Enkel

Fødsel av barn i seteleie til termin

Bakgrunn

Hva som er beste forløsningsmåte ved fødsel av barn i seteleie til termin (37-42 uker), har vært diskutert i en årrekke. I år 2000 ble den store multisenterstudien Term Breech Trial (TBT) publisert i tidsskriftet The Lancet. Studien konkluderte med at planlagt keisersnitt ga bedre resultat for foster/barn enn planlagt vaginal fødsel. Dens resultater og konklusjoner har dominert den internasjonale diskusjon om setefødsler i årene siden. Også i Norge har det store konsekvenser for obstetrisk praksis. På hele 90-tallet ble mer enn 40% av alle barn i seteleie født vaginalt i Norge.

Anbefalingene om fødselsmetode spriker mellom ulike land. I Sverige forløses over 90 prosent av barn i seteleie ved et planlagt keisersnitt. I USA må foreldre som velger å føde vaginalt ved seteleie, signere på at de er kjent med at risikoen for barnet er høyere ved en vaginal fødsel enn ved et planlagt keisersnitt.

Senter for medisinsk metodevurdering (SMM)

SMM nedsatte en ekspertgruppe som i 2003 publiserte en metodevurdering av forskningen som var utført på dette feltet. Ekspertgruppen konkluderte som følger:

Vaginal setefødsel til termin kan fortsatt tilrås forutsatt en god utvelgelsesprosess, nøye fødselsovervåking og tilstedeværelse av kvalifisert fødselshjelper.

Overførbarheten av resultatene fra TBT til norsk praksis er usikker da den nyfødt-dødeligheten er lavere i Norge enn den som ble oppnådd selv i den gruppen i TBT som ble forløst med keisersnitt. Flere sentre og land som deltok i TBT- studien, har en annen svangerskapsomsorg, fødselsovervåking, forløsningsteknikk og pediatrisk service enn Norge.

Resultater fra norske sykehus (to publiserte rapporter og to upubliserte) bekrefter lav risiko for komplikasjoner ved vaginal forløsning ved disse sykehusene.

Det synes ikke mulig å gjennomføre en tilsvarende studie som TBT i Norge eller Norden. Grunnen er at antallet deltakere i en slik studie ville bli for høyt til å kunne gjennomføre den.

Ytre vending kan redusere antall setefødsler, men det er ikke vist å ha effekt på nyfødt-dødelighet. Norsk praksis med ytre vending er dårlig dokumentert. Det anbefales at det opprettes et nasjonalt seteregister der resultater for barn og mor fortløpende registreres og evalueres.

Norske forhold

Vi har lange tradisjoner og god kunnskap om håndtering av vaginale setefødsler i Norge. Det er viktig å holde denne kunnskapen ved like, også med tanke på de som kommer inn til fødsel med uoppdaget seteleie og der en vaginal fødsel er på gang.

I 2008 ble over 50% av alle diagnostiserte seteleier startet som en vaginal fødsel. Av disse endte 42 prosent med keisersnitt. Det samme gjaldt "Nordlandsstudien" som ble publisert i 2010. Her endte 41 prosent av kvinnene som var i den utvalgte gruppen som skulle føde vaginalt, med et akutt keisersnitt.

I rapporten "Et trygt fødetilbud" som ble publisert av Helsedirektoratet våren 2010, foreslås at vaginale setefødsler skal sentraliseres til kvinneklinikker. Dilemmaet er hva man gjør med de uoppdagede seteleiene.

Temaserie om forløsning ved seteleie

Norsk Helseinformatikk har publisert en artikkelserie om valg av fødselsmetode ved seteleie:

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. SMM-rapport Nr. 3/ 2003. Fødsel av barn i seteleie til termin. Senter for medisinsk metodevurdering, Sintef Unimed, 2003.