Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Temaside om Korona

Behandling

Om du utvikler for høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning, skal du kontrolleres ofte, gjerne en til to ganger hver uke.

Behandling av svangerskapsforgiftning er en spesialistoppgave. Fødsel er det eneste som kan kurere svangerskapsforgiftning. Lette grader kan følges opp med hyppige kontroller. Ved økende blodtrykk, økende proteinutskillelse i urinen eller økende svikt av andre organer, må du vurderes på sykehus for oppstart av blodtrykksbehandling. Ved eklampsi eller HELLP-syndrom må forløsning igangsettes så raskt som mulig.

Ikke-medikamentell behandling

Tidligere ble det anbefalt streng ro og hvile. Gjennomgang av forskningen på området gir ikke grunnlag for så strenge råd. Verdens Helseorganisasjon tilrår individuell vurdering og anbefaler ikke hvile for å forebygge svangerskapsforgiftning, heller ikke sengeleie for å bedre utfallet hos gravide med høyt blodtrykk i svangerskapet. Det kan være fornuftig å legge seg nedpå noen ganger i løpet av dagen. Gravide som er i betydelig risiko for å utvikle eklampsi, bør fortsatt tilrås å være mest mulig i ro. 

Mange blir sykemeldt, men det finnes ikke overbevisende forskningsresultater som viser at lett og moderat fysisk krevende arbeid øker risikoen for utvikling av eller forverring av svangerskapsforgiftning. 

Du bør slutte å røyke. Røyking kombinert med høyt blodtrykk og blodåreskade er viktige risikofaktorer for morkakeløsning og fosterdød.

Medikamentell behandling

Noen behøver medikamentell behandling av høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning. Dersom det er behov for blodtrykkssenkende medisiner, skal slik behandling foregå i regi av sykehuset. I noen få tilfeller gis krampeforebyggende medisin ved raskt innsettende eller rask forverring i svangerskapsforgiftning.

Det er nå vist at forebyggende blodfortynnende behandling med acetylsalisylsyre reduserer risikoen for utvikling av svangerskapsforgiftning hos gravide som har høy risiko, særlig gravide med alvorlig svangerskapsforgiftning i tidligere svangerskap. Slik behandling anbefales fra svangerskapets uke 12 og frem til fødsel.

Forløsning før termin

Ved tegn på alvorlig svangerskapsforgiftning vil legene sette i gang fødselen før termin. Dersom forløsningen skjer før 32 til 33 fullgåtte svangerskapsuker, gis forbehandling med kortison for å modne lungene til barnet. Beslutninger rundt forløsning blir vanligvis tatt i samråd med den gravide. Hensynet til mor og til barnet må balanseres opp mot ulempene og farene ved tidlig forløsning.

Dersom tilstanden er stabil, er vaginal fødsel å foretrekke fremfor keisersnitt for å unngå forverring av tilstanden. Om nødvendig får du medisiner som skal forhindre kramper og kontrollere blodtrykket under fødselen.

Forrige side Neste side