Enkel

Fødsel av barn i seteleie til termin

Norske forhold

Vi har lange tradisjoner og god kunnskap om håndtering av vaginale setefødsler i Norge, og vi har hatt en stabil andel kvinner som føder vaginalt i seteleie på rundt 30 prosent de siste tiårene. Det er viktig å holde denne kunnskapen ved like, også med tanke på de som kommer inn til fødsel med uoppdaget seteleie og der en vaginal fødsel er på gang. Vaginal setefødsel til termin anbefales forutsatt en god utvelgelsesprosess, nøye fødselsovervåking og tilstedeværelse av kvalifisert fødselshjelper.

Resultater fra norske sykehus (to publiserte rapporter og to upubliserte) bekrefter lav risiko for komplikasjoner ved vaginal forløsning ved disse sykehusene. I 2008 ble over 50 prosent av alle diagnostiserte seteleier startet som en vaginal fødsel. Av disse endte 42 prosent med keisersnitt. Det samme gjaldt "Nordlandsstudien" som ble publisert i 2010. Her endte 41 prosent av kvinnene som var i den utvalgte gruppen som skulle føde vaginalt, med et akutt keisersnitt. I rapporten "Et trygt fødetilbud" som ble publisert av Helsedirektoratet våren 2010, foreslås at vaginale setefødsler skal sentraliseres til kvinneklinikker. 

Ytre vending kan redusere antall setefødsler, men det er ikke vist å ha effekt på nyfødt-dødelighet. Norsk praksis med ytre vending er dårlig dokumentert. Det anbefales at det opprettes et nasjonalt seteregister der resultater for barn og mor fortløpende registreres og evalueres.

Forrige side Neste side