsalisylsyre for å minske risikoen for preeklampsi/HELPP-syndrom. For kvinner med kroniske sykdommer vil det være gunstig at sykdommene er best mulig behandlet før og under svangerskapet. Å redusere overvekt før svangerskapet kan sannsynligvis også redusere risikoen for preeklampsi/HELPP-syndrom.

Oppfølging

Kvinner som tidligere har hatt HELLP-syndrom, kan i de fleste tilfeller bruke p-piller. En kvinne som har hatt HELLP-syndrom, bør eventuelt få vurdert om det foreligger svikt i blodlevringssystemet (koagulasjonsdefekt).

Vil du vite mer?